‍ #سنوات_کارگر_و_دانستنیهای_مهمنکته ای که شاید بدلیل عدم اطلاع رسانی مناسب ، برای کارفرمایان محترم مغفول مانده باشد تخصیص ماده 24 قانون کار توسط قانون رفع موانع تولید می باشد،با این توضیح که مطابق تصریح ماده 24 قانون کار حق سنوات تنها به کارگرانی تعلق می گرفت که یک سال سابقه کار داشته و به تبع آن یک ماه از آخرین حقوق بعنوان حق سنوات به آنها پرداخت می شد اما در قانون رفع موانع تولید این مدت برداشته شده و مطابق تصریح آن "حق سنوات" حتی به کارگرانی با یک ماه کارکرد هم تعلق گرفته که شایسته است در اقدامات و تسویه های کارفرمایان عزیز مورد توجه قرار گیرد.

#نکته_مهم_تر تفاوت "حق سنوات" با "پایه سنواتی" ست که در اکثر موارد مغفول مانده است.

پایه سنواتی مبلغی ست که هر ساله از سوی شورایعالی کار در جدول حقوق و مزایای کارگران لحاظ گردیده و محاسبه آن توسط جدول منتشر گردیده بصورت روزانه محاسبه شده و بصورت ماهانه پرداخت می شود که پرداخت آن ارتباطی به حق سنوات کارگر ندارد.

ضمن اینکه مطابق قانون جدید پرداخت حق سنوات بر خلاف گذشته،موکول به اخراج کارگر نبوده و نامبرده حتی در صورت ترک کار ، مستحق دریافت حق سنوات به میزان کارکرد می باشد.

نتیجه اینکه اگر در پرداخت مبالغ،گرفتن تسویه و موارد مرتبط با قرارداد به شیوه گذشته عمل می کنید،مراقب تبعات آن باشید.فراموش نکنید که بعضی از نیروها هر چند قانونا کارگر محسوب نمی شوند بدلیل نداشتن قرارداد مناسب،می توانند در محاکم کار کارفرما را به پرداخت مزایا محکوم نمایید.#نشر_تنها_با_ذکر_منبع #کارفرما_نیوز_پایگاه_اطلاع_رسانی_کارفرمایان