kasr


 توجه داشته باشید مطابق قانون کار کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید :

الف- موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد .

ب- هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد . ( پرداخت و شیوه دریافت مساعده باید بصورت مکتوب در 

اختیار کارفرما باشد که متاسفانه مورد توجه کارفرمایان عزیز قرار نمی گیرد )

ج- اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه . ( 

هنگام دریافت وام با توافق طرفین باید میزان اقساط 

پرداختی تعیین گردد . )

د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد .

هـ- مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره ای باشد با توافق طرفین 

تعیین می گردد .

و- وجوهی که پرداختی آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از "شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه" تعهد شده است .


  ✅ در غیر موارد مذکور کارفرما قانونا حق برداشت از حقوق کارگر را ندارد.  کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان