حق بیمه اردیبهشت ماه سال 99 کارگران

محاسبه سهم کارفرما و کارگر حق بیمه پرسنل

محاسبه حق بیمه کارگران