مرخصی ساعتی نکته ای که لازم است در باب مرخصی و نحوه محاسبه آن به نظر شما عزیزان برسانیم این است که در قانون کار 

هیچگونه اشاره ای به محاسبه علیحده و خاص مرخصی ساعتی و روزانه نشده است.

در واقع میزان ساعت های مرخصی ساعتی از میزان کل مرخصی استحقاقی کارگر کسر می گردد.بعنوان مثال 

اگر کارگری طی 4 مرتبه در ماه هر بار دو ساعت از مرخصی ساعتی استفاده کرده باشد،یک روز از مرخصی 

استحقاقی وی کسر و محاسبه می گردد.

در زمینه مرخصی حتما لازم است کارفرمایان عزیز از روشهای سنتی دست کشیده و از فرمهای مرخصی روزانه 

و ساعتی که مطابق قواعد کار تنظیم شده است استفاده کنند تا در مواقع لزوم بتوانند از آن استفاده نمایند.تسویه حساب کارگر کارفرما  کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان