کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۵ مطلب در آذر ۱۳۹۸ ثبت شده است

دانستنی هایی درباره بیمه پرسنل قانون کار

دانستنی هایی درباره بیمه پرسنل قانون کار

مشاوره در خصوص مقررات بیمه تامین اجتماعی برای کارفرمایان

لوگوی کارفرمانیوز

 

 

1- آیا غیرقانونی بودن اشتغال افراد کمتر از 15 سال در کارگاههای مشمول قانون کار به این معنی است که اگر چنین افرادی در حین کار در کارگاه دچار حادثه شوند حمایت های قانونی مقرر در قانون تامین اجتماعی نیز شامل آنها نخواهد گردید؟


 از آنجا که در ماده 70 قانون تامین اجتماعی به کلمه “بیمه شدگان” اشاره شده و با عنایت به اینکه قانون تامین اجتماعی فقط شامل مشمولین قانون کار نمی باشد و صرف اثبات عدم شمول مقررات قانون کار به فرد، وی را از شمول مقررات قانون تامین‌اجتماعی خارج نمی سازد لذا چنانچه فردی با سن کمتر از 15 سال علیرغم ممنوعیت مقرر در ماده 79 قانون کار اشتغال بکار یافته و بیمه شده باشد و سپس دچار حادثه گردد استفاده وی از مزایای قانون تامین اجتماعی از جمله مستمری از کار افتادگی مغایرتی با مقررات قانون کار نخواهد داشت. بدیهی است که در هر صورت مجازات مقرر در ماده 176 قانون کار در مورد کارفرما که بر خلاف ماده 79 قانون کار اقدام به بکارگیری افراد زیر پانزده سال نموده است قابل اعمال می باشد.


2- در صورت بیمه نبودن کارگر چنانچه وی به دلیل بیماری قادر بکار نباشد آیا کارفرما نسبت به پرداخت حقوق و مزایای او در مدت بیماری تکلیف دارد؟


در قانون کار و مقررات مرتبط در زمینه تکلیف کارفرما برای پرداخت مزد و مزایا به کارگرانی که بیمه نشده و به دلیل بیماری و یا حادثه قادر بکار نباشند قواعد خاصی پیش بینی نشده است اما طبق ماده 36 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و همانگونه که در قسمت پایانی ماده مرقوم آمده است تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود ضمن اینکه برابر ماده 148 قانون کار کارفرما مکلف است کارگران را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید تخلف از اجرای این ماده قانونی مجازات مندرج در ماده 183 این قانون را به دنبال خواهد داشت.

 

3- آیا الزامی برای بازنشسته کردن کارگرانی که کارشان در کمیته های استانی سخت و زیان آور تشخیص داده شده است وجود دارد؟


کارگران بیمه شده ای که کار آنان توسط کمیته های استانی سخت و زیان آور تشخیص داده می شود در صورت تمایل و واجد شرایط بودن می توانند درخواست بازنشستگی نمایند و در قانون کارهای سخت و زیان آور و آیین نامه اجرایی آن الزامی در زمینه بازنشستگی اجباری کارگران ملاحظه نمی شود.


4- چرا سازمان تامین اجتماعی در مواقعی که کارگر بیمار و قادر بکار نیست غرامت دستمزد سه روز اول بیماری را به وی پرداخت نمی نماید؟


طبق بند یک ماده 62 قانون تامین اجتماعی، در مواردی که عدم اشتغال بکار ومعالجه به سبب بیماری باشد، در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.
بدیهی است چنانچه پرداخت غرامت دستمزد 3 روز اول بیماری کارگران، بنابر توافق صریح و یا ضمنی کارفرما، در کارگاه معمول بوده باشد، رویه معمول به عنوان عرف و روال کارگاه محسوب و بطور یکجانبه از طرف کارفرما قابل تغییر نخواهد بود.


5-آیا کارفرما تکلیفی به کسر حق بیمه از دستمزد واقعی کارگران را دارد یا باید بر مبنای دستمزد مقطوع تعیین شده توسط سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید؟


هر چند بر اساس ماده 35 قانون تامین اجتماعی دستمزد مقطوع تعیین شده جهت دریافت کسورات بیمه ارتباطی با دستمزد واقعی دریافتی کارگران ندارد لکن از آنجا که تعیین دستمزد مقطوع به میزانی کمتر از میزان دستمزد واقعی می تواند کارگران بویژه آنهایی را که در سالهای پایانی قبل از بازنشستگی بسر می برند متضرر سازد لذا لازم است در این زمینه با هماهنگی هائی که صورت می گیرد ترتیبی اتخاذ شود که حق بیمه از دستمزد واقعی کارگران بیمه شده کسر گردد تا حقی از این قبیل کارگران تضییع نشود.


6- افزایش مزد کارگران که بر اساس مصوبات شواریعالی کار صورت می گیرد آیا در میزان مزدی که سازمان تأمین اجتماعی بر پایه اختیار ناشی از مواد 31 و 35 قانون تأمین اجتماعی تعیین می کند موثر است یا خیر؟


دستمزد مقطوع تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی بر اساس اختیار ناشی از مواد 31 و 35 قانون تأمین اجتماعی و به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورایعالی تأمین اجتماعی صورت گرفته و با حداقل مزد تعیین شده توسط شورایعالی کار موضوع ماده 41 قانون کار هیچگونه ارتباطی ندارد.


7- تکلیف کارفرمایان نسبت به کسر حق بیمه و ارسال آن به شعب سازمان تأمین‌اجتماعی؟


به موجب ماده 36 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئولیت پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا به کارگر، سهم بیمه شده را کسر و باضافه سهم خود آنرا به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

 

8- در برخی مواقع کمیسیون های پزشکی سازمان تأمین اجتماعی توصیه می کنند کارفرما کار سبک به کارگر بدهد در اینگونه مواقع تکلیف چیست؟


اختیار شورای پزشکی در زمینه توصیه کار مناسب در تبصره یک ماده 92 قانون کار منحصراًَ در مورد کارگرانی است که از طرف شورای پزشکی مورد معاینه قرار گرفته و مبتلا به بیماری ناشی از کار و یا در معرض ابتلا تشخیص داده شوند که در این صورت کارفرما و مسئولین مربوط مکلف خواهند بود کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند و غیر از مورد اخیر الذکر پیش بینی توصیه ارجاع کار سبک نشده است.

 

9- منظور از شورای پزشکی نام برده شده در تبصره یک ماده 92 قانون کار کدام شوراست؟ آیا منظور همان کمیسیون های پزشکی سازمان تأمین اجتماعی می باشد؟


مراد از شورای پزشکی مذکور در تبصره یک ماده 92 قانون کار، شورای پزشکی موجود در منطقه در زمان بیماری کارگر است که در حال حاضر کمیسیون های پزشکی سازمان تأمین اجتماعی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

 

10- آیا تأخیر در ارسال لیست بیمه از طرف کارفرمایان مانع انجام تعهدات سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بیمه شده می شود؟


درمواردی که به علت تاخیر کارفرمایان در ارسال لیست های بیمه، برخی از شعب سازمان تأمین اجتماعی از تمدید اعتبار دفترچه های درمانی کارگران و انجام مسئولیت و تعهدات خود در قبال آنان امتناع می نمایند ذکر این نکته ضروری بنظر می رسد که مطابق قسمت اخیر ماده 36 قانون تأمین اجتماعی تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود و حسب ماده 40 قانون مرقوم در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری نماید سازمان می تواند حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.

 

کارفرمایان عزیز می توانند کلیه سوالات خود در حوزه های کارفرمایی را اعم از روابط کار و بیمه،فروش و بازاریابی،توسعه کسب و کار و مالی را با شماره تلفن اعلام شده در سایت مطرح نمایند.مشاوره مختص کارفرمایان و رایگان می باشد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

پرداخت تسهیلات به کارفرمایان متقاضی اصلاح ساختار اقتصادی

 

کارفرمانیوز - مدیرکل حمایت ازپایداری مشاغل با بیان اینکه کارفرمایان بنگاههای اقتصادی متقاضی اصلاح ساختار، باید طرح را به تصویب وزارتخانه ذیربط برسانند،از پرداخت بیمه بیکاری به کارکنان در این دوران خبرداد.

پرداخت تسهیلات به کارفرمایان متقاضی اصلاح ساختار اقتصادی

کارفرمانیوز مرجع اطلاع رسانی اخبار کارفرمایان کشور

 

نوبت کاری

 

 

به گزارش کارفرمانیوز به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کریم یاوری با اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته برای صیانت از نیروی کار اظهار داشت: در سال رونق تولید، کارگران و کارفرمایان، سهامداران و سرمایه گذاران و مدیران بنگاههای اقتصادی در خط مقدم اجرای منویات رهبری هستند و با تلاش و کار و تولید برای تحقق شعار سال جدیت دارند.

وی با بیان اینکه هم اکنون هم کارگران علی رغم مضائق مالی و دستمزدهای حداقلی با تمام  توان در پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌ها دوش به دوش کارفرمایان در رفع مشکلات بنگاه‌ها اهتمام  دارند، تاکید کرد: شناسایی و رصد، پیگیری، بررسی و رسیدگی و حل و فصل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار در ابتدا به عهده سهامداران، مالکان، کارفرمایان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی است و چنانچه موفق به حل مشکل نشوند از طریق وزارتخانه صادر کننده مجوز تاسیس و بهره برداری و پس از آن از طریق کارگروه‌های استانی و ملی تسهیل  و رفع موانع تولید بایستی پیگیری و اقدام نمایند.

مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار افزود: وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی حل و فصل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در جهت  صیانت  از نیروی کار و تثبیت اشتغال و پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌ها را رصد و پیگیری می کند که این موضوع از اولویت‌های کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانهای کشور و کارگروه ملی به شمار می رود.

یاوری ادامه داد: برای صیانت از نیروی کار، کارفرمایان، کار آفرینان و سرمایه گذاران و همچنین به منظور حفظ حیات بنگاه های اقتصادی و پایداری تولید و تثبیت اشتغال رسیدگی و حل و فصل مشکلات بنگاه های اقتصادی مشکلدار ضروری است.

کارگران کارفرمایان برای «دوران بازسازی خط تولید» بیمه بیکاری دریافت می‌کنند

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: کارفرمایان، کار آفرینان و سرمایه گذارانی که بخواهند نسبت به هر گونه تغییر یا بازسازی خط تولید و جابجایی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید در راستای سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت اقدام کنند، کارگران آنان در طول مدت زمان تغییر اقتصادی با مصوبه شورایعالی کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند.

مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با تاکید بر اینکه مشکلات بنگاه های اقتصادی مشکلدار فقط نقدینگی نیست بلکه پاره ای از مشکلات درون کارگاهی است، گفت: بالا بودن هزینه های تولید، انباشت محصولات تولیدی ، نیاز به اصلاح ساختار، اختلاف بین سهامداران و سوء مدیریت بخشی از مشکلات درون کارگاهی هستند. همچنین رکود صنعت، تحریم ها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، مطالبات از سایر سازمان ها نیز از جمله مشکلات برون کارگاهی بنگاه های مشکلدار محسوب می شوند.

یاوری افزود: در شرایطی که بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه می گردند، نیروی کار و کارگران عزیز باید نهایت همراهی و همکاری را برای حل مشکل در جهت پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه با کارفرمایان به عمل آورند.

پرداخت ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تثبیت شغل و بازسازی خط تولید

وی بیان کرد: از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا کنون بنگاههای اقتصادی از محل رونق تولید برای تثبیت اشتغال و بهینه کردن خطوط تولید و ادامه فعالیت حدود بیش از  ۹ هزار  میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند.

یاوری ادامه داد: در سال ۱۳۹۸ طرح رونق تولید برای واحد های صنعتی و معدنی کوچک و متوسط اجرا می شود. همچنین بنگاههای نیاز به بازسازی و نوسازی و طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰% اجراء، از تسهیلات اصلاح ساختار تولید بهره مند خواهند شد.

تثبیت ۲۴۰ هزار شغل در سال جاری

این مقام مسئول همچنین افزود: در جهت صیانت از نیروی کار و پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاهها در سال ۹۸ با حمایتهای موثر از حدود هزار  بنگاه موجبات تثبیت حدود ۲۴۰ هزار نفر شغل فراهم آمد.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۲۸۱ بنگاه مشکل دار در کشور شناسایی شده است، تاکید کرد: مسائل مربوط به این بنگاه‌ها را با جدیت رصد، پیگیری و دنبال می کنیم و در جهت رفع مشکلات آنان برای پایداری تولید از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم.

یاوری گفت: استانداران به عنوان رییس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به همراه کلیه اعضاء کارگروه به گونه ای برنامه ریزی نمایند که هر روز یک بنگاه مشکلدار و یا بحرانی را مورد بازدید قرار داده و از محل بنگاه با هم فکری مدیران، کارفرمایان و سهامداران کارگران مشکلات آنها را بررسی و رسیدگی و حل و فصل کنند.

مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار با بیان اینکه مدیران و کارفرمایان بنگاههای اقتصادی متقاضی اصلاح ساختار اقتصادی، می بایستی طرح خود را به تصویب وزارتخانه ذیربط برسانند، تاکید کرد: تمامی کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی در طول اصلاح ساختار اقتصادی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می شوند.

یاوری افزود: بیمه شدگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی که به دلیل بروز حوادث قوه قهریه و غیر مترقبه از قبیل  سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و غیره بیکار می شوند مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می شوند.

اشتغال مجدد ۱۵ هزار مقرری بگیر بیمه بیکاری در سال جاری

وی تاکید کرد: پیگیری برای اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در اولویت وظایف قانونی دست اندر کاران اجرای قانون بیمه بیکاری است و در سال   ۱۳۹۸ تاکنون حدود ۱۵ هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری اشتغال مجدد پیدا کرده اند.

مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار همچنین گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف است آموزش مهارت های مورد نیاز بازار کار و نیز باز آموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه  بیکاری را در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و یا مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم  نماید. هزینه های آموزش های فنی و حرفه ای مقرری بگیران بیمه بیکاری از حساب بیمه بیکاری تامین و پرداخت  می گردد.

وی افزود: در سال ۱۳۹۸ حدود  ۲۰ هزار مقرری بگیر بیمه بیکاری به مراکز آموزش فنی و حرفه ای برای مهارت آموزی و باز آموزی و تجدید مهارت معرفی شدند.

 

 

 
www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

همه چیز درباره شورای اسلامی کار

همه چیز درباره شورای اسلامی کار

مشاوره حقوقی مقررات قانون کار برای کارفرمایان

لوگوی کارفرمانیوز

 

 

1- کارگری که دارای قرارداد کار مدت موقت با کارفرماست به دلیل اشتغال در مشاغل دایم کارگاه به عضویت شورای اسلامی کار در آمده است و قبل از پایان اعتبار دوره شورا، مدت قرارداد کار وی منقضی شده است تکلیف چیست؟


در قانون شورای اسلامی کار به داشتن قرارداد کار دایم به عنوان شرایط لازم برای نمایندگی کارکنان در شورای اسلامی کار اشاره یی نشده است و بنظر با عنایت به تبصره یک و سه ماده یک آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار که برای انتخاب کنندگان اشتغال در یکی از مشاغل دائم واحد را شرط کرده است داشتن قرارداد کار با مدت موقت برای انتخاب شوندگان قانوناً ایرادی نداشته و صرف اشتغال در یکی از مشاغل دایم کافی می باشد. علی ایحال و از آنجا که عضویت در شورا با استفاده از بند “ب” ماده 2 قانون شورای اسلامی کار مستلزم اشتغال در کارگاه و به عبارت دیگر وجود رابطه استخدامی با واحد می باشد طبیعتاً از دست دادن شرط اخیر موجب سقوط سمت نمایندگی و در نتیجه لغو عضویت در شورا خواهد بود.


2- چنانچه کارگری با انقضای قرارداد کار با مدت موقت وفق مقررات به عضویت شواری اسلامی کار در آمده باشد بعد از انقضای مدت قرارداد در چه صورتی عضویت وی در شورا می تواند استمرار یابد؟


کارگرانی که متعاقب انجام انتخابات به عضویت تشکل‌های کارگری در می آیند چنانچه دارای قرارداد کار مدت موقت با کار فرما باشند چون مصونیت آنان به اعتبار کارگر بودن معنی و مفهوم پیدا می‌کند به این جهت با انقضای قرارداد موقت و قطع رابطه کارگری و کارفرمائی ادامه نمایندگی و مالاً مصونیت که حاصل نمایندگی است مورد پیدا نخواهد کرد بدیهی است در صورت تکرار و تمدید قرارداد کار موقت باقی مانده دوره نمایندگی و به تبع آن مصونیت کارگر در محدوده اعتبار مدت قرارداد تداوم خواهد داشت.

 

3- در صورت سلب عضویت اعضای شورای اسلامی کار مبنی بر تخلف از وظایف قانونی، مرجع رسیدگی به موضوع چه مراجعی هستند؟


ماده 7 قانون شورای اسلامی کار در ارتباط با “سلب عضویت” اعضای شوراها در زمینه تخلف آنها از وظایف قانونی و یا فقدان شرایط مذکور در ماده 2 این قانون بوده و برا ساس ماده مزبور مرجع نخستین رسیدگی هیأت موضوع ماده 22 و مرجع رسیدگی به اعتراض فردی که از وی سلب عضویت شده باشد دادگاه صالح (دادگاههای عام دادگستری) تعیین گردیده‌اند.

 

4- در قرارداد کار با مدت موقت چنانچه کارگر داوطلب عضویت در شورای اسلامی کار شده باشد اثر انقضای مدت قرارداد کار بر کاندیداتوری وی چیست؟


اعتبار کاندیداتوری کارگران مشمول قانون کار برای عضویت در شوراهای اسلامی کار به اعتبار کارگر بودن آنان بوده و لذا چنانچه به دلایلی این صفت از فردی سلب شده باشد نامزدی او برای عضویت نیز منتفی خواهد بود. لهذا در مورد کارگرانی که دارای قرارداد کار مدت معین بوده و بر اساس تجویز تبصره 3 ماده یک آیین نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار داوطلب عضویت در شورا می‌شوند کاندیداتوری آن‌ها تا هنگامی معنی خواهد داشت که رابطه کارگری و کار فرمایی آنان با کارفرمای مربوط خاتمه نیافته باشد. متذکر می گردد انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت معین در حکم خاتمه رابطه طرفین بوده و در این مورد اطلاق اخراج فاقد توجیه قانونی خواهد بود.

 

5-کارگری که بر اساس قرارداد کار با مدت موقت بکار گرفته شده و به عضویت شورای اسلامی کار در آمده است در صورت اخراج، حکم مراجع حل اختلاف با توجه به مصونیت کارگر چگونه خواهد بود؟ 


کارگری که بموجب قرارداد کار با مدت موقت بکار گمارده شده است چنانچه یکسال به خاتمه قرارداد وی با کارفرما باقی مانده باشد می تواند درخواست کاندید عضویت در تشکل‌های کارگری را بنماید. بدیهی است در قرارداد‌های کار با مدت موقت در صورتی که به نظر مرجع حل اختلاف کارگر عضو تشکل کارگری مشمول مقررات موضوع ماده 28 قانون کار تشخیص داده شود حکم ادامه کار و انجام وظایف و امور شورایی برای کارگر حداکثر تا پایان مدت قرارداد موقت اعتبار خواهد داشت.

 

6- حدود اختیارات شورای اسلامی کار در زمینه تهیه متمم طرح طبقه بندی مشاغل؟


با توجه به اینکه تهیه و اجرای متمم و انجام تغییرات در طرح طبقه بندی مشاغل از اختیارات مدیریت می باشد از این رو چنانچه خواسته شورای اسلامی تهیه متمم طرح طبقه‌بندی مشاغل بوده لیکن مدیریت توافق و تمایلی به این موضوع نداشته باشد الزامی نیز در این باره نخواهد داشت مگر آنکه قبلاً توافقی میان شورا و مدیریت شرکت در این خصوص بعمل آمده و مدیریت تعهد و تکلیفی در این مورد بر عهده گرفته باشد که بدان عمل ننموده است که در این صورت می بایست حسب تقاضای شورا موضوع در مراجع حل اختلاف مورد رسیدگی واقع شود.


7-در واحدهائی که شورای اسلامی کار تشکیل شده است نمایندگان کارگران در کمیته انضباط کار لزوماً باید از اعضای شورای اسلامی کار باشند یا شورا می تواند خارج از اعضای خود نمایندگانی را جهت عضویت در کمیته انضباط کار انتخاب و معرفی نمایند؟ 


در کارگاههائی که شورای اسلامی کار تشکیل شده است دو نفر نماینده کارگران به صراحت بند “الف” ماده 5 مقررات تعیین موارد قصور و… مصوب 8/2/1370، دو نفر نماینده شورای اسلامی کار بوده و عضویت نمایندگان مزبور در شورای اسلامی مدنظر آیین نامه نبوده است و به این ترتیب شورای اسلامی کار واحد در صورت صوابدید می‌تواند دو نفر نماینده منتخب خود را جهت عضویت در کمیته انضباط کار معرفی نماید.

 

8- نمایندگان کارگران در هیأتهای حل اختلاف را تشکل حائز اکثریت استان انتخاب و معرفی می نماید این نمایندگان باید دارای چه شرایطی باشند؟


در صورتی که بموجب ماده یک آیین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیأتهای حل اختلاف تشکل کارگری حایز اکثریت توسط اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی تعیین و اداره کل کار و امور اجتماعی استان کتباً معرفی نمایندگان کارگران در هیأت حل اختلاف را از تشکل کارگری حائز اکثریت بخواهد تشکل مزبور موظف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انتخاب و معرفی نمایندگان کارگران در هیأتهای حل اختلاف اقدام نماید چنانچه معرفی نمایندگان مذکور به ترتیب فوق انجام شده باشد شرایط عضویت نمایندگان کارگران همان است که در ماده 4 و بندهای چهار گانه آن ذکر شده است.


9- تعیین تشکل حائز اکثریت از بین تشکل های کارگری استان با چه مرجعی است؟


در اجرای ماده یک آیین نامه مربوط به انتخاب اعضاء هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، لزوماً اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی می‌بایست تشکل حائز اکثریت را از بین تشکل های کارگری استان (کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، کانون انجمنهای صنفی کارگران و مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه) تعیین و سپس اداره کل کار و امور اجتماعی مراتب را کتباً جهت انتخاب و معرفی نمایندگان کارگران در هیأت حل اختلاف حوزه مربوط به تشکل مذکور ابلاغ نماید.


10- چنانچه تشکل کارفرمائی استانی تشکل نشده و یا در صورت تشکیل تشکل مزبور در مهلت های تعیین شده نسبت به معرفی نمایندگان هیأت تشخیص اقدام نکند تکلیف چیست؟


با عنایت به ماده 11 آیین نامه مربوط به انتخابات نمایندگان کارگران در هیأتهای تشخیص چنانچه کانون انجمنهای صنفی کارفرمائی استان تشکیل نگردیده و یا ظرف مهلت مقرر، کانون مذکور نسبت به معرفی نمایندگان مورد نظر در هیأت تشخیص مبادرت نکرده باشد واحد کار و امور اجتماعی می تواند در اجرای تفویض اختیار مقام محترم وزیر کار و امور اجتماعی نسبت به انتخاب و صدور اعتبارنامه نمایندگان مدیران در هیأتهای تشخیص اقدام نماید.

 

11- آیا کارگران موقت نیز می توانند به عضویت شورای اسلامی کار انتخاب شوند و یا در انتخاب اعضای شوراها مشارکت نمایند؟


از آنجا که مستند به تبصره 3 ماده یک آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مصوب 30/4/64 هیأت وزیران شاغل دایم به افرادی اطلاق می شود که در یکی از مشاغل دایم واحد مربوطه مشغول فعالیت باشند کارکنان دارای قرارداد کار با مدت معین نیز چنانچه در مشاغل دایم کارگاه بکار اشتغال داشته باشند حق خواهند داشت به عنوان انتخاب کننده در انتخابات شرکت و یا به عنوان عضو شوراها کاندید و انتخاب شوند. بدیهی است انتخاب این کارگران به عنوان عضو شورای اسلامی تغییر در نوع قرارداد کار آنها ایجاد ننموده و چنانچه تاریخ انقضای قرارداد کار آنها زودتر از تاریخ انقضای مدت دو ساله عضویت در شورا باشد از آنجا که عضویت در شورا مستلزم وجود رابطه استخدامی بین فرد و واحد مربوط می باشد با انقضای مدت قرارداد کار عضویت آنها در شورا نیز خاتمه خواهد یافت.

 

12- چنانچه هیأت تشخیص موضوع ماده 22 قانون شوراهای کار با اخراج عضو شورای اسلامی موافقت یا مخالفت نماید چه آثاری بر آن وارد می شود؟


مستنبط از ماده 28 قانون کار در مواردی که نظر قطعی هیأت تشخیص موضوع ماده 22 قانون شورای اسلامی کار (هیأت تشخیص انحراف و انحلال شوراها) عدم موافقت با اخراج نمایندگان قانونی کارگران، اعضای شوراهای اسلامی کار و دیگر اشخاص مذکور در ماده 28 باشد اشخاص مزبور کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و نیز انجام وظایف و امور محوله خواهند بود و مرجع رسیدگی به اعتراض کارفرما هیأت حل اختلاف می باشد. بدیهی است چنانچه رای هیأت تشخیص ماده22 موافقت با اخراج باشد رسیدگی به پرونده همانند دیگر اختلافات کارگری و کارفرمایی سیر مقرر در ماده 157 را طی خواهد کرد.
 

 

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

مدرس و مشاور فروش و بازاریابی و روابط کار

مدرس و مشاور فروش و بازاریابی و روابط کار

 

کارفرمانیوز مرجع تخصصی مشاوره ای در کشور

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

شیوه نگارش یک برنامه بازاریابی marketing plan

شیوه نگارش یک برنامه بازاریابی marketing plan

چگونه یک مارکتینگ پلن بنویسیم

طراحی برنامه بازاریابی

طرح بازاریابی ( Marketing Plan ) یکی از بخشهای مهم طرح کسب و کار (Business Plan) به شمارمی آید.

برنامه بازاریابی یک سند مکتوب است که وضعیت کنونی شرکت را با توجه به مشتریان، رقبا و محیط بیرونی به تفصیل تشریح کرده و با توجه به آن رهنمودهایی برای محقق ساختن اهداف، اجرای اقدامات بازاریابی و تخصیص منابع طی دوره برنامه ریزی ارائه می کند.

 

مزایای طرح بازاریابی

 

مراحل آماده سازی طرح بازاریابی

 

تعیین اهداف شرکت ( بیانیه ماموریت )


ماموریت سازمان همان فلسفه وجودی سازمان است.

 

در تدوین بیانیه بایستی بتوان به پنج سوال اساسی زیر پاسخ داد:

 

.۱چه چیزی؟ ( کالا و خدماتی که سازمان ارائه می دهد و در واقع چه نیازی از جامعه را با تامین این محصولات برآورده می سازد.)

.۲چه کسی؟ ( مشتریان چه کسانی هستند؟ )

.۳کجا؟ ( حیطه رقابتی و بازار محصول کجاست؟ )

.۴چرا؟ ( هدف بهینه سازمان چیست؟ )

.۵چگونه؟ ( ویژگیهای منحصر به فرد و مزیت های رقابتی و فناوری سازمان در رسیدن به این هدفها چیست؟ )

.۶سایر موارد: توجه به بقا، رشد و سوداوری – فلسفه و باورهای سازمان – ویژگی ممتاز – توجه به تصور مردم و مسائل اجتماعی – توجه به کارکنان – مسئولیت های سازمان نسبت به گروه های ذینفع

 

بیانیه ماموریت شرکتهای حاضر در لیست FORTUNE500 سال ۲۰۰۹ صنعت مواد غذایی و نوشیدنی ها


نام شرکت :کوکاکولا


کوکاکولا نوشابه گازدار پرطرفداری است که در بیش از ۲۰۰ کشور به فروش میرسد. این نوشابه محصول شرکت آمریکایی کوکاکولا است و یکی از نمادهای فرهنگ کشور ایالات متحده به شمارمیرود.کوکاکولا شناخته شده ترین نام تجاری در دنیا و دومین کلمه شناختهشده زبان انگلیسی در دنیا است. ارزش این نام تجاری بیش از ۶۷ میلیارد دلار تخمین زده شده است.

تحلیل ماموریت :

o در ماموریت این شرکت مشتریان شرکت کل دنیا معرفی شده است.

o محصولات شرکت انواع نوشیدن ها غیر الکلی کربنی غیرکربنی معرفی شده است.

o بازار فروش نوشیدنی ها سراسر جهان می باشد.

o در ماموریت , اشاره ای به فناوری مورد استفاده شرکت نشده است.

o در ماموریت ،به ایجاد ارزش برای سهامدارن و مشتریان و همچنین به ارزشها و باورها و اصول اخلاقی شرکت نیز اشاره شده است.

o از ویژگیهای ممتاز شرکت می توان به ارائه محصولات برتر نسبت به رقبا و داشتن مقام جهانی اشاره کرد.

o در ماموریت،درباره توجه شرکت به مسائل جامعه و محیطی اشاره شده و بر ایجاد و حمایت از انجمن های حامی محیط زیست،مسئولیت پذیری نسبت به جامعه و مشتریان تاکید شده است.

o در نهایت بر اینکه کارکنان ارزش و سرمایه شرکت بوده و توجه خاص شرکت به کارکنان تاکید شده است.

ماموریت ما :

فلسفه وجودی و تعهد ما ایجاد ارزش برای سهامداران خود,در بلند مدت,از طریق ساخت کسب و کاری که منجر به ارتقا نشان تجاری شرکت کوکا کولا گردد,می باشد.

به عنوان بزرگترین شرکت تولید کننده نوشیدنی در جهان,به مردم دنیا نیروی تازه ای می بخشیم.ما این کار را با تولید نوشیدنی های کربنی و غیرکربنی و نوشیدنی های غیر الکلی که برای شرکا,مشتریان و شرکت ما خلق ارزش می کند,انجام می دهیم.برای ایجاد ارزش, شکست و موفقیت ما وابسته به نحوه اجرا عوامل زیر می باشد:

 

١-کوکا کولا به عنوان قویترین و با ارزش ترین نشان تجاری در جهان

٢- موثرترین و فراگیرترین سیستم توزیع در جهان

٣-مشتریان راضی که با خرید محصولات ما موجب سوداوری شرکت می شوند.

۴-کارکنان که نسبت به ساخت وجهه این شرکت مسئولیت دارند.

۵-منبع فراوان شکت که نیازمند مصرف هوشمندانه هستند.

۶-رهبر جهانی با اقتدار در حوزه صنعت نوشیدنی و حوزه دنیای کسب و کار

 

بیانیه ماموریت شرکتهای حاضر در لیست FORTUNE500 سال ۲۰۰۹ صنعت مواد غذایی و نوشیدنی ها


نام شرکت :پپسی

 

پپسی کولا نوشابه کولای گازدار پرطرفداری است که معمولاً با نام کوتاه پپسی یاد میشود. رقیب اصلی آن کوکاکولا است.

شرکت پپسی در سال ۱۸۹۳ توسط داروساز جوانی اهل نیوبرن (در کارولینای شمالی) به نام کیلب بردهم

Caleb Bradham) ) با هدف درمان درد معده عرضه شد. شرکت پپسی شرکت پیشرو در زمینه محصولات غذایی و نوشیدنی می باشد.درامد این شرکت بیش از ۴٣ میلیارد دلار بوده و دارای ١٩٨٠٠٠ پرسنل می باشد.

تحلیل ماموریت :

o در ماموریت این شرکت مشتریان شرکت کل جهانیان معرفی شده است.

o محصولات شرکت انواع محصولات مصرفی غذایی و نوشیدنی ها معرفی شده است.

o بازار فروش محصولات شرکت سراسر جهان می باشد.

o در ماموریت , اشاره ای به فناوری مورد استفاده شرکت نشده است.

o در ماموریت ،به ایجاد ارزش و سوداوری برای سهامدارن و مشتریان و همچنین به ارزشها و اصول اخلاقی شرکت نیز اشاره شده است.

o از ویژگیهای ممتاز شرکت می توان به داشتن مقام برتر جهانی اشاره کرد.

o درماموریت شرکت به مسائل جامعه و محیط کاری اشاره شده و بر ایجاد فرصتهای رشد برای جامعه و کارکنان تاکید شده است.

o در نهایت بر ایجاد ارزش و فرصت رشد برای کارکنان اشاره شده است.

ماموریت ما :

ماموریت ما اینست که برترین شرکت در صنعت مواد خوراکی و نوشیدنی ها از نظر مشتریان باشیم.ما به دنبال ایجاد ارزش وسود اوری برای سرمایه گذاران و فراهم نمودن فرصتهای رشد و غنا برای

کارکنان ،شرکای تجاری وجامعه ای که درآن فعالیت می کنیم، هستیم. ما تمام فعالیتهای خود برمبنای صداقت ، انصاف و درستی بنا نهاده ایم.

 

بیانیه ماموریت شرکتهای حاضر در لیست FORTUNE500 سال ۲۰۰۹ صنعت مواد غذایی و نوشیدنی ها


نام شرکت :مک دونالد

 

مک دونالد بزرگترین رستوران زنجیرهای جهان است، که به طور روزانه ۴۷ میلیون مشتری دارد.

تأسیس ۱۵ مه ۱۹۴۰ در کالیفرنیا توسط رونالد مکدونالد

محدودهٔ فعالیت بالای ٣١،٠٠٠ شعبه

درآمد ٢٢٫٧٩ $ میلیارد دلار آمریکا ( ۲۰۰۸ )

رتبه فورچون ۲۰۰۹ : ۱۰۷

تحلیل ماموریت :

o در ماموریت این شرکت مشتریان شرکت کل جهانیان معرفی شده است

o در ماموریت اشاره ای به محصولات شرکت نشده است.

o بازار فروش محصولات شرکت سراسر جهان می باشد

o در ماموریت , اشاره ای به فناوری مورد استفاده شرکت نشده است

o در ماموریت ،به رشد و سوداوری و پیشرفت اشاره شده , اما صحبتی از ارزشها و اصول اخلاقی شرکت نشده است.

o از ویژگیهای ممتاز شرکت می توان به داشتن مقام انتخاب برتر جهانیان اشاره کرد.

o در ماموریت شرکت به مسائل جامعه و محیط کاری و ایجاد ارزش و فرصت رشد برای کارکنان اشاره ای نشده است.

ماموریت ما :

“انتخاب برتر مشتریان در خوردن در هر مکان و سبکی “

عملکرد جهانی ما با استراتژی جهانی شدن ما همراستا است.طرح برتری ما تمرکز بر پنج اصل استثنایی تجربه مشتری شامل مردم,محصولات, مکان ,قیمت و پیشرفت می باشد.ما متعهد به بهبود عملکرد خود و ارتقا ذائقه مشتریان هستیم.

 

انجام تحقیقات بازاریابی ( ممیزی بازاریابی )


ارزیابی جامع، سیستماتیک، مستقل و بی طرفانه از عملکرد بازاریابی سازمان است.

شناخت شفاف از وضعیت بازاریابی حال حاضر سازمان چیزی است که پاسخ آن را ممیزی بازاریابی به ما می دهد.

 

نمونه تحقیقات بازاریابی


مطالعه موردی: بررسی فرایند تحقیقات بازاریابی در قالب فست فودها
مسئله تحقیق: چرا مشتریان فست فودها کاهش یافته اند؟
منبع: سایت شبکه ارتباطات ایران – سعید میرشاهی

 

مسئله شرکت مورد نظر، کاهش فروش و از دست دادن اعتماد مشتریان غذاهای آماده یا فست فود است که یکی از دلایل آن هشدار رسانه ها درباره مضرات ناشی از این غذاهاست که ممکن است موجب ورشکستگی شود. بنابراین هدف شرکت از انجام تحقیقات بازاریابی، دستیابی به شیوه های مناسب برای جلوگیری از کاهش فروش و در نهایت میزان اعتمادسازی مشتریان نسبت به خدمات ارایه شده و افزایش فروش است.

 

مراحل انجام تحقیق:

 

گردآوری اطلاعات: دیگران چه می گویند؟

تهیه فرم های گردآوری اطلاعات: عوامل موثر بر مراجعه یا عدم مراجعه به فست فودها کدامند؟

نمونه گیری: مخاطبان اصلی تحقیق کیستند؟ مشتریان قبلی، مشتریان فعلی، صاحبان فست فود یا منتقدان؟

کنترل و استخراج اطلاعات (اطلاعات کسب شده از مخاطبان فست فودها به کمک SPSS استخراج می شود)

تجزیه  و تحلیل اطلاعات ( نقاط قوت و ضعف فست فودها کجاست؟)

تهیه گزارش تحقیق: (پیروز میدان رقابت کیست: صاحبان فست فودها، منتقدان، مشتریان یا…؟)

پیروز میدان، تحقیقات بازاریابی است.

نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد:

– پیشنهاد می شود فست فودها، ارزش مواد غذایی را که به مشتریان می دهند در قالب پوستر، بروشور، منو یا … به آنها عرضه کنند.
– پیشنهاد می شود از یکی از کارشناسان و مشاوران تغذیه در فست فودها در تهیه غذاهای آماده استفاده شود و در صورت لزوم، وی به سوالات مشتریان در زمینه کیفیت مواد غذایی و نوع تهیه آن توضیح دهد.
– پیشنهاد می شود مکان مربوط به شیوه تهیه و بسته بندی غذاها و ساندویچ ها و مانند آن به گونه ای باشد که هر مشتری بتواند به آن دسترسی داشته باشد و مستقیما نظاره گر کیفیت تهیه و بسته بندی غذاها باشد.
– پیشنهاد می شود در محتوای آگهی ها به جای تاکید صرف بر محیط دلپذیر فست فودها مزیت های مربوط به ارزش غذایی آنها با استناد واقعی به نظرات کارشناسان و مشتریان مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
– پیشنهاد می شود در کنار غذاهای معمول و رایج، تهیه غذاهای سنتی و اصیل که ارزش غذایی فراوان، قابلیت پخت و آماده شدن سریع دارد با همکاری متخصصان امور تغذیه در دستور کار قرار گیرد تا سلایق مشتریان، امکان انتخاب بیشتری داشته باشند و تنوع غذایی هم بیشتر شود و از سوی دیگر بر تقویت فرهنگ بومی و غذاهای آماده و اصیل ایرانی نیز تاکید گردد.

پیروز عرصه رقابت علاوه بر مشتریان، منتقدان و صاحبان

 

تجزیه و تحلیل SWOT


ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان است.

۱-۳٫ قوت ها Strenght

همان منابع و توانایی هایی است که در اختیار سازمان است و می توان از آن به منظور ایجاد یک مزیت رقابتی استفاده کرد.

مانند: مزیت در قیمت تمام شده – نیروی انسانی کارآمد و آموزش دیده و …

۲-۳٫ ضعف ها Weakness

نبود بعضی از تواناییهای کلیدی در سازمان می تواند به عنوان ضعف تلقی شود.

مانند: برند ضعیف – نا شناخته بودن در بین مشتریان و …

۳-۳٫ فرصت ها Opportunity

شناسایی و بررسی دقیق محیط خارجی میتواند فرصت های جدید را برای مدیران شرکت پدیدار نماید.

مانند: نیاز بر طرف نشده مشتری – نیاز ناشناخته مشتریان و …

۴-۳٫ تهدید ها Treat

تغییر در متغیرهای خارجی و محیطی می تواند تهدیدهایی را برای شرکت در پی داشته باشد.

مانند: تغییر در ذائقه مشتریان – ظهور محصولات جایگزین پر قدرت و …

۴. تعیین اهداف بازاریابی
این اهداف به صورت میان مدت و کوتاه مدت هستند.

اهداف بلند مدت مانند: ۱ میلیارد فروش در یک سال

اهداف کوتاه مدت مانند: ۹۰ میلیون فروش در یک ماه

اهداف بازاریابی شامل رضایت، اعتماد و وفاداری است.
اهداف مالی شامل سهم بازار، فروش و سود خالص و کاهش هزینه است.
استراتژی های مناسب با توجه به موقعیت های مختلف ماتریس SWOT


استراتژی های SO

در این موقعیت، سازمان توانمندی های مختلفی دارد و دارای شایستگی های متمایز و مزیت های رقابتی است.

اولین توصیه استراتژی های تمرکز با اولویت رسوخ در بازار است، می توانید با توسعه فعالیت های تبلیغاتی و بازاریابی، فروش محصولات خود را در بازارهای فعلی افزایش دهید.

اولویت های بعدی استرانژی های توسعه بازار و توسعه محصول هستند.

استراتژی های ST

توجه به نامناسب بودن شرایط محیط بیرونی و احتمالا وضعیت نامناسب فروش محصولات شرکت و رشد اندک بازار محصولات سازمان، بهتر است که شرکت به استراتژی های تنوع بپردازد.

در صورتیکه این استراتژی ها با هزینه های بسیار همراه است یا به هر دلیل دیگر امکان پذیر نیست، سازمان می تواند از استراتژی های تمرکز و با اولویت توسعه بازار و توسعه محصول استفاده کند.

استراتژی های WO

در این موقعیت می توانید استراتژی مشارکت را از سری استراتژی های تدافعی به کار ببندید و از طریق آن به برخی از استراتژی های متمرکز و تنوع برسید. البته بجز مشارکت روشهای دیگری مانند: بدست آوردن منابع مالی از راه دریافت وام و تسهیلات، خرید تکنولوژی، بکارگیری متخصصان و کارشناسان خبره، جذب مدیران خوش نام از جمله رویکردهای اثربخش است.

استراتژی های WT

سازمان ها در وضعیتی که واجد توانمندی ها یعنی منابع و مهارت ها نبوده و به زبان ساده تر مزیت های رقابتی ندارند، باید دست به تغییرات زیر بنایی و اساسی بزنند. این تحولات باید به فوریت و در اسرع وقت انجام شوند.

این شرکتها باید در به سرعت هزینه های خود را تا حد زیادی کاهش دهند و منابع خود را در زمینه هایی غیر از فعالیت های کنونی سرمایه گذاری کنند.

انتخابها و گزینه های شما محدود به استراتژی های تدافعی هستند که شامل مشارکت ، کاهش ، واگذاری و انحلال هستند. 

 

ایجاد تاکتیک های بازاریابی


به ما می گوید برای رسیدن به هدف های تعیین شده باید چه تاکتیکهایی را بکار برد.

۱-۶ قیمت گذاری

قیمت گذاری نفوذی: مستلزم ورود به بازار با چنان قیمت پایینی است که بزرگترین سهم بازار ممکن را بدست آورد.

قیمت گذاری رقابتی: مستلزم معرفی محصول با قیمتی در حدود قیمت محصولات رقبا می باشد.

قیمت گذاری بالا: زمانی استفاه می شود که محصول ما در بازار نخستین باشد.مانند Apple

۲-۶ توزیع

برای انتخاب کانال توزیع مناسب شش وجه باید در نظر گرفته شود:

کانالهای مستقیم یا غیر مستقیم

کانالهای انفرادی یا چند گانه

طول کانال

نوع واسطه ها

تعداد توزیع کنندگان در هر سطح

استفاده از کدام واسطه ها

ایجاد تاکتیک های بازاریابی
۳-۶ محصول

سه اقدام اساسی در مورد هر محصول:

معرفی به بازار : می توان از استراتژی نفوذ استفاده کرد.

اصلاح یا تغییر: با اصلاح و تغییر محصول، چرخه عمر محصول را می توان طولانی تر کرد.

۴-۶ ترویج

تکنیک های ترویج فروش:

ارائه نمونه رایگان

تخفیف های تجاری

شرکت در نمایشگاههای تجاری

امکان بازپس گیری کالا

بودجه بندی و اجرای طرح
روش معمول برای تخصیص بودجه بازاریابی بر مبنای اهداف برنامه بازاریابی است که بر اساس برآورد هزینه های مورد نیاز برای دستیابی به اهداف بازاریابی مطلوب مد نظر است.

این روش به عنوان موثرترین روش بودجه بندی در نظر گرفته می شود.

 

کنترل و نظارت


برای سنجش عملکرد :

درآمد ماهانه و سالانه

هزینه های ماهانه و سالانه

رضایت مشتری

 

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار