Promises work

 

 

 

برای دریافت پکیج روابط کار شامل 20 فرم و قرارداد از جمله
قراردادهای کار ساعتی و موقت ، قرارداد پرسنل غیربیمه ای
فیش حقوقی ، فرم ارزیابی پرسنل و ...

از طریق دکمه تماس اقدام نمایید.
 

مشاور کسب و کار در مازندران