کارفرمانیوز - قرارداد کار باید چگونه تنظیم شوند؟ آیا نکات خاصی درخصوص این قراردادها وجود دارد؟ شما نمونه خام قرارداد کار را از کجا تهیه نمودید؟ و سوالات بسیار دیگری که در خصوص این نوع از قراردادها برای کارگران و کارفرمایان وجود دارد که اکثریت جامعه به فرمت استاندارد و نکات حیاتی مرتبط با انعقاد این قراردادها بی توجه هستند. بدون شک تمام جامعه کارگری و کارفرمایی با قراردادهای کار سروکار دارند. رعایت و توجه به برخی نکات سبب مصون ماندن از بسیاری دعاوی و اختلافات آتی می شود.

۱- قراداد حتما کتبی باشد!

اگرچه قراردادهای شفاهی هم طبق ماده ۷ قانون کار معتبر می باشند ولی پیشنهاد اکید این است که حتما قرارداد کتبی منعقد کنید. درصورت بروز اختلاف و حوادث جرحی و فوتی اثبات مفاد قراداد از جمله مدت آن برعهده کارفرما است.

۲- عنوان قرارداد

توجه داشته باشید که در روابط کارگری و کارفرمایی، قانون کار حکم فرماست. کارفرما ملزم به رعایت تمامی حداقل ها و حقوقی که برای کارگر در نظر گرفته شده می باشد. صرف تغییر عنوان قرارداد با کارگر از مسئولیت های کارفرما کاسته نمی شود.
بسیار دیده شده که کارفرمایان به جهت فرار از تکالیف قانونی خود عنوان قرارداد را قرارداد پیمانی یا هر عنوان دیگری می گذارند. این امر به هیچ عنوان رافع مسئولیت های قانونی کارفرما نبوده و صرفا محتوی قرارداد مدنظر است.

۳- شروط خلاف قوانین آمره در قرارداد نافذ نیست!

هرگونه شرطی خلاف قانون کار در قرارداد باطل بوده و اثر ندارد. از جمله:
تعیین ساعت کاری بیش از ۴۴ ساعت در هفته بدون در نظر گرفتن اضافه کاری
توافق به بیمه نکردن کارگر
توافق حقوق و مزایا کمتر از مصوبه شورای عالی کار
عدم تعلق سنوات و عیدی به کارگر
و …
این شروط در قرارداد از درجه اعتبار ساقط بوده و در هنگام بروز اختلاف هیئت های حل اختلاف وزارت کار رای به نفع کارگر صادر خواهند کرد.

۴- مدت آزمایشی در قرارداد

کارگر و کارفرما می توانند با توافق طرفین با رعایت ماده ۱۱ قانون کار مدتی را به عنوان مدت آزمایشی در قرارداد لحاظ نمایند. طی مدت آزمایشی هرکدام از طرفین می توانند بدون اخطار قبلی قرارداد را فسخ نمایند.
یکی از اشتباهات رایج و باورهای غلط موجود این است که در مدت آزمایشی کارفرما الزامی به بیمه نمودن کارگر و رعایت حداقل ها نیست. این موضوع اساسا غلط بوده و کارفرما در مدت آزمایشی ملزم رعایت تمامی موارد قانونی می باشد.

۵- حداقل محتوی قرارداد را ذکر کنید

طبق ماده ۱۰ قانون کار حداقل موارد زیر باید در قرارداد ذکر شود:

۱-۵- نوع کار:
حتما نوع کار و وظایف و تعهدات کارگر در قرارداد ذکر گردد مثلا حسابدار، مهندس تولید۱، کارگر ساختمانی، کارگر برق کار و …
۲-۵- حق السعی:
مبلغ حقوق و مزایا به تفکیک ذکر شود. حقوق پایه، پایه سنواتی، بن مسکن و خواروبار، حق عائله مندی، پاداش ها و …
۳-۵- ساعات کار:
ساعت کاری روزانه و هفتگی در قرارداد کار به تفکیک آورده شود. مثلا ساعت کار از شنبه تا چهارشنبه از ۸ الی ۱۶ و پنجشنبه از ۸ تا ۱۲ .
۴-۵- تعطیلات و مرخصی ها:
که معمولا تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی سالانه و سایر مرخصی های قانونی ذکر می شود. مگر در مورد کارگاه هایی که روز جمعه روز کاری بوده و روز دیگری را در هفته تعطیل می نمایند.
۵-۵- محل انجام کار:
حتما محل انجام کار یا همان محل کارگاه مشخصا در قرارداد ذکر شود (نشانی دقیق).
۶-۵- تاریخ انعقاد قرارداد
۷-۵- مدت قرارداد:
مدت قرارداد های کار میتواند دائم، موقت و یا معین باشد. قراردادهای موقت تاریخ شروع و پایان دارند. قراردادهای مدت معین برای پروژه های خاص می باشند. مثلا مدت قرارداد تا پایان کار ساخت یک ساختمان. قراردادهای ساعتی و کارمزدی تابع مقررات آیین نامه تبصره ۲ ماده ۳۵ می باشند.
۸-۵- موارد دیگری که عرف و عادت شغل ایجاب نماید
۹-۵- نحوه فسخ:
طبق ماده ۲۱ قانون کار در این موارد قرارداد کار فسخ می شود.
۱-۹-۵- فوت کارگر
۲-۹-۵- از کارافتادگی کلی کارگر
۳-۹-۵- انقضا مدت قرارداد و یا پایان کار در قرارداد های مدت معین
۵-۹-۵- استعفای کارگر

۶- امضا، شهود و نسخ قرارداد

تمام صفحات قرارداد توسط طرفین امضا و توسط دو شاهد دیگر نیز امضا و تایید شود.
طبق تبصره ماده ۱۰ قانون کار در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.
ولی بدلیل اینکه این ماده ضمانت اجرا ندارد معمولا کارفرمایان رعایت ننموده و در حالت خوشبینانه فقط دو نسخه تهیه و یک نسخه آن را در اختیار کارگر قرار می دهند.

تذکر: به این نکته توجه داشته باشید که بهیچ عنوان به نمونه قراردادهای رایگان که در فضای اینترنت موجود است اطمینان نکنید و حتما موارد گفته شده را در قرارداد لحاظ کنید.
منبع : www.persianhesab.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان