دانستنی های مهم روابط کار

مشاور کسب و کار و روابط کار

 

روابط کار در مازندران

 

روابط_کار مدیریت روانی مادی و قانونی رابطه کاری پرسنل با کارفرماست و تنها محدود به چند فرم و قرارداد و گرفتن امضا از کارگر نیست.
اگر از روح حاکم بر روابط کار غافل شوید،قانون انعطاف مدیریت بر رابطه کارفرما و کارگر را نخواهد داشت.

 

 

کارفرمانیوز مرجع مشاوره روابط کار در مازندران