پایان قرارداد کار


با عنایت به اصول حقوقی از جمله اصل استصحاب,چنانچه قرارداد مدت موقت به طور ضمنی و شفاهی تمدید شود اگر چه بیش از یک دوره باشد ,موجب دائمی شدن قرارداد نمی گردد.اما نظر به تمدید ضمنی قرارداد بیش از یک دوره (مطابق قرارداد 3 ماه),ظاهر در این مطلب است که قصد و نیت طرفین دائمی کردن قرارداد است بنا بر این اثبات خلاف این ظاهر بر عهده #کارفرما است که باید از طریق ادله اثبات دعوا (اقرار,سند یا هر اماره قابل قبول دیگری) قصد و نیت واقعی طرفین را اثبات نماید.


به همین دلیل با توجه به اصل استصحاب و ظاهر و اماره اشاره شده رویه چنین است که تمدید قرارداد مدت موقت برای یک دوره پذیرفته شود لیکن برای بیش از یک دوره موجب دایمی شدن قرارداد گردد.در هر حال اثبات خلاف هر دو گزاره اشاره شده با ارائه ادله امکان پذیر می باشد.
#کارفرما_نیوز_پایگاه_اطلاع_رسانی_کارفرمایان