پرسش و پاسخ قانون کار✍️ چنانچه کارفرما مدعی وارد شدن خسارت به کارگاه (ابزار کار، مواد مصرفی ،ماشین آلات و غیره) از سوی کارگر باشد و کارگر خسارت وارده را قبول نداشته باشد،آیا می تواند مستقیما از حقوق کارگر  بابت جبران خسارت برداشت نماید؟


پاسخ 👇


 خیر. راجع به ضرر و زیان وارده از سوی کارگر به کارفرما، تشخیص میزان تقصیر کارگر و همچنین احراز وجود و یا عدم وجود سوء نیت کارگر در این مورد و احیاناً صدور رای بابت جبران زیان وارده به کارفرما بر عهده و صلاحیت مراجع قضایی می باشد.

درصورت برداشت از حقوق ،کارگر میتواند جهت استرداد مبالغ کسر شده به اداره کار مراجعه و خواستار صدور رای شود.


 مدت مرخصی سالیانه کارگرانی که روزهای پنجشنبه تعطیل بوده و کار موظفی روز پنج شنبه را در مابقی روزها انجام می دهند ، چقدر می باشد و آیا میزان آن با سایر کارگران که تنها از تعطیل روز جمعه استفاده می نمایند تفاوت دارد؟


پاسخ 👇


 با توجه به مفاد مواد (51) و (64) قانون کار در کارگاه هایی که کارگران روز پنجشنبه تعطیل بوده و از دو روز تعطیل هفتگی استفاده می نمایند(تعطیل توافقی) و کار روز پنجشنبه را نیز در سایر روزهای هفته انجام می دهند؛ با توجه به انجام 44 ساعت کار موظف هفتگی به طور کامل مرخصی استحقاقی سالیانه آنها مانند سایر کارگران با احتساب چهار جمعه جمعاً یک ماه می باشد.


 آیا مبالغ پرداختی تحت عنوان ایاب و ذهاب جزو مزایای ثابت به تبع شغل می باشد و هنگام محاسبه اضافه کاری باید همانند حق مسئولیت و حق جذب و...به دستمزد اضافه گردد یا خیر؟ 


پاسخ 👇


 تکلیف کارفرما به تامین وسیله ایاب و ذهاب تنها در مواردی است که کارگاه از محل سکونت کارگران دور بوده و امکان استفاده از نقلیه عمومی نباشد که در این صورت کارفرما یا وسیله نقیله را تامین می کند و یا هزینه آن را تحت عنوان ایاب و ذهاب می پردازد . 


🔹 برابر ماده ۳۴ قانون کار هزینه های مربوط به ایاب و ذهاب جزء موارد حق السعی محسوب میشود .


🔹 لیکن مستند به تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون مرقوم مزایای رفاهی نظیر ایاب و ذهاب جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نشده و لذا در محاسبه اضافه کاری محاسبه نخواهد شد. 
www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان