کارفرمانیوز - بر اساس ماده 75 این قانون، بیمه‌شده ای که ظرف 10 سال قبل از وقوع حادثه غیرناشی از کار یا ابتلا به بیماری، حداقل حق بیمه یک سال کار را که متضمن حق بیمه 90 روز کار، ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به ازکارافتادگی بوده را پرداخت کرده باشد، درصورت از کارافتادگی کلی، حق استفاده از مستمری از کارافتادگی کلی غیرناشی از کار ماهانه را خواهد داشت.

ماده‌ 75 - بیمه‌شده‌ای‌ که‌ ظرف‌ ده‌ سال‌ قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ غیر ناشی‌ از کار یا ابتلاء به‌ بیماری‌ حداقل‌ حق‌ بیمه‌ یکسال کار را که‌ متضمن‌ حق‌ بیمه‌ نود روز کار ظرف‌ یکسال‌ قبل‌ ازوقوع‌ حادثه‌ یا بیماری‌ منجر به‌ از کارافتادگی‌ باشد پرداخت نموده‌ باشد در صورت‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ حق‌ استفاده‌ از مستمری‌از کارافتادگی‌ کلی‌ غیر ناشی‌ از کار ماهانه‌ را خواهد داشت‌.

تبصره‌ - محاسبه‌ متوسط‌ دستمزد و مستمری‌ از کارافتادگی‌ موضوع‌ماده‌ فوق‌ به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ 72 این‌ قانون‌ و تبصره 2 آن‌ صورت‌ خواهد گرفت‌.


ماده‌ 72 - میزان‌ مستمری‌ ماهانه‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ ناشی‌ از کار عبارتست‌ از یک‌ سی‌ام‌ مزد یا حقوق‌ متوسط‌ بیمه‌شده‌ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ ، مشروط‌ بر اینکه‌ این‌ مبلغ‌ از پنجاه‌ درصد مزد یا حقوق‌ متوسط‌ ماهانه‌ او کمتر و از صد درصد آن‌ بیشتر نباشد. در مورد بیمه‌شدگانی‌ که‌ دارای‌ همسر بوده‌ یا فرزند یا پدر یا مادر تحت‌ تکفل‌ داشته‌ باشند و مستمری‌ استحقاقی‌ آنها از شصت‌ درصد مزد یا حقوق‌ متوسط‌ آنها کمتر باشد علاوه‌ بر آن‌ معادل‌ ده‌ درصد مستمری‌ استحقاقی‌ به‌ عنوان‌ کمک‌ مشروط‌ بر آنکه‌ جمع‌ مستمری‌ و کمک‌ از 60% تجاوز نکند پرداخت‌ خواهد شد.

تبصره‌ : شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط‌ زیر تحت‌ تکفل‌بیمه‌شده‌ محسوب‌ می‌شوند.

سن‌ شوهر از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد و یا به‌ تشخیص‌ کمیسیونهای‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌ قانون‌ از کارافتاده‌ کلی‌ بودهو در هر دو حالت‌ به‌ حکم‌ این‌ قانون‌ مستمری‌ دریافت‌ ننمایدو معاش‌ او توسط‌ زن‌ تأمین‌ شود.

فرزندان‌ بیمه‌شده‌ که‌ حائز شرایط‌ مذکور در بند 3 ماده‌ 58 این‌ قانون‌ باشند

سن‌ پدر از شصت‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ بیشتر بوده‌ یا اینکه‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیونهای‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌قانون‌ از کارافتاده‌ باشند و معاش‌ آنها توسط‌ بیمه‌شده‌ تأمین‌ و در هر حال‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ مستمری‌ دریافت‌ ندارند.

تبصره‌ : مزد یا حقوق‌ متوسط‌ ماهانه‌ بیمه‌شده‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ کل‌ مزد یا حقوق‌ او که‌ به‌ مأخذ آن‌حق‌ بیمه‌ دریافت‌ گردیده‌ ظرف‌ هفتصد و بیست‌ روز قبل‌ از وقوع‌حادثه‌ ناشی‌ از کار یا شروع‌ بیماری‌ حرفه‌ای‌ که‌ منجر به‌ ازکارافتادگی‌ شده‌ است‌ تقسیم‌ به‌ روزهای‌ کار ضرب‌ در 30.  

از کارافتادگی

برای بررسی ماده 75 در مورد ازکارافتادگی تاریخ شروع بیماری منتهی به ازکارافتادگی ملاک قرار می گیرد نه تاریخ شدت بیماری ؟ این موضوع یکی از موضوعاتی بوده است که بارها در مورد آن بحث شده است . در ابتدا تاریخ شروع بیماری ملاک قرار می گرفت که بسیار مشکل ساز شده بود . چون با اینکه بیمه شده بیمار محسوب می گردید ولی بیماری وی در حدی نبود که نتواند فعالیت داشته باشد . بنابراین به فعالیت خود ادامه می داد تا دیگر نتواند به هیچ وجه کار خود را ادامه دهد و آنگاه درخواست ازکارافتادگی می داد . سپس تاریخ ابتدای بیماری وی به عنوان شروع بیماری ملاک قرار می گرفت که باعث ایراد قانونی می شد که چرا همان ابتدا به وی گفته نشده است که امکان از کارافتادگی ندارد . نهایتا سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه جدید خود همچنین به تعریف مفاهیم «ابتلا به بیماری»، «بیماری منجر به ازکارافتادگی» و «شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی»، پرداخت و تاریخ شدت بیماری ملاک قرار گرفت . شدت بیماری یعنی زمانیکه بیمه شده دیگر به هیچ وجه نمی توانست به فعالیت خود ادامه دهد و مرحله بیماری از تاریخ شروع بیماری بسیار پیشرفته تر شده بود . مفهوم «ابتلا به بیماری»، «بیماری منجر به ازکارافتادگی» و «شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی»، ناظر بر حالت و مرحله‌ای واحد از بیماری تعریف شده است که بر اثر تشدید بیماری، علایم و آثار عدم توانایی اشتغال به کار ظاهر می شود و در یک دوره زمانی، بیمه شده را به سوی ناتوانی دایمی یا ازکارافتادگی کلی سوق می‌دهد.

بیماری های منجر به از کارافتادگی معمولاً دارای سیر طبیعی از نهفتگی تا ظهور آثار و علایم بالینی، پیشرفت و بهبود، رشد و عقب‌نشینی، تغییر و تثبیت، تشدید و اوج و در نهایت، ایجاد ناتوانی دایمی هستند. این سیر عموماً همراه با استفاده از خدمات درمانی و توانبخشی است و به طور متناوب، سبب استراحت پزشکی و اشتغال می‌شود. بر این اساس در سیر طبیعی بیماریها، منظور از مفاهیم ابتلا به بیماری، بیماری منجر به از کارافتادگی و شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی که بیمه شده تا قبل از آن باید شرایط لازم را از نظر سابقه پرداخت حق بیمه احراز کند، زمان پیدایش شدت بیماری و آغاز ناتوانی اشتغال به کار است که به صورت نیاز به استراحت یا استراحت توأ م با درمان ظاهر و تداوم آن به زایل شدن قدرت کار بیمه شده و ازکارافتادگی کلی منجر می‌شود.

 ماده 75 قانون تامین اجتماعی در مورد بیماری بحث می کند که باعث ازکارافتادگی شده است . اگر به هر دلیلی تاریخ ازکارافتادگی بر اثر بیماری فوق در شرایط ماده 75 قانون تامین اجتماعی نگنجد بیمه شده می تواند بیمه پردازی خود را تا تاریخ بازنشستگی ادامه دهد و یا اینکه درخواست ازکارافتادگی به خاطر بیماری و یا حادثه دیگری دهد . منبع : www.isna.ir و ...


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان