تعریف روابط کار قرارداد و فرم های آن

وکیل و مشاور متخصص اداره کار پاسخ می دهد

مشاور و وکیل اداره کار در استان مازندران

 

 لزوم توجه بیشتر به روابط کار از سوی کارفرمایان 

 

یکی از پایه ای ترین و اساسی ترین امور یک کسب و کار توجه به روابط کار و مسائل پیرامون آن است که به اشتباه در بسیاری از موارد به بستن قرارداد و گرفتن تسویه حساب محدود می شود.
تاکنون تعریف جامع و کاملی در خصوص روابط کار ارائه نشده که همین امر باعث اجرای نادرست آن توسط کارفرماهاست.
روابط کار در واقع فرایند تنظیم رابطه کاری پرسنل با سازمان از طریق توجه به جایگاه انسانی و کاری طرفین و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در جهت رسیدن به بهره وری بیشتر می باشد.
با این تعریف روابط کار مدیریت روانی مادی و قانونی رابطه کاری پرسنل با کارفرماست و تنها محدود به چند فرم و قرارداد و گرفتن امضا از کارگر نیست.
بعبارت دیگر در اختیار داشتن فرم و قرارداد قانونی شرط لازم مدیریت روابط کار است اما شرط کافی نیست.این فرایند از زمان جلسه استخدام آغاز و ضمن پیش بینی ابزاری برای اندازه گیری عملکرد پرسنل و پیش بینی سازوکار تشویق و تنبیه با قطع همکاری یا بازنشستگی کارگر به اتمام می رسد و فرم ها و قراردادهای تنظیم شده باید بر همه فرایند روابط کار حکومت کند.