اشتباه کارفرمایان در قرارداد کار سفید امضا

خلع سلاح کارفرما در قرارداد سفید امضا

قرارداد کار

 

اشتباهات فاحشی در حوزه کارفرمایی هستند که بطور مرتب از روی ناآگاهی یا مشاوره افراد غیرمتخصص بوقوع می پیوندند و منجر به خسارات جبران ناپذیری برای شخص کارفرما و کسب و کار او می گردند.
در این پست و دو پست بعدی در مورد سه اشتباه فاحش حوزه روابط کار کارفرما با شما سخن خواهیم گفت.

 

۱) اخذ قرارداد کار سفید امضا از پرسنل

 

همانطور که بارها گفتیم فلسفه وجودی تنظیم و اجرای قرارداد کار استفاده از مزایای آن و قابلیت استناد به آن در آینده است که در موضوع بیان شده کارفرما در واقع خود را خلع سلاح کرده است زیرا عدم ذکر مدت و سفید امضا بودن قرارداد در صورت ارائه قرینه ای بر دائم بودن قرارداد است و در واقع با نداشتن آن تفاوتی ندارد.
در صورتی هم که کارفرما بعدا آن را تکمیل کرده و قصد استفاده بر علیه کارگر داشته باشد عمل وی سواستفاده از سفید امضا بوده و جرم محسوب می شود.
ضمن این که این نوع قرارداد قابلیت استناد در صورت بروز مشکل نخواهد داشت.

با مشاوره با کارشناسان روابط کار ما و اطلاع از مقررات از خلع سلاح خود در محاکم کار جلوگیری کنید.

 

 

مشاور کسب و کار در مازندران


کارفرمانیوز پایگاه دانش افزایی کارفرمایان

واحد روابط کار

 

صفحات دیگر مقاله

سه  دو