تامین اجتماعی


   

  تاکنون در باب وظایف کارفرمایان در قبال سازمان تامین اجتماعی سخن های فراوانی به میان آمده است و زمان آن رسیده است تا کمی از حقوق کارفرمایان در تامین اجتماعی نیز صحبت کنیم که شاید بسیاری از این حقوق مغفول مانده و کارفرمایان از آن مطلع نباشند.

    

برخی از حقوق کارفرمایان در قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های مرتبط عبارتند از :


-    کارفرمایان حق دارند به قوانین و مقررات و دستورالعمل هایی که منشا عمل سازمان تأمین اجتماعی نسبت به کارفرمایان است و حقوق و تکالیف آنان را بیان می کند. دسترسی داشته باشند. در این زمینه سازمان تأمین اجتماعی باید ضمن ارایه اطلاعات مناسب ابهامات موجود در آنها را نیز برطرف نماید.

-    کارفرمایان حق دارند از نتیجه بازرسی های شعب تأمین اجتماعی از کارگاه خود (و یا نتیجه حسابرسی های انجام شده از دفاتر قانونی) باخبر شوند و در صورتی که لازم بدانند توضیحاتی را اضافه و یا به آن اعتراض نمایند.

-    از تاریخ تحویل لیست حقوق و دستمزد کارگران هر کارگاه به شعبه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر گونه نقص و اختلاف یا مغایرت احتمالی را "حداکثر ظرف 6 ماه" به کارفرما اعلام نماید.

-    کارفرمایان حق دارند به میزان بدهی تعیین و برآورد شده از سوی شعبه تأمین اجتماعی (حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ) اعتراض کنند و سازمان باید این گونه اعتراض ها را در فرصت مقرر در کمیسیون بدوی تشخیص مطالبات رسیدگی نماید.

-    کارفرمایان حق دارند در صورتی که اصل حق بیمه مطرح شده در کمیسیون بدوی تشخیص مطالبات بیشتر از 1.500.000 ریال باشد. حداکثر ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون، به آن اعتراض نمایند و سازمان باید اینگونه اعتراض ها را در کمیسیون تجدید نظر تشخیص مطالبات رسیدگی نماید.

-    کمیسیون های تشخیص مطالبات با حضور نماینده ای از جامعه کارفرمایان (هراستان) تشکیل می شود. با وجود این، هر کارفرما حق دارد در جلسه کمیسیون که به منظور رسیدگی به اعتراض او تشکیل می شود شخصا حضور یابد و یا وکیل معرفی نماید تا توضیحات لازم را ارایه کنند و در صورت لزوم مدارک متقن ارائه نمایند و از نمایندگان اتاق بازرگانی راهنمایی لازم دریافت نمایند.

-    هنگام ثبت معاملات مربوط به نقل و انتقال کارگاه ها، دفتر اسنادرسمی باید درباره وضعیت بدهی کارگاه از سازمان تأمین اجتماعی استعلام کنند. در این موارد سازمان تأمین اجتماعی موظف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان، جوابیه لازم را براساس مقررات صادر نماید در غیر این صورت انجام معامله بلامانع خواهد بود.

-    کارفرمایان حق دارند در مواردی که حسب قوانین نیاز به ارائه مفاصا حساب از تأمین اجتماعی دارند صدور آن را از سازمان تقاضا کنند و سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضای کارفرما (درصورتی که بدهی نداشته باشد). مفاصا حساب را صادر و به تقاضا کننده ارایه نماید. (در این مورد، اگر کارفرما بدهی برآوری داشته باشد. با حفظ حق اعتراض می تواند این بدهی را واریز کند و مفاصا حساب دریافت نماید).

-    کارفرمایان می تواند برای کارگرانی که پس از رسیدن به سن قانونی بازنشستگی (60 سال) حداقل 5 سال کار کرده اند (درصورت داشتن حداقل سابقه لازم)، از سازمان تأمین اجتماعی تقاضای بازنشستگی نمایند.
کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان