کارفرمانیوز - شرکتها و کارفرمایان در مقابل سازمان تامین اجتماعی جهت اجرای ماده 148 قانون کار و دیگر مقررات دارای تکالیفی هستند که انجام ندادن آنها می تواند خسارات جبران ناپذیری را به بدنه کسب و کار آنان وارد نماید.با توجه به این که سایت ما در زمینه های اداره کار،تامین اجتماعی،بیمه و فروش و بازاریابی و کسب و کار فعال است و در هر حوزه کارشناسان خبره ای را دور هم جمع کرده و مشاوره هایی ارائه می دهد پیرو پست قبلی جرائم درنظر گرفته شده را هم در دو بخش تقدیم حضورتان می کنیم ...

جرائم انجام ندادن وظایف قانونی در قبال سازمان تأمین اجتماعی شامل موارد زیر است :

۱-عدم تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان

کارفرمایان کلیه کارگاه های مشمول تأمین اجتماعی مکلف اند صورت مزد و حقوق بیمه شدگان مربوط به هرماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمایند. درصورتی که کارفرمایان از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان خودداری کنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد(۱۰%) همان ماه خواهند بود.

۲-تأخیر ارسال لیست با توجه به میزان حق بیمه

جریمه تأخیر ارسال لیست با توجه به میزان حق بیمه متعلقه و بر اساس قوانین محاسبه و جریمه تأخیر تأدیه پرداخت حق بیمه، به میزان ۲% حق بیمه ماهیانه برای هرماه تأخیر در پرداخت، محاسبه و مطالبه خواهد شد.

اگر کارفرما به دلیل تأخیر در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن و همچنین تأخیر یا عدم ارسال لیست مشمول جریمه شود و اصل حق بیمه و بیمه بیکاری را قبل از صدور برگ لازم الاجرا (اجرائیات) کلاً پرداخت نماید. از پرداخت ۳۰ % جریمه های مربوطه معاف خواهد بود
با صدور برگ لازم الاجرا (اجرائیات)، معافیت ۳۰ % جریمه های متعلقه لغو و علاوه بر آن یک بیستم بدهی به عنوان سهم اجرایی به کارگاه تعلق خواهد گرفت.
درصورتی که تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند بدهی تبدیل به حال شده و از تاریخ تبدیل به حال جریمه نقدی تأخیر تأدیه پرداخت حق بیمه نسبت به مانده بدهی به میزان دو درصد ( ۲%) به ازای هرماه تأخیر محاسبه می گردد و جرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده بدهی قابل وصول است.
طلب سازمان تأمین اجتماعی از مؤسسات بابت حق بیمه به عنوان مطالبات ممتاز است. یعنی نسبت به سایر طلبکاران مؤسسات از اولویت برخوردار است.

طرح مشوق بیمه ای


منبع : www.tamin.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان