کارگر روزمزد


در خصوص زمان پرداخت حقوق در قانون کار موعدی تعیین نشده و اصل بر این است که حقوق و مزایای کارگر در اسرع وقت پرداخت شود که ریشه در تعالیم دینی و عبارت "تا عرق کارگر خشک نشده می بایستی حقوقش پرداخت شود" دارد.
در قانون کار هیچ قیدی در پرداخت روزانه،هفتگی و یا ماهانه نیز وجود ندارد اما در اکثر موارد حقوق بصورت ماهانه پرداخت می شود.
سوالی که پیش می آید این است که آیا می توان قبل از پایان ماه هم حقوق پرسنل را پرداخت کرد و مشکلی در خصوص ثبت و سند زدن در حسابداری پیش نمی آید؟ 
پاسخ این است که مشکلی از این بابت وجود ندارد و شرکت می تواند اگر تغییری در روزهای باقیمانده پایان ماه حاصل شد،مابه التفاوت را لحاظ و ثبت نماید.مثل غیبت و اضافه کاری و ... www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان