شکایات استخدامی


در بسیاری از موارد با توجه به ابهام موجود در قانون کار و ظرافت تمیز بین کارگر و مستخدم،تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات استخدامی دشوار می گردد که در مقاله ارائه شده در زیر نویسندگان آن سعی کرده اند به این نیاز پاسخ دهند.دانلود مقاله دانلود قانون تامین اجتماعی