اخراج پرسنلکارفرمایان عزیز توجه داشته باشند اخراج پرسنل بعلت شرایط بد اقتصادی می بایستی مبتنی بر دلیل بوده و صرف ادعا نمی تواند موجب مصونیت آنان در برابر حکم بازگشت به کار کارگر اخراج شده تلقی گردد.