کارفرمانیوز - نحوه محاسبه حقوق و دستمزد در تولید محصولات و ارائه خدمات نشان دهنده سهم نیروی کار به عنوان یکی از هزینه های مهم عملیاتی است. نحوه محاسبه حقوق به عنوان عامل مهم در هزینه های موسسات ، مستلزم اندازه گیری و کنترل و همچنین تجزیه و تحلیل مستمر محاسبه مالیات حقوق می باشد. افزایش نرخ دستمزد و مزایا ، به افزایش تولید و کاهش هر واحد سیستم قیمت تمام شده منجر می شود و در ادامه روند استفاده از تجهیزات ماشینی به منظور تولید بیشتر با حداقل ساعت کار افزایش یافته است. این امر موجب تغییراتی در نحوه محاسبه حقوق و دستمزد با حداقل دستمزد می گردد و بر مبنای مهارت کارگران ، به طور مستقیم و غیر مستقیم نحوه محاسبه حقوق و دستمزد با استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد و پرسنلی صورت می گیرد.

فرمول محاسبه حقوق و دستمزد

محاسبه حقوق و دستمزد مطابق جدول اعلامی از سوی شورایعالی کار و جمع مبالغ حقوق پایه،بن کارگری،حق مسکن،حق اولاد و ...
می باشد که برای عدم اشتباه در محاسبه حتما با یک مشاور و وکیل اداره کار مشاوره نمایید.

نکات مهم در نحوه محاسبه حقوق و دستمزد

بیمه : بر اساس حقوق و مزایای مشمول سازمان تامین اجتماعی ، بیمه محاسبه می شود و به 3 قسمت تقسیم می شود :
•    7% حقوق و مزایای بیمه به عنوان کسورات از حقوق پرداختی بیمه شده کسر می شود
•    برابر 20% حقوق و مزایای مشمول بیمه را کارفرما موظف به پرداخت است
•    3% حقوق و مزایا به عنوان بیمه بیکاری توسط کارفرما باید پرداخت شود
محاسبه مالیات : مالیات این ماه = جمع مالیات پرداخت شده از ابتدای سال – مالیات پرداختی
•    محاسبه عیدی : برای کارکرد کامل یک سال مبلغ عیدی برابر است با 60 روز دستمزد روزانه کارمند تا سقف 90 روز حداقل دستمزد
•    محاسبه سنوات : به ازای هر سال کارکرد سنوات برابر 30 روز آخرین دستمزد به عنوان سنوات محاسبه می شود. در بعضی موارد پایان هر سال سنوات محاسبه و تسویه می گردد و گاهی در پایان مدت خدمت سنوات محاسبه و پرداخت می گردد.
 
 نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی

به موجب ماده 1 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مقررات نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ ق.ا.ک و ماده 43 آئین نامه استخدامی و ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۷۹ محاسبه حقوق بازنشستگی برابر است با :
میزان حقوق بازنشستگی = سنوات خدمت قابل قبول (حداکثر ۳۰ سال) * معدل حقوق و مزایا * ۳۰/۱
معدل حقوق ومزایـــــــا = معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در ۲سال آخر خدمت بااعمال آخرین ضریب حقوق
سنوات خدمت قابل قبول = سنوات خدمتی که جهت تعیین حقوق ملاک محاسبه قرار می گیرد.

کارگر روزمزد

نظریه ها و عوامل موثر در نحوه محاسبه حقوق و دستمزد:

•    نظریه عرضه تقاضا : بر اساس نظریه عرضه تقاضا ، به مانند کالا و خدمات به کار نیروی انسانی نگاه می شود و با استفاده از قانون عرضه و تقاضا قیمت آن تعیین می گردد
•    از طریق کنترل عرضه نیروی کار سندیکاها واتحادیه ها در اوقات حساس بت برپایی اعتصابات ،کارفرمایان را مجبور به محاسبه حقوق بیشتر می نمایند
•    نظریه قدرت پرداخت : اتحادیه ها ملاک مذاکرات خود را نظریه قدرت پرداخت سازمان ها قرارداده و نحوه محاسبه حقوق و دستمزد بیشتری را بر اساس حداقل حقوق وزارت کار برای عاملان کار درخواست می کنند
•    نشریه کارایی : نحوه محاسبه حقوق و دستمزد عاملان کار، به نسبت افزایش کارایی و بازدهی آنان افزایش میابد
•    قوانین و مقررات دولتی : در سیستم های اقتصادی ، دولت ها با تصویب قوانین حقوق و دستمزد برای عاملان کار ، حقوق و مزایای عادلانه ای را درنظر می گیرند
•    نظریه هزینه های زندگی : براساس این نظریه ، باید رابطه نزدیکی بین سطح تورم سالانه و هزینه های زندگی و همچنین سطح حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان وجود داشته باشد
•    نظریه های فرهنگی و ارزشی : در مسئله نحوه محاسبه مالیات حقوق در هر فرهنگی ارزش هائی وجود دارد که می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم موثر باشد

ویژگی های سیستم محاسبه حقوق و دستمزد

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد به طور کلی باید به گونه ای طراحی شود که از این ویژگی های حداقل حقوق وزارت کار و جدول حقوق و دستمزد برخوردار باشد :
•    بتواند نیازهای اولیه کارکنان را برای امرار معاش برآورده سازد
•    باعث تشویق و ایجاد انگیزه درعملکرد بهتر کارکنان شود
•    با توان مالی سازمان و مهارتها و توانائیهای کارکنان متناسب باشد
•    ایجاد رقابت با سازمان های دیگر کند
•    منطقی باشد و پذیرش منطقی بودن آن برای کارکنان آسان باشد
•    منصفانه و عادلانه باشد ، و برای اعطای لیست حقوق دستمزد شرایط و ضوابط یکسان باشد

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان