کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۶۳ مطلب در آبان ۱۳۹۷ ثبت شده است

نمونه قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد آزمایشی


قرارداد مشارکت ( شراکت ) مدنی ذیل بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی که عبارت است از:

«ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» منعقد می گردد .

این قرارداد بنا به توافق و تفاهم کامل طرفین و ضمن العقد خارج لازم(که با قرار عقد مزبور بطور شفاهی بین طرفین ذیل الذکر انعقاد یافته) فی مابین:


طرف اول قرارداد شراکت : خانم/آقای …………………...........…….. فرزند ………………… دارای شناسنامه شماره ……………. 

صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: …………………………..........................................………..تلفن…………………


طرف دوم قرارداد شراکت: خانم/آقای ………….............…… فرزند …………………………. دارای شناسنامه شماره ……………. 

صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: ……………...........................……………………………………..تلفن……………….


طرف سوم قرارداد شراکت: خانم/آقای ……………..................…. فرزند…..…………….. دارای شناسنامه شماره ……………. 

صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: ……........................…………………………..……………………تلفن………………

طرفین ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیده و می باشند.


موضوع قرارداد :


ماده۱- موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت (شراکت) طرفین بالمناصفه و متساویاً (یا مطابق سهم شراکت) جهت راه 

اندازی و کسب و کار مغازه/سوپرمارکت/فست فود/خدمات رایانه ای/پوشاک/کارگاه/ فروشگاه/……………….


ماده۲- تابعیت این مشارکت ایرانی است.


مکان اجرای قرارداد :


ماده۳- مکان ومرکز اصلی این شراکت در تهران/اصفهان/شیراز/…. است

به نشانی خیابان………………………………………………………………………………………….(آدرس مکان و کسب و کار)


مدت قرارداد :


ماده۴- مدت این شراکت از تاریخ ……………. ماه یکهزار و سیصد و ……………شمسی به مدت ………… سال تمام خورشیدی می باشد.


سرمایه و ملبغ کل قرارداد :


ماده۵ - کل سرمایه این مشارکت مبلغ…………………………………….ریال است که تماماً و نقداً و بالمناصفه و متساویاً از طرف 

مشارکت کنندگان مرقوم تادیه و پرداخت گردیده است.

تذکر: (درصورتی که شرکا با مبالغ مختلف شریک می شوند به صورت سهم یا درصدی در قرارداد ذکر می شود مانند نمونه ماده ۵ زیر)

ماده۵-۱ - کل سرمایه این مشارکت مبلغ……………………………..است که تماماً و نقداً و بالمناصفه و بالنسبته سهم از طرف 

مشارکت کنندگان مرقوم تادیه و به قرار زیر پرداخت گردیده است.


شریک اول آقای/خانم …………….فرزند………………. شماره شناسنامه …………….. مبلغ به عدد……………………………..ریال به 

حروف ……………………………………………………………….ریال سهیم شده است.


شریک دوم آقای/خانم ………… فرزند………………. شماره شناسنامه …………….. مبلغ به عدد……………………………….ریال به 

حروف…………………………………………………………………..ریال سهیم شده است.


شریک سوم آقای/خانم ……… فرزند………………. شماره شناسنامه …………….. مبلغ به عدد…………………………………ریال به 

حروف…………………………………………………………………..ریال سهیم شده است.


ماده۶- با توافق طرفین شراکت، هر یک سهم به مبلغ………………………………………….ریال تعیین شده است و تعداد کل 

سهام…………..عدد سهم……………………………… ریال از مبلغ کل تعیین شده است.


میزان سهم شرکاء :


ماده ۷- سهم هر شریک با توجه به ماده ۶ به قرار زیر است.


شریک اول آقای/خانم…………………..تعداد ………………سهم از کل سهم در شراکت می باشد.


شریک دوم آقای/خانم……………………تعداد ……………..سهم از کل سهم در شراکت می باشد.


شریک سوم آقای/خانم………………….تعداد ………………سهم از کل سهم در شراکت می باشد.


ماده ۸-شرکاء با توافق و همکاری و هماهنگی طرفین نسبت به استفاده از مبلغ سهام شراکت در رهن و اجاره و خرید و تجهیز 

ملزومات و کالا و محصولات و مجوزهای کاری محل کسب و کار  به قرار زیر اقدام کرده اند .

  • شریک اول آقا/خانم …………….ازسهم شراکت خود مبلغ …………………….ریال بایت رهن و اجاره مکان کسب و کار و مبلغ 

  • …………………….ریال بایت………………………………. و مبلغ ……………………………….ریال بایت ……………………………….. 

  • پرداخت کرده است.

  • شریک دوم آقا/خانم …………….ازسهم شراکت خود مبلغ …………………….ریالبایت تجهیز وسایل و ملزومات محل کسب و 

  • کار و مبلغ ………………………ریال بایت…………………………….. و مبلغ ………………………….ریال بایت 

  • ……………………………….. پرداخت کرده است.

  • شریک سوم آقا/خانم …………….ازسهم شراکت خود مبلغ …………………….ریال بایت خرید کالا و محصولات /مواد اولیه/ 

  • …..محل کسب و کار و مبلغ ……………….ریال بایت……………………….. و مبلغ …………………..ریال بایت 

  • ……………………………….. پرداخت کرده است.


تقسیم و سود و زیان شراکت :


ماده ۸- هریک از شرکاء در پایان هر ماه کاری و پایان مدت قرارداد پس از کسورات هزینه های انجام شده و با توجه به تعداد 

سهم خود هم در سود شراکت و هم در زیان شراکت بالمناصفه متعهد و متضمن پرداخت نسبت به طرفین می باشند.

تقسیم سود علی الحساب هر یک از شرکا پس از کسر کسورات و هزینه های انجام شده به قرارداد زیر است.


سود شریک اول آقای/خانم ………………………………..ریال ماهانه


سود شریک دوم آقای/خانم ………………………………..ریال ماهانه


سود شریک سوم آقای/خانم ………………………………..ریال ماهانه


تبصره: پرداخت و تقسیم سود قطعی هر یک از شرکاء هر سه ماه یکبار بعد بررسی  و تراز دفاتر و فاکتورها و اسناد حسابداری 

و سایر هزینه ها و سود و زیانهای انجام شده به طرفین شراکت پرداخت و تادیه می شود.


وظایف شرکاء :


ماده۱۰- وظایف شرکاء عبارت است از:


۱-     شرکاء متعهد به  همکاری و مدیریت مستمر و دائم در این مشارکت در مدت مرقوم در مکان کسب می باشند..

۲-     شرکاء متعهد به افتتاح حساب جاری مشترک نزد یکی از بانکهای کشور بنام طرفین.

۳-     شرکاء متعهد به تمرکز عملیات ریالی این مشارکت در حساب جاری مزبور.

۴-     شرکاء متعهد به تهیه و خرید و ساخت و توزیع و فروش در مرکز اصلی این مشارکت نسبت به امور موضوع این قرارداد.

۵-   شرکاء متعهد به تادیه هزینه های ناشی از انجام موضوع قرارداد اعم از دستمزد، کارمزد، بهای خرید و سایر هزینه های جنبی و بالاسری با توافق طرفین.

۶-   شرکاء متعهد به تادیه مالیات، عوارض، بیمه، هزینه های مصرفی آب و برق و گاز و تلفن و حمل و نقل و تدارکات و سایر هزینه های پیش بینی نشده.با توافق طرفین می باشند

۷-   شرکاء متعهد به حفاظت از ابواب و اموال جمعی و تحت تصرف در رابطه با موضوع این قرارداد با قید اینکه برای حفاظت مزبور ضامن می باشند.

۸-   شرکاء متعهد به جلوگیری از تضییع و تفریط و اسراف و تصریف و همچنین ضامن اموالی که در رابطه با این قرارداد تحویل همدیگر می شود از ابتدای کار لغایت تا زمان تسویه حساب خواهند بود.

۹-   شرکاء متعهد به بستن حسابهای این مشارکت در پایان هر سال شمسی از مدت و نیز در پایان این قرارداد و تنظیم و امضای ترازنامه عملیات سالانه در پایان هر سال شمسی و صورت حسابهای سود و زیان می باشند

۱۰-شرکاء متعهد به ضمیمه نمودن صورت موجودی برداری از نقدینگی های ریالی و جنسی و اعم از مواد اولیه و کالاها و محصولات در حال فروش یا انبار شده و یا ساخته شده به قیمت خرید در دفاتر و فاکتورهای تعیین شده برای عملیات ترازنامه دفتری ماهانه و سالانه می باشند

۱۱-  تسلیم سهم سود ماهانه و سالانه این مشارکت در ازای دریافت رسید کتبی و درج در دفاتر مشترک در پایان هر ماه و هر سال شمسی باشد

۱۲-شرکاء متعهد به تصفیه حساب کامل در پایان مدت قرارداد و با دریافت گواهی کتبی مفاصا حساب و  بیمه و مالیات و سایر هزینه های جاری انجام شده محل کسب و کار می باشند.

۱۳-  شرکاء متعهد می شوند انجام سایر امور پیش بینی نشده در رابطه با حسن جریان این قرارداد همکاری بامنصفانه انجام دهند.


ماده ۹- دارندگان حق امضاء کلیه چکهای صادره عهده حسابهای مشترک موضوع بند(۲) ماده۱۰ این قرارداد، طرفین این قرارداد 

می باشند که صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفین است.


ماده۱۰- کلیه عملیات محاسباتی و حسابداری و مالی این مشارکت باید در دفاتر به طریقه حسابداری ثبت گردد که صفحات 

اول و آخر دفاتر مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداری باید با قید تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاری کردن به امضاء 

طرفین برسد و ارائه هر دفتر حسابداری یا دفاتر دیگر از سوی هر یک از طرفین که صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضای 

طرفین نرسیده باشد، فاقد اعتبار است.


ماده۱۱- شرکاء حق هیچگونه اعمال خدشه، تراشیدگی،پاک کردن، الحاق و نظایر آنرا که از مصادیق جعل به شمار می رود در 

دفاتر و صورتحسابهای موجودیها و فاکتورهای تنظیمی ندارد..مگردر موارد سهوی که به اطلاع طرفین شراکت می رسد.


ماده۱۲- شرکاء حق هیچگونه واگذاری نسبت به ملک مرکز اصلی این مشارکت را که امانتاً به وی سپرده شده است تحت 

هیچ عنوانی از عناوین از قبیل: نمایندگی و وکالت و صلح حقوق و اجاره و غیره را ولو مشاعاً و مفروزاً، جزئاً یا کلاً از اصل یا 

مازاد به دیگری حتی به اقربای نسبی یا سببی خویش به هیچ صورت و به هیچ نحوی از انحاء ندارد.(مگر با توافق و امضائ 

طرفین و الحاق به قرارداد اصلی)


ماده۱۳- چنانچه شرکاء در طریقه اعمال مدیریت محل کسب و کار به تشخیص خود تخلف یا ایرادی مشاهده نمود و یا آنکه با 

درایتی که در باب اشتغال به تجارت دارد عملیات موضوع این قرارداد را بطریقی که عامل شریک آنرا اداره می نماید مقرون به 

صلاح و صرفه نیابند صرفاً بنا به تشخیص خود حق فسخ این قرارداد را به طور یک جانبه و بدون انتظار هیچگونه حکمی از مراجع 

ذیصلاح دارند و غیر قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا است  و سایر شرکاء باید در مدت زمان ……………دو ماه ……… نسبت به 

تسویه حساب و فسخ قرارداد اقدام کنند


ماده۱۴- شریک حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی سایر شرکاء هیچگونه حقی از حقوق خود را در مورد سهم الشرکه خود 

جز«وکلا» عینا و منفعتا تحت عنوان هیچ یک از عقود به دیگری واگذار نماید. همچنین شریک حق تقاضای افراز مال مشترک را تا 

تسویه کامل مشارکت را از خود سلب و ساقط نمود.


ماده۱۵- شریک متعهد گردید که به هیچ وجه زاید بر میزان سرمایه مشارکت به انجام معامله و ایجاد تعهدات مالی مبادرت 

ننماید.


ماده۱۶- از انقضای مدّت این قرارداد و یا از تاریخ وقوع فسخ موضوع ماده۱۳ این قرارداد شرکاء متعهد و ملتزم به تصفیه حساب 

این قرارداد با شریک بوده و سهمیه شریک طبق مفاد این قرارداد در مقابل دریافت رسید به شریک فسخ کننده تادیه و تحویل 

دهد و به هر حال از انقضای مدت یا از تاریخ وقوع فسخ شریک فسخ کننده حق دارد جهت تحویل گرفتن سهم و سهمیه خود 

اعم از سود و نقدینگی ها و موجودیهای کالا اعم از مواد اولیه و کالای در حال ساخت یا ساخته شده و تجهیرات و ملزومات و 

….از سایر شرکاء اقدام یا به طریق دیگر قانونی جهت اجرای مفاد این قرارداد رجوع نماید.


ماده۱۷- در صورت وقع حادثه غیر قابل پیش بینی(حوادثی همچون اعتصاب٬شورش و یا اعتراض منجر به بحران،سیل و زلزله و 

آتش سوزی،پلمپ و سرقت و سایر معضلات اجتماعی) که طرفین در وقوع آن دخالت نداشته اند اجرای قرارداد غیر ممکن گردد 

هر یک از طرفین مکلف هستند ظرف مدت ………. روز طرف دیگر را از وقوع حادثه مطلع نمایند و حداکثر تلاش خود را جهت رفع 

وضعیت قوه قاهره اعمال کنند .

تبصره۱: چنانچه با وجود انقضاء مدت دو ماه از تاریخ وقوع قوه قاهره ، شروع مجدد قرارداد امکان پذیر نباشد هر یک از طرفین 

حق دارد قرارداد را خاتمه تلقی نموده و به طرف دیگر ابلاغ نماید .در صورت رفع قوه قاهره قبل از دو ماه ، اجرای قرارداد از زمان 

توقف ادامه می یابد.

تبصره۲: زیان احتمالی ناشی از بحران اقتصادی یا فورس ماژور(قوه قهریه) نیز بر مبنای سهمیه سرمایه باید محاسبه گردد.


ماده۱۸- آنچه که موجودی های کالا اعم از کالا و محصولات  و مواد اولیه و کالای در حال ساخت و ساخته شده در پایان مدت 

این قرارداد یا لدی الفسخ در مرکز اصلی کسب و کار  یا در نزد شرکاء موجود باشد نیز باید بالمناصفه تقسیم گردد.


ماده۱۹- دریافت مفاصا حسابهای مالیاتی، بیمه، عوارض ناشی از انجام این قرارداد نیز از جمله وظایف تمام شرکاء است.


ماده۲۰- در صورت بروز اختلاف در تفسیر هر یک از مفاد این قرارداد طرفین موضوع اختلاف را به خانم/آقای……………. که به 

عنوان داور این قرارداد تعیین شده است ارجاع خواهند نمود و رای داور مزبور قاطع و و لازم الاجرا است.در صورت اعتراض به 

محاکم قانونی مراجعه می شود.


ماده ۲۱-……………………………………………………………………………………………………………………………………………


ماده ۲۲-………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ماده ۲۳-………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ماده ۲۴-………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ماده ۲۵- این قرارداد در ۳ نسخه و در ۲۵ ماده، که هر ۳ نسخه متحدالمتن و دارای اعتبار یکسان و واحد است تنظیم و امضا 

شده و پس از امضا شرکای طرفین مبادله گردید و لازم الاجرا است.


محل امضای شریک اول قرارداد        محل امضای شریک دوم قرارداد        محل امضای شریک سوم قرارداد

اثر انگشت                                      اثر انگشت                                 اثر انگشتشهود قرارداد شراکت


۱-     آقای/خانم……………………………………… امضاء


۲-     آقای/خانم…………………………………………امضاء


۳-     آقای/خانم…………………………………………امضاءwww.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

 


دانلود پی دی اف

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

روش قانونی مهاجرت کار

 

کارفرمانیوز - به گفته مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار تقاضای مهاجرت شغلی ، دام سودجویان را بیش از پیش گسترانیده است به طوری که با وعده «ویزای جستجوی کار» اقدام به کلاهبرداری های متعدد می کنند.

سودجویان با سوء استفاده از تمایل متقاضیان برای مهاجرت شغلی به خارج از کشور، راه‌های مختلفی را در پیش می گیرند و از ادبیات و عبارات انگیزشی زیادی استفاده می کنند. بکار بردن عباراتی چون «اخذ ویزای کار» قطعا در نگاه اول می‌تواند روش مناسبی برای ترغیب یک فرد به مهاجرت باشد.

مهاجرت شغلی که تحت عنوان اعزام نیروی کار به خارج از کشور شناخته می‌شود، یکی از سیاست‌های دولت‌ها برای تبادل نیروی کار ماهر و دارای تخصص بین یکدیگر است که این سیاست در کشور ما نیز به عنوان یکی از راه‌های موجه اشتغالزایی مطرح است، اما مهاجرت نباید صرفا متکی به جستجوهای سطحی، تصمیم عجولانه و اطمینان به تبلیغات مشکوک باشد.

در همین زمینه محمد اکبرنیا، مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار درباره الزاماتی که متقاضیان مهاجرت شغلی به خارج از کشور باید رعایت کنند، گفت: تنها روش قانونی مهاجرت شغلی، مراجعه متقاضیان به کاریابی‌های خارجی دارای مجوز از وزارت کار است که مسئولیت صحت فعالیت این مراکز را این وزارتخانه بر عهده دارد و در صورت هر گونه تخلف احتمالی از سوی کاریابی‌ها، توسط یک هیئت مرکزی قابل پیگیری خواهد بود.

وی افزود: همچنین در صورت تخلف احتمالی از سوی کاریابی‌های دارای مجوز اعزام نیروی کار به خارج از کشور، شاکیان می‌توانند با حمایت وزارت کار به مراجع قضایی شکایت کنند و این وزارتخانه نیز پشتیبان آنها خواهد بود؛ ضمن اینکه از طریق یک هیئت مرکزی که نظارت بر فعالیت این مراکز را بر عهده دارد، امکان توبیخ و لغو مجوز وجود دارد.

مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار، ضمن هشدار به متقاضیان مهاجرت شغلی برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام سودجویان گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و عدم کنترل کافی، گستره فعالیت کلاهبرداری‌های این چنینی با تحریک انگیزه‌های اعزام به خارج از کشور افزایش پیدا کرده، بنابراین سودجویان در فضای مجازی با وعده های دروغین می توانند افراد را برای مهاجرت غیرقانونی شغلی ترغیب کنند.

بیمه قرارداد پیمان

«ویزای جستجوی کار» تضمین اشتغال نیست

اکبرنیا درباره «ویزای جستجوی کار» نیز گفت: هر فردی می تواند ویزای جستجوی کار را دریافت کند و در صورت دریافت این ویزا، متقاضی ۶ ماه فرصت دارد در کشور مقصد نسبت به پیدا کردن شغل مورد نظر اقدام کند، بنابراین ویزای جستجوی کار هیچ تضمینی برای مهاجرت شغلی نیست.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ما به کاریابی‌ها تکلیف کردیم که اگر قرار است نسبت به دریافت ویزای جستجوی شغل برای متقاضی دارای صلاحیت اقدام کنند، حتما باید تعهد پیدا کردن شغل برای متقاضی در کشور مقصد را پیش از اتمام دوره ۶ ماهه برعهده بگیرند.

وی درباره هزینه مشاوره شغلی در کاریابی‌های خارجی گفت: متقاضی بابت مشاوره شغلی باید ۳۰ هزار تومان پرداخت کند و اگر موفق به اعزام شدند باید به میزان یکماه حقوق و دستمزد آنها در کشور مقصد، بابت حق الزحمه به کاریابی مربوطه پرداخت شود.

مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار، با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱۵ کاریابی خارجی دارای مجوز برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور فعالیت می کنند، ادامه داد: مشخصات، اسامی مدیران و شماره تلفن کاریابی‌های مجاز داخلی و خارجی، از قسمت «کاریابی‌ها» در سایت وزارت کار قابل دسترس است و متقاضیان پیش از مراجعه به کاریابی، حتما اطمینان حاصل کنند که کاریابی موردنظر دارای «مجوز» فعالیت از وزارت کار باشد.

اکبرنیا با اشاره به اینکه البته در چند سال گذشته به واسطه تحریم‌ها و مسائل دیپلماسی، گستره فعالیت کاریابی‌های خارجی مقداری محدود شده است، گفت: اعزام نیروی کار به خارج از کشور در قالب تفاهم نامه بین دولت‌ها یا در قالب رایزنی با بخش خصوصی کشورهای مقصد صورت می‌گیرد اما به دلیل اینکه به واسطه مسائل سیاسی تفاهم نامه اعزام نیروی کار بین دولت ایران و سایر دولت‌ها نیز تحت تاثیر قرار گرفته، به دلیل کاهش ارتباط بین دولت‌ها، امکان اعزام نیروی کار از طریق تفاهم نامه بین دولت ها به صورت گسترده وجود نداشته است.

مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار افزود: کاریابی‌های خارجی فعال در داخل کشور بر اساس میزان توانمندی خود، موضوع اعزام نیروی کار به خارج را در قالب مذاکره با بخش خصوصی کشورهای هدف، پیگیری می کنند.

وی اظهار داشت: بر اساس قانون تمام افرادی که در نظر دارند به عنوان واسطه در قالب کاریابی، رابطه بین کارجو و کارفرما را در داخل و حتی خارج از کشور برقرار کنند، باید از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز داشته باشند. حتی این رابط کاری اگر قرار است در قالب بانک اطلاعاتی و فضای مجازی اعم از سایت‌های اینترنتی فعالیت کند، باید نسبت به دریافت مجوز اقدام کند.

این مقام مسئول در وزارت کار با تاکید بر اینکه کاریابی‌های مجازی نیز باید مجوز تاسیس کاریابی الکترونیکی را از این وزارتخانه دریافت کنند، گفت: کاریابی‌های بدون مجوز، علاوه بر مسدودشدن، مشمول جریمه نقدی می شوند که میزان جریمه، برای تخلف بار اول ۵ میلیون تومان، برای بار دوم ۱۰ میلیون تومان و برای بار سوم ۴۰ میلیون در نظر گرفته شده است. بنابراین هر گونه فعالیت در حوزه معرفی فرصت های شغلی نیازمند دریافت مجوز است.

مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار با تاکید بر اینکه اعزام نیروی کار به خارج از کشور از سیاست های این وزارتخانه است که مذاکرات لازم در این خصوص با برخی کشورها صورت گرفته است، تاکید کرد: نیروی کار متقاضی اعزام به خارج از کشور حتما باید از طریق کاریابی های دارای مجوز برای این کار اقدام کنند.


منبع خبر : مهرwww.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد کارگاهی بیمه

 

کارفرمانیوز - بیمه کردن کارگر منوط به به رسمیت شناختن حقیقی یا حقوقی کارفرما در سازمان تامین اجتماعی است که این به رسمیت شناختن از طریق اخذ کد کارگاه از سوی کارفرما آغاز می شود.البته لازم به ذکر است کد کارگاه همانطور که از اسمش پیداست به کارگاه تعلق دارد نه کارفرما و در صورت تغییر مکان کارفرما مکلف به دریافت کد کارگاه جدید می باشد.

طرح مشوق بیمه ای

پس از ثبت این کارگاهها در اداره ثبت شرکتها . نماینده شرکت باید به منظور بیمه کردن کارکنان خود به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی مراجعه نماید و مدارک زیر را جهت تشکیل پرونده به شعبه تحویل دهد

کارفرمایان کارگاههای حقوقی :

– نامه اعلام تاسیس شرکت
– روزنامه رسمی کشور که آگهی تاسیس شرکت درآن اعلام شده است
– اساسنامه شرکت
– تصویر سند مالکیت یا اجاره محل شرکت بهمراه فیش آب برق یا تلفن شرکت
– سایر مدارک مرتبط با شروع فعالیت و تاسیس شرکت بر حسب مورد (مانند اظهارنامه ثبت وموافقت اصولی)
– شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت مدارک وانجام مراحل اداری ضمن تشکیل پرونده و اختصاص شماره کارگاه مراتب رابه صورت کتبی به شرکت اعلام خواهد نمود.

کارفرمایان کارگاههای حقیقی :

کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون باید ظرف مدت ۱۵ روز ازتاریخ تاسیس به منظور بیمه کردن کارکنان خود به نزدیکترین شعبه تامین احتماعی واقع درمحدوده عملکرد کارگاه مراحعه کنند ومدرکی را که نشانگر کارفرما بودن آنها می باشد، به شعبه تحویل داده و کد کارگاه دریافت نمایند.
مدارکی که می تواند ملاک کارفرمایی شخص باشد:

جواز کسب صنفی معتبر(دائم یاموقت) یا هرگونه اجازه کار از مراجع ذیصلاح
پروانه تاسیس یا بهره برداری
اسناد مالکیت یا اسناد احاره و یا صلح نامه کارگاه (اعم از رسمی یا عادی)
تایید اتحادیه یا مجمع امورصنفی مربوطه مبنی بر کارفرمایی و بهره برداری کارگاه
آخرین فیش آب برق یا تلفن کارگاه

شعبه تامین اجتماعی، پس از شناسایی کارگاه و تعداد کارگران شاغل در آن، پرونده کارگاه را تشکیل داده و شماره کارگاه را به آن اختصاص خواهد داد.

کارفرما می بایستی هر ماه لیست کارگران یا کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی که در استخدام یا در اختیار دارند صرف نظر از نوع قرارداد و کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت حقوق و مزایا در مهلت مقرر در قانون (حداکثر تا آخرین روز ماه بعد) به سازمان ارسال نماید.

به هنگام تحویل اولین لیست، باید اصل و تصویر شناسنامه تمام کارکنان کارگاه به واحد نام نویسی شعبه ارایه شود و ضمن دریافت شماره بیمه، این شماره در لیست های ماهانه در مقابل نام افراد درج گردد تا بیمه شدگان بتوانند از خدمات بیمه استفاده نمایند.

پیمانکاران :

درمواردی که یک کارفرما انجام کاررا به صورت مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می کند، رعایت موارد زیر در راستای اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ضروری است:
کارفرما (واگذارنده کار ) در متن قراردادپیمانکار (مقاطعه کار) رامتعهد می نماید که کارکنان خود وهمچنین کارکنان پیمانکار فرعی رانزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید وکل حق بیمه را بپردازد.
کارفرما (واگذارنده کار ) در مورد قراردادهای غیرعمرانی، باید ۵% مبلغ ناخالص کارکرد را از هر صورت وضعیت مقاطعه کار، کسر کند و نزد خود نگه دارد.
پس از انعقاد قرارداد یک نسخه از آن باید به وسیله کارفرما (یا پیمانکار) به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی (واقع درمحل اجرای پروژه ) تحویل گردد.
شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت قرارداد برای کارگاه تشکیل پرونده داده وشماره کارگاه و ردیف پیمان را اختصاص می دهد.
سرانجام پیمانکار صورت دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در طرح را دردوره زمانی تعیین شده تنظیم نموده و مابه التفاوت حق بیمه طبق مصوبه مورخ 70/1/24 شورای عالی تامین اجتماعی مربوطه را پرداخت و سپس مفاصاحساب دریافت خواهد نمودمنبع : سازمان تامین اجتماعیwww.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

آیا می دانید ؟

 

کارفرمانیوز - تیم حقوقی روابط کار و بیمه ای ما جهت آشنایی و یادآوری کارفرمایان در چند مرحله مبادرت به ذکر مطالبی با عنوان آیا می دانید یا دانستنی های ... می نماید که مطلب زیر یکی از همین دست مطالب است که امیدواریم مورد پسند قرار گیرد.

آیا می دانید


1) اشخاصی که پس از بازنشستگی، مبادرت به انعقاد قرارداد کار می نمایند، مشمول قانون کار هستند و فقط کمک هزینه عائله مندی موضوع مواد ۸۶ و۸۷ قانون تامین اجتماعی به آن ها تعلق نمی گیرد.با این توضیح جذب بازنشستگان با این پیش فرض که به آنها سنوات و ... تعلق نمی گیرد تفکری کاملا اشتباه است.


2) کارگرانی که با داشتن سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور بازنشسته می شوند همانند سایر کارگران به نسبت سابقه کارگاهی برای هر سال سابقه مشمول دریافت یکماه پاداش بازنشستگی قرار می گیرد.


3) از نظر قانون کار پرداخت مزد و مزایا منجمله سنوات خدمت تابع مفاد و شرایط پیش بینی شده در قرارداد منعقده بین طرفین است و از این منظر انعقاد قرارداد کار و اشتغال در دو واحد کارگاهی متعلق به کارفرمای واحد، مخالفتی با قانون کار و مقررات مرتبط پیدا نمی کند و کارگر در هر دو شرکت با مالکیت واحد به اعتبار قرارداد فی ما بین و انجام کار و نظام حاکم بر روابط قراردادی طرفین مشمول مزد و مزایای قانونی مربوط قرار می گیرد.


4) کارگری که با کارفرما در مورد خاتمه قرارداد و تسویه حساب توافق نموده و سنوات خدمت و دیگر مزایای قانونی پایان کار را دریافت می دارد ادعای وی در مورد بازگشت به کار موضوعیت پیدا نمی کند ضمناً چنانچه در مورد نحوه تسویه حساب بین طرفین ، اختلاف بروز نماید مراجع حل اختلاف ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی محل صالح به رسیدگی خواهند بود.


5) رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما به استناد ماده (۱۵۸) قانون کار در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف می باشد، این هیات ها که از اجتماع مساوی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت تشکیل می شود هیچ گونه وابستگی سازمانی و تشکیلاتی با این وزارتخانه ندارد و فقط یکی از سه عضو هیات تشخیص و یکی از اعضاء ۹ نفره هیات حل اختلاف نماینده وزارت کارواموراجتماعی هستند که دارای یک رای مساوی با رای سایر اعضاء می باشند طبیعی است که دستگاه اجرائی و مسئولین اداری وزارت کار دخالتی در تصمیم گیری و صدور رای مراجع حل اختلاف ندارد و فقط در موارد ضروری خط مشی ها و سیاستهای نظارتی را اعمال می کنند.


6) برابر آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی برای یک نوبت الزامی است؛ عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در هر یک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود به این ترتیب اصولاً چون رسیدگی به پرونده ها و دستور تجدید وقت جلسه در محدوده صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف می باشد بنابراین اصلح این است که باید درخواست اصحاب دعوی برای تجدید وقت رسیدگی در جلسات مطرح و در این زمینه اتخاذ تصمیم به عمل آید.


7) در صورتیکه فرزند بیمه شده پس از انجام خدمت سربازی صرفاً به تحصیل در مرکز آموزش مورد تائید وزارتخانه های آموزش و پرورش و آموزش عالی اشتغال به تحصیل داشته باشد کمک عائله مندی قابل پرداخت خواهد بود.


8) در قانون کار در خصوص پرداخت حق ایاب و ذهاب به کارگرانی که محل کار آنان در خارج از محدوده شهر می باشد پیش بینی نشده است و فقط در ماده (۱۵۲) قانون کار گفته شده است «در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی ، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد» توضیح اینکه واژه کارکنان در عبارت قانونی فوق کلیت داشته و ناظر بر هر دو دسته کارگران نوبتی و غیر نوبتی می باشد ضمناً درعین مورد مقرر در ماده مزبور، برقراری ایاب و ذهاب یا پرداخت وجهی از بابت آن ، چنانچه کارگاه فاقد عرف و روال در این زمینه باشد منوط به موافقت کارفرما خواهد بود.
منبع : وزارت کارwww.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

رفتارشناسی کارکنان با الگوی دیسک

 

کارفرمانیوز -  مفاهیم مربوط به کارکنان در طول تاریخ نام های مختلفی داشته که در هر دهه تغییر می کند. در ابتدا «نیروی کار»، بعد «منابع انسانی» و امروز «سرمایه های انسانی» نام گذاری شده است.مطمئنا اطلاعات حوزه کارفرمایی تنها مختص به قوانین کار نیست و ما در این سایت سعی داریم اطلاعات مورد نیاز مدیریتی را هم در اختیار کارفرمایان عزیز قرار دهیم ...

مفاهیم مربوط به کارکنان در طول تاریخ نام های مختلفی داشته که در هر دهه تغییر می کند. در ابتدا «نیروی کار»، بعد «منابع انسانی» و امروز «سرمایه های انسانی» نام گذاری شده است. البته این مهم وقتی می تواند به کمک سازمان بیاید که از آن به نحو صحیحی استفاده شود؛ چون اگر در جای مناسب و زمان مناسب و شغل مناسب به کار گمارده نشود، شاید برای سازمان خطرناک هم باشد.

در علم مدیریت منابع انسانی مفاهیم متعددی در خصوص به کارگماری صحیح کارکنان وجود دارد، گرچه این علم در جهان بسیار پیشرفت کرده است و می توان به جرات گفت که یکی از دلایل پیشرفت جوامع سطح اول دنیاست؛ ولی متاسفانه رویکرد سیستم های ایران هنوز قدیمی است و به عنوان پرسنل اداری و کارمندان دیده می شود. مفاهیم همچون جانشین پروری، جا به جایی شغلی، کارراهه شغلی، کانون های ارزیابی، ارزیابی عملکرد و....

این دسته مفاهیم که در راستای تعالی سازمان گام بر می دارند، مستلزم اجرا و رعایت برخی زیرساخت هاست.

Disc یکی از روش های شناخت الگوهای رفتاری است که در چند سال اخیر در برخی بنگاه های اقتصادی به مدیران در شناخت زوایای رفتاری پرسنل کمک های بسیاری کرده است. در این نوشتار که در چهار بخش ارائه می شود، سعی کرده ایم از روش Disc و دسته بندی های آن برای شناخت هر چه بیشتر پرسنل و به کارگماری صحیح نظام عملکرد، جبران خدمت، استخدام، جانشین پروری و حتی جا به جایی شغلی بهره بگیریم.

در زندگی روزمره خود با افراد متفاوتی رو به رو هستیم. افرادی که شخصیت های گوناگون و رفتارهای متفاوتی دارند. این تفاوت های رفتاری در محیط کار نیز بسیار مشهود است و باعث ایجاد نقش های متفاوتی برای افراد می شود. آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که :

-    چرا برخی افراد دیر تصمیم می گیرند؟
-    چرا برخی افراد کند هستند؟
-    چرا برخی افراد خروجی مورد نظر را ندارند؟
-    چرا برخی افراد تفویض اختیار نمی کنند؟
-    چرا برخی افراد جسورند و ریسک می کنند و برخی نیستند؟
-    چرا برخی افراد بیشترین مقاومت را در برابر تغییرات دارند؟
-    چرا برخی افراد مدیریت زمان ندارند؟
-    چرا برخی افراد جزیی نگرند و برخی دیگر کلی نگر؟
-    چرا برخی افراد کارهای روتین دوست دارند و برخی دیگر کارهای متنوع و حتی برخی کارهای پرچالش؟

متخصصان علوم رفتاری با مطالعه رفتار افراد الگوهای رفتاری متفاوتی تعریف کرده اند که می توان هر یک از افراد را در یکی از دسته های مربوط به الگوی رفتاری خاص قرار داد.

رفتارشناسی دیسک

همان طور که در شکل پیداست، می توان افراد را در چهار الگوی رفتاری مختلف د سته بندی کرد که عبارت اند از :

1.    الگوی Dominnance  (تلفظ- نفوذ)
2.    الگوی Influence (تاثیرگذاری)
3.    الگوی Conscientious (وظیفه شناسی)
4.    الگوی Steadiness (ثبات)
 
این دسته بندی، الگوی DISC نام دارد.

افرادی که در دسته D (Dominnance) قرار می گیرند، افرادی تند و سریع، رک و قاطع، قوی و نافذ، خطرپذیر، اهل رقابت و سریع الفکر هستند. دسته I (Influence) افرادی شاد و سرزنده، معاشرتی، قانع کننده، تاثیرگذار، دوست داشتنی و اجتماعی هستند. دسته C (Conscientious) افرادی منطقی، دقیق، منظم، نظام مند، حسابگر و تحلیلگر و دسته S (Steadiness)، افرادی صبور و وفادار، آرام و احساسی، خوش برخورد و خونگرم هستند.

مطالعه روی رفتار افراد و تقسیم بندی آنان در گروه های رفتاری مختلف می تواند مبنای مناسبی برای مطالعات شغلی افراد باشد. ترسیم کارراهه شغلی و مسیر رشد و ارتقای هر فرد تابعی از شخصیت و الگوی رفتاری وی است. این الگو حتی می تواند معیار مناسبی در مصاحبه های شغلی یا پرسش نامه استخدامی باشد تا بتوان فرد مناسب برای شغلی خاص را برگزید؛ چرا که هر یک از این الگوهای رفتاری برای مشاغل خاصی مفید است و چنانچه فرد در جایگاه شغلی مناسب با شخصیت خود قرار گیرد، چه بسا علاوه بر بهره وری مطلوب تر برای سازمان، با سرعت بیشتری مسیر رشد و ترقی را طی خواهدکرد.

این موضوع می تواند تاثیر مستقیم روی رضایت شغلی و افزایش انگیزه فرد داشته باشد که در نهایت باز هم موجب افزایش بهره روی و سودآوری سازمان خواهدشد.

در این مطلب به تشریح الگوی رفتاری D (Dominnance) خواهیم پرداخت.

زبان بدن گروه D
 
کلمات تلفظی

-    بیشتر پاسخ می دهد تا سوال کند.
-    بیشتر حرف می زند و کمتر گوش می کند.
-    از ارتباطات کلامی بیشتر استفاده می کند.
-    از جملات تاکیدی بیشتر استفاده می کند.
-    مشخص صحبت می کند.

تُن صدا

-    تُن صدای فشاری و توام با دستور
-    آسانی در برقراری ارتباط
-    صدای بلند، صحبت سریع
-    صدای چالشی با زیر و بم زیاد

مصادیق رفتاری

-    دست دادن قوی و با اعتماد به نفس
-    تداوم در تماس چشمی
-    حرکات تاکیدی
-    ابراز بی حوصلگی
-    جرکت سریع
-    راه رفتن سریع
-    روی دو پا محکم ایستادن
-    رسمی
-    غذا خوردن سریع

نمودار دیسک در بُعد D چگونگی حل مشکل و عکس العمل افراد را در برخورد با چالش مورد سنجش قرار می دهد.

شدت: هرچه مقدار D بالاتر باشد، فرد در مواجهه با مشکلات و موانع فعال تر و جدی تر عمل می کند.

هرچه مقدار D کمتر باشد، تمایل فرد برای جمع آوری حقایق قبل از تصمیم گیری بیشتر می شود.


هنگامی که فرد در محیط ناخوشایندی قرار می گیرد:

مقدار بالای D در افراد باعث بروز رفتاری خشن و مستقیم می شود.

احساسات: فاکتور D احساس خشم را اندازه می گیرد. کسانی که فاکتور D بالایی دارند به سرعت عصبانی می شوند و کسانی که فاکتور D پایینی دارند، دیر عصبانی می شوند.

بُعد D
 
غالب، مصمم، مولد انگیزه

تمایل به برون گرایی دارند و کار محورند.

ویژگی های بارز: توانا در حل مشکل، اهل ریسک، دارای خودِ قدرتمند (strong ego)، شروع کننده کار، هدف محور

ارزش گروهی: توانایی انگیزه دادن، توانایی اداره رخدادها، ارزش دادن به زمان، نتیجه محور.

محدوده خطر: اهل بحث، بی علاقه به روزمرگی، تخطی فراوانی از مقامات، احتمالا تحمیل کننده

بزرگ ترین ترس: مورد سوءاستفاده واقع شدن.

خصوصیات کلی

اهل رقابت، مصمم، قاطع، مولد انگیزه، با مسئولیت، با اشتیاق، پیشرو، منطقی، بااراده، مستقل.

انگیزه گرفتن از:

-    رویارویی با چالش های جدید و حل مسائل
-    قدرت و مقام و ریسک کردن
-    آزادی از روزمرگی و کارهای بی ارزش
-    تغییر مکان هایی که در آن فعالیت می کند.

محیط ایده ال

-    تمرکز نوآورانه بر روی کارهای آینده
-    کارها و فعالیت های غیرمعمول و چالش برانگیز
-    پروژه ها و فعالیت هایی که نتایج ملموسی به دنبال دارند
-    عدم کنترل و نظارت، فارغ از جزییات
-    ارزیابی عملکرد شخصی بر مبنای نتایج و نه روش های انجام کار

نقاط قوت

-    تصمیم گیرنده نهایی است.
-    به زمان اهمیت بسیاری می دهد.
-    شرایط موجود را به چالش می کشد.
-    نوآور است.
-    در حل مسئله تواناست.
-    اهل ریسک است.
-    شروع کننده فعالیت است.

محدودیت های بالقوه

-    تخطی از اختیارات خود
-    اهل بحث و جدل
-    دوست نداشتن روزمرگی
-    خودبین
-    اشتباهاتش را به سختی می پذیرد

آنچه باعث تحسین دیگران می شود

به صورت عمومی

-    بااراده
-    مولد
-    مصمم
-    عملگرا
-    آینده نگر
-    خوش بین
-    قابلیت هدایت ذاتی
-    متکی به خود
-    در مواقع شکست تسلیم نمی شود

در ارتباطات و روابط

-    رهبری گروه را به دست می گیرد.
-    برای دیگران هدف تعیین می کند.
-    به دیگران برای انجام کار انگیزه می دهد.
-    جواب درست را می داند.
-    دیگران را مدیریت می کند.
-    کار گروهی را هدایت می کند
-    در مواقع حساس بسیار خوب عمل می کند.

در محیط کار

-    هدف محور است.
-    تصویر کلی را می بیند.
-    خود را مدیریت می کند.
-    به دنبال راه های عملی است.
-    سریع به کار می پردازد.
-    دیگران را به کار می گمارد.
-    بر بهره روی تاکید می کند.
-    فعالیت را تسریع می بخشد.
-    در موفقیت های کاری پیشرفت می کند.

آنچه باعث عذاب دیگران می شود

در ارتباطات و روابط

-    تمایل دارد بر دیگران مسلط شود.
-    برای خانواده و دوستان وقت ندارد.
-    از استانداردهایش کوتاه نمی آید.
-    از دیگران استفاده می کند.
-    نیاز به تایید دیگران ندارد.
-    نمی تواند عذرخواهی کند.
-    احساس می کند همیشه حق با اوست.

در محیط کار

-    اشتباهات را تحمل نمی کند.
-    انتظار دارد دیگران جزییات را انجام دهند.
-    داستان های احساساتی برایش کسالت آور است.
-    در تصمیم گیری عجول است.
-    جسور و بدون فکر و سیاست است.
-    در رسیدن به هدف تخلف هم می کند.
-    روشش را توجیه می کند.
-    بیش از توان کار می کند و این انتظار را از دیگران هم دارد.
-    به دیگران سخت می گیرد.

روش های انجام کار

من می خواهم کارها را خیلی سریع انجام دهم

-    موضوع این کار چیست؟
-    بگذارید کمک کنم؛ یاد دهم و صحبت کنم.
-    فقط نکات اصلی موضوعت را خلاصه بگو
-    بگذار من جلسه را اداره کنم.
-    به من چیزهایی جدید بیاموز و مرا به چالش بکش.

بهبود بخشیدن به ارتباطات

افراد با الگوی D چه زمانی خرسند می شوند؛

-    مختصر، صریح و بدون حاشیه سخن بگویید. 
-    سوالاتتان را با چه شروع کنید نه چگونه.
-    بر روی نتایج متمرکز شوید (به یاد داشته باشید آن ها نتیجه محورند).
-    هنگام توصیف مسئله به اصل مطلب بپردازید.
-    راه هایی برای حل مشکل به آن ها ارائه دهید.
-    هنگامی که درباره ایده هایتان با آن ها سخن می گویید، مزایای آن را هم به آن ها بگویید.
-    برای جلب موافقت آن ها به حقایق بپردازید نه احساسات.
-    مسئله را با توجه به نتیجه دهی آن بررسی کنید.

افراد با الگوی D چه زمان ناراحت می شوند؟

-    گسسته حرف می زنید یا حرف هایتان را تکرار می کنید.
-    بر مشکلات متمرکز می شوید و نه راه حل ها.
-    به مسائل کلیت می بخشید.
-    بدون دلیل و مدرک حرف می زنید.

عملکرد و رفتار در تیم

Dها خوب هستند در:

-    غلبه بر موانع
-    مشاهده تصویر کلی
-    پیش بردن گروه
-    پذیرفتن چالش ها بدون ترس
-    حفظ تمرکز بر اهداف
-    به دست آوردن نتایج
-    رهبری کردن
-    انجام هم زمان چند کار.

در تحلیل اطلاعات

-    Dها به ریسک های بالقوه توجه نمی کنند و مزایا و معایب را بررسی نمی کنند.
-    Dها ممکن است عقاید دیگران را در نظر نگیرند.
-    Dها سیستم ها و نظریات نوآورانه و مترقی ارائه می دهند.

خصوصیات مثبت Dها در کار تیمی

-    Dها مدیران مستبدی هستند که در بحران ها توانمند هستند.
-    Dها بدون ترس پذیرای چالش هایند و می توانند بر موانع غلبه کنند.
-    Dها در به دست آوردن نتایج، نوآورند.
-    Dها می توانند تصویر کلی را ببینند و تمرکز بر اهداف را حفظ کنند.
-    Dها می توانند چندین پروژه را اداره کنند و با حجم کار انبوه عملکرد خوبی داشته باشند.
-    Dها جهت و رهبری ارائه می دهند و گروه را به سمت تصمیمات هدایت می کنند.
-    Dها بی پرده سخن می گویند و ریسک ها را می پذیرند.

D در مواجهه با فشار و استرس

تحت فشار

-    مصمم، قاطع، محرک، منضبط، جدی و چالش گرا می شود.

دلایل ناراحتی D

-    ناامنی، احتیاط بیش از اندازه، فقدان ابتکار، رقابت پذیری، اقتدارگرایی.

D لازم است

-    قبل از اقدام فکر کند. وفادار باشد. فقط به جزییات توجه کند و از طرق جذابیت و رفاقت، دیگران را تحریک کند.

از افراد با خصوصیات گروه D می توان در شغل های با تعریف برون گرایی بهره جست؛ بدن گونه که این افراد در سطوح مدیریت بر خطوط خدمات یا تولید و عملیات کنترل بر فرایندهای گسترده و خست و پرچالش، پرانگیزه تر خواهندشد.

چنین گروهی در سطح کارکنان و کارشناسان در صورت به کارگیری در دسته نیروهای صف که با مشتریان ارتباط مستقیم خواهندداشت، توانایی پاسخ گویی و برخورد با همه نوع  مشتری که گاه ناراضی هم هستند یا تندخو، نمی توانند محیط را به آرامش برسانند. در نهایت پیش بینی می شود این افراد در صورت استفاده، در کارهای عملیاتی اجرایی که خود متولی فرایند باشند، مناسب ترند.
ماهنامه معیشت - پژمان مظفری


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار