مشاور فروش و بازاریابی و اداره کار 

محمدرضا مهرپویا مشاور فروش و بازاریابی و روابط کار

 

 

توصیه نامه مخاطبان کارفرمانیوز