کارفرمانیوز - این روزها یکی از مشکلاتی که کارگران در مراجعه به مراجع حل اختلاف وزارت کار جهت دریافت حقوق و مزایا با آن مواجه هستند ، موضوع اثبات وجود رابطه کارگری وکارفرمایی است و البته ما در مشاوره های قانون کاری خود بارها آن را توضیح داده ایم. از آنجائی که اثبات وجود این رابطه با کارگر است ، روش های اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی چندین روش دارد که دانستن این روشها می تواند به شناسایی این رابطه از سوی کارفرمایان کمک کرده و ما هم اختصارا به آن می پردازیم ... 

1.  لیست بیمه : ماده 148 قانون کار کارفرمایان را مکلف به بیمه نمودن کارگران مشغول در واحد خود نموده است. پرداخت حق بیمه توسط کارفرما قوی ترین دلیل برای اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است هر چند مطلق نیست و اگر کارفرما اثبات نماید کارگر بدون حضور در کارگاه بدلایل مختلف بیمه شده اداره کار سابقه را لغو می کند.

2.   قرارداد کتبی : وجود قرارداد کتبی معتبر بین کارفرما و کارگر نیز یکی دیگر از روش های اثبات رابطه است. هر چند طبق تبصره ماده 10 قانون کار نسخه ای از قرارداد باید به کارگر تحویل گردد اما در عمل خیلی از کارفرمایان از تحویل آن امتناع می ورزند که موجب بروز مشکلاتی برای کارگر در اثبات وجود رابطه یا مزایایی بالاتر از قانون می گردد. البته با استقرار سامانه جامع روابط کار ( که کارفرمایان مکلف به ثبت قراردادهای خود در آن هستند  )، به میزان بسیار زیادی این عارضه برطرف می شود .

3.   قبول از سوی کارفرما : هر چند قبول کارفرما ، دلیل خوبی به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است اما در بعضی موارد نادر با توجه به اینکه ممکن است کارگر با کارفرمایی برای پرداخت حق بیمه های گذشته به توافق برسد ، مراجع حل اختلاف این دلیل را در همه موارد نمیپذیرند .  این موارد بسیار دیده شده که کارگر برای بازنشستگی یا دریافت مستمری و ... با کارفرما توافق می کند که جریمه را بپردازد و کارفرما به سابقه نداشته کارگر اقرار می کند.

4.   واریز حقوق : واریز حقوق به طور مرتب و ماهیانه به حساب کارگر از سوی کارفرما نیز روش دیگری برای اثبات وجود رابطه کاری است. لذا واریز حقوق به حساب بانکی کارگر و ارایه پرینت آن از سوی وی ، میتواند از اسنادی محسوب شود که موید وجود رابطه کارگری باشد . این مورد در بسیاری از موارد اثبات کننده رابطه کار بوده که می تواند قابل توجه کارفرمایانی که کارگران خود را بیمه نکرده اما حقوق را به حسابشان واریز می کنند قرار گیرد.

5.  تایید بازرس کار : در بسیاری از موارد هیچیک از موارد زیر به وقوع نمی پیوندد و مراجع حل اختلاف با توجه به این که ادعای کارگر را مقرون به صحت می دانند پرونده را به بازرسی ارجاع می نمایند که در صورتی که بازرس پس از تحقیقات سابقه کارگر را تایید نمود رابطه کارگری میان طرفین احراز می گردد.کارفرما نیوز