کارفرمانیوز - صندوق بازنشستگی کشوری ضمن ابلاغ جداول همسان‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری به ارائه آمار و توضیحاتی پیرامون نحوه افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ پرداخت.

حقوق بازنشستگان کشوری براساس ابلاغ سازمان  برنامه و بودجه کشور در دو بخش و برای مجموعاً یک میلیون و ۴۲۴ هزار و ۱۱۱ رکورد ثبت شده، به صورت زیر افزایش یافته است:

1- اساس افزایش حقوق سنواتی ۱۸ درصد بوده که از مبلغ  ۴۴۰ هزار تومان کمتر نباشد

در این گروه، تعداد ۱۸۳ هزار و ۵۶۵ نفر معادل ۱۲.۸۷ درصد جمعیت بازنشستگان کشوری هستند که حقوق بازنشستگی سال ۱۳۹۷ آن ها بیش از افزایش های ناشی از امتیاز جداول ۱۰۹ و ۱۱۰ می باشد و صرفا ۱۸ درصد به آن ها تعلق می گیرد و میانگین حقوق سال ۱۳۹۸ آن ها به ۳۹.۲۸۱.۶۴۷ ریال افزایش یافته است. بنابراین، حقوق بازنشستگان در این گروه ۴۴۰ هزار تومان به بالا افزایش یافته است.

تعدادی از حقوق بگیران نیز که به لحاظ سنوات کمتر از ۳۰ سال (معمولا کمتر از ۱۵ سال) به علت فوت یا از کار افتادگی مشمول دریافت حقوق شده اند با توجه به شرایط تعریف شده در مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و قلت سنوات حقوق آن ها، براساس سنوات برقرار شده که در محاسبه، این افزایش مشمول ۱۸ درصد و حداقل حقوق ۱۵.۸۷۵.۰۰۰ ریال شده است.

۲-  افزایش همسان سازی بین ۲۴ تا ۴۰ درصد متغیر است

در این گروه، میانگین حقوق بازنشستگان کشوری مشمول که یک میلیون و ۱۸۶ هزار و ۴۵۴ نفر معادل ۸۳.۱۹ درصد جمعیت بازنشستگان کشوری هستند به ۲۶.۹۲۹.۹۶۴ ریال افزایش یافته است. این افزایش به طور میانگین ۶.۶۶۳.۱۴۸ ریال است.

از آنجایی که پس از صدور احکام یکی از بیشترین سوالات مطرح شده چگونگی افزایش حقوق در بخش همسان سازی بازنشستگان مطرح شده است، در ابتدا جدول مرحله سوم همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری (سال ۱۳۹۸) موضوع افزایش امتیازات جداول مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری (با ضریب ۲۱۲۰) و سی سال خدمت ارائه می شود:

حقوق بازنشستگان 98

در این جدول امتیازات مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری در چهار گروه شغلی یعنی گروه 20 گانه شغلی، گروه 8 گانه قضات، پنجگانه هیات علمی و همچنین گروه مقامات ذکر شده است. براساس ضوابط و قوانین موجود و همچنین جدول همسان سازی و گروه های شغلی ذکر شده در بالا، روش محاسبه حقوق به صورت زیر خواهد بود:

حقوق بازنشستگان 98


لازم به ذکر است که چگونگی افزایش حقوق برای هر فرد بازنشسته یا موظف براساس عوامل مختلفی چون سابقه بالای ۳۰ سال، مناطق جنگی، گروه شغلی، طبقه شغلی، سنوات خدمت، پست مدیریتی و .. متفاوت بوده و روش محاسبه آن تفاوت دارد و برای هر فرد به صورت جداگانه باید مورد محاسبه قرار گیرد و لزوماً دو فرد با سابقه بازنشستگی یکسان و یک گروه شغلی، حقوق یکسانی دریافت نخواهند کرد. با توجه به موارد بالا و برای درک بهتر چگونگی افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، روش محاسبه یک نمونه حکم بازنشستگی در زیر بیان می شود:

۱-    ابتدا محاسبه افزایش ۱۸ درصد:

۲۵.۸۲۶.۶۷۹ ریال = ۱۸% × ۲۱.۸۸۷.۰۱۶ ریال (حقوق سال ۹۷)

۲-   سپس براساس همسان سازی و طبق جداول بالا و امتیازهای متعلقه عمل می شود

برای نمونه:  گروه ۱۲ / پست سازمانی: معاون اداره / خدمت اداری مناطق جنگی: ۷۱۹ روز/ سابقه ۳۰ سال

۲۷.۱۲۳.۲۸۰ = ۲۱۲۰ × ۱۲۷۹۴ جدول همسان سازی

۱.۳۵۶.۱۶۴ = ۵%

۵۲۹.۲۶۴ = ۳۶۰ / ۷۱۹ × ۲۶۵.۰۰۰ = ۲۱۲۰ × ۱۲۵

بنابراین، با جمع افزایش های بالا در مجموع حقوق این بازنشسته برابر است با: ۲۹.۰۰۸.۷۰۸ ریال


حقوق بازنشستگان 98

منبع : www.ilna.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان