کارفرمانیوز - در اجرای ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار در دویست و هشتاد و دومین جلسه این شوار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در مورخه 97/12/27 با در نظر گرفتن معیارهای نرخ تورم و معیشت و نیز با توجه به شرایط بنگاه های اقتصادی در نهایت به نقطه مشترک رسیدند و میزان افزایش مزد ۹۸ قانون کار را تصویب کردند.در زیر چندین فرض را جهت درک بهتر و محاسبه و اجرا تقدیمتان می کنیم.

محاسبه حقوق و مزایای ۹۸ کارگر متاهل با یک فرزند زیر ۱۸ سال و با ساعات کار عادی روز کار و بدون اضافه کاری و بدون سایر فوق العاده ها در ماه ۳۱ روزه مانند اردیبهشت ۹۸ که یک روز مرخصی رفته و بقیه مانده است. عیدی و پاداش و سنوات خدمت و مانده مرخصی خود با کارفرما را ماهیانه تسویه حساب می نماید.

 

برای محاسبه حقوق و مزایای قانون کار ۹۸ این کارگر کافی است جمع ردیف های  ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ جدول را بدست آوریم.

حقوق ماهیانه ۹۸ مبلغ   ۱۵,۶۷۴,۴۳۷  ریال

بن کارگری ۹۸ مبلغ   ۱,۹۰۰,۰۰۰  ریال

حق مسکن ۹۸ مبلغ   ۴۰۰٫۰۰۰ ریال

حق خواربار ۹۸ مبلغ  ۸۰۰ ریال

حق اولاد ۹۸ مبلغ    ۱,۵۱۶,۸۸۱  ریال

عیدی و پاداش ۹۸ مبلغ   ۲,۵۲۸,۱۳۵   ریال

سنوات خدمت یا پایانکار ۹۸ مبلغ   ۱,۲۶۴,۰۶۸   ریال

مانده مرخصی یک روز ۵۰۵۶۲۷ ریال

جمع کل : ۲۳,۷۸۹,۹۴۸ ر یال

کسر ۷% حق بیمه سهم کارگر ۱,۲۳۰,۲۱۰٫۵۹ ر یال

حقوق پرداختی : ۲۲,۵۵۹,۷۳۷  ریال

نمونه محاسبه حقوق و مزایای قانون کار ۹۸ کارگر با فوق العاده شب کاری و فوق العاده اضافه کاری و فوق العاده جمعه کاری

 محاسبه حقوق قانون کار ۹۸ کارگر نگهبانی متاهل با دو فرزند زیر ۱۸ سال و با ساعات کار از ۱۵ لغایت ۲۴ (کسر نیم ساعت برای صرف شام) هر روز  و ساعات اضافه کاری فرضی در کل ۶۱ ساعت(هر روز یک ساعت اضافه کاری به علاوه ۴ روز تعطیل هر کدام هشت و نیم ساعت اضافه کاری) و جمعه کاری فرضی ۳۴ ساعت (۴ روز جمعه که از ۱۵ لغایت ۲۴ هشت و نیم ساعت بوده و در جمع می شود ) و شب کاری فرضی۶۲ ساعت (هر روز از ساعت ۲۲ لغایت ۲۴ و با فرض صرف شام قبل از ۲۲ می شود روزانه ۲ ساعت و ماهیانه ۶۲ ساعت) بدون سایر فوق العاده ها در ماه ۳۱ روزه مانند اردیبهشت ۹۸ که مرخصی نرفته است. عیدی و پاداش و سنوات خدمت و مانده مرخصی خود با کارفرما را سالیانه تسویه حساب می نماید.


از روی جدول حقوق و مزایای قانون کار ۹۸ مقادیر زیر را استخراج می کنیم.

حقوق ماهیانه ۹۸ مبلغ  ۱۵,۶۷۴,۴۳۷

بن کارگری ۹۸ مبلغ   ۱٫۹۰۰٫۰۰۰

حق مسکن ۹۸ مبلغ   ۴۰۰٫۰۰۰

حق خواربار ۹۸ مبلغ   ۸۰۰

حق اولاد ۹۸ مبلغ   ۳,۰۳۳,۷۶۲

فوق العاده اضافه کاری ۹۸ مبلغ ۵,۸۹۰,۹۳۴

فوق العاده جمعه کاری ۹۸ مبلغ ۹۳۸,۱۳۵

فوق العاده شب کاری ۹۸ مبلغ ۱,۴۹۶,۸۷۷

جمع کل : ۲۹,۳۳۴,۹۴۴

کسر ۷% حق بیمه سهم کارگر ۱,۸۱۳,۰۲۶٫۷۶

حقوق پرداختی : ۲۷,۵۲۱,۹۱۸

توجه شود که برای یک روز کار در جمعه فوق العاده اضافه کاری و فوق العاده تعطیل کاری و فوق العاده شب کاری طبق مقررات قانون کار به صورت مجزا محاسبه به کارگر پرداخت می شود.

نمونه محاسبه حقوق و مزایای قانون کار ۹۸ کارگر با فوق العاده نوبت کاری و فوق العاده اضافه کاری و فوق العاده جمعه کاری

محاسبه حقوق کارگر نگهبانی متاهل با  سه فرزند زیر ۱۸ سال و با ساعات کار نوبت کار به صورت صبح، عصر و شب (یک هفته از ۷ الی ۱۵ و یک هفته ۱۵ الی ۲۳ و یک هفته از ۲۳ الی ۷)  مشغول به کار است.

این کارگر موظف است در ایامی که شیفت کاری وی به تعطیلات و جمعه ها تلاقی دارد در سر کار حاضر شود. برای محاسبه ساعات اضافه کار این کارگر به این صورت عمل می شود که تعداد روزهای غیر تعطیل ماه اردیبهشت ۹۸ را در عدد ۷/۳۳ (هفت و سی و سه صدم) ضرب می کنیم و ساعات کاری موظفی وی بدست می آید. ساعات کارکرد موظفی کارگر را از ساعات کارکرد واقعی کارگر کسر می کنیم و به این ترتیب ساعات اضافه کاری بدست می آید. مثلا در اردیبهشت ۹۷ روزهای غیرتعطیل ۲۶ روز است که ساعات کار موظفی کارگر می شود تقریبا ۱۹۰ ساعت.

کارگر هر روز ۷/۳۳ ساعت سر کار حاضر می شود که در ۳۱ روز می شود ۲۲۷ ساعت . ساعات اضافه می شود ۲۲۷ منهای ۱۹۸ برابر است با ۲۹ ساعت اضافه کاری.

در طول ماه ۴ جمعه واقع شده و هر روز ۷/۳۳ ساعت که می شود ۲۹ ساعت جمعه کاری.

عیدی و پاداش و سنوات خدمت و مانده مرخصی خود با کارفرما را سالیانه تسویه حساب می نماید.

از روی جدول حقوق و مزایای قانون کار ۹۸ مقادیر زیر را استخراج می کنیم.

حقوق ماهیانه : ۱۵,۶۷۴,۴۳۷

بن کارگری ۱٫۹۰۰٫۰۰۰

حق مسکن ۴۰۰٫۰۰۰

حق خواربار ۸۰۰

حق اولاد ۴,۵۵۰,۶۴۳

فوق العاده اضافه کاری ۲,۸۰۰,۶۰۸

فوق العاده جمعه  کاری ۸۰۰,۱۷۴

فوق العاده شب کاری ۰  ریال (به کارگران نوبت کار شب کاری تعلق نمی گیرد)

فوق العاده نوبت کاری ۲,۳۵۱,۱۶۶

جمع کل : ۲۸,۴۷۷,۸۲۷

کسر ۷% حق بیمه سهم کارگر ۱,۶۴۶,۸۴۶٫۸۹

حقوق پرداختی : ۲۶,۸۳۰,۹۸۰

توجه : نوبت کاری به کارهایی گفته می شود که شیفت کاری کارگر در طول ماه حداقل یک بار چرخش داشته باشد. مثلا یک کارگر تغییر شیفت ده روزه صبح و شب دارد که در طول ۲۰ روز یکبار چرخش نوبت کار دارد ونوبت کار محسوب می شود و فوق العاده نوبت کاری به وی تعلق می گیرد. اگر همین کارگر همین کار را درهمان ساعات کاری و با چرخش ۱۶ روزه انجام دهد در طول ۳۲ روز یکبار چرخش نوبت کاری خواهد داشت بنابراین نوبت کار محسوب نمی شود و به وی شب کاری تعلق می گیرد.منبع : www.edarekol.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان