همسان سازی حقوق بازنشستگان از مهرماه

توییت شریعتمداری در خصوص حقوق بازنشستگان 

شریعتمداری قانون کار