هشدار به کارفرمایان


 در بسیاری از موارد افرادی به کارفرما مراجعه کرده و تقاضا می کنند جهت یادگیری حرفه مدتی را نزد وی کار کنند 

و برای این مدت هم حاضرند حقوق دریافت ننمایند و کارفرما هم با تصور اینکه حضور این افراد هزینه ای برایش 

نخواهد داشت از او استفاده کرده و بعضا از این موضوع راضی بنظر می رسد.غافل از اینکه موارد کارآموزی و شرایط 

آن در ماده 112 قانون کار احصا گردیده و باید در این مورد کارفرما حداقل حقوق و مزایای مصوب کارگر را به وی پرداخت نماید.

قبلا بارها در این سایت به این مسئله اشاره شده که با توجه به آمره بودن قواعد قانون کار تراضی طرفین برای 

عدم  اجرای آن در محاکم مسموع نخواهد بود.

 نکته مهمتر این که در بسیاری از موارد کارگرانی که از مجاری دیگر مثل قالیبافی،باغبانی و ... بیمه هستند از 

کارفرما تقاضا می کنند که از بیمه کردن وی خودداری نماید و حتی گاها تعهدنامه محضری امضا کرده و تقاضای 

خود را رسمی می کنند،در حالیکه مطابق ماده 148 قانون کار این تعهدنامه ها به هیچ عنوان رافع مسئولیت 

کارفرما نبوده و در صورتی که حادثه ای برای کارگر به وقوع بپیوندد این مسئله بغرنج تر خواهد گردید.


در خصوص روابط کار با کارشناسان ما مشاوره کنید.مشاوره اداره کار