کارفرمانیوز - مسئولیت در روابط کارگر و کارفرما به مانند همه روابط حقوقی مسئله مهمی است. وقوع حوادث محیط کار چاره ناپذیر است و در حال حاضر با توجه به نظام مسئولیت مدنی کشور ایران، بار مسئولیت بر کارگر یا کارفرما اجتناب ناپذیر، در این راه، نصوص قانونی خاص ،مبانی فلسفی و قواعد عمومی مسئولیت، روشن کننده نتیجه خواهد بود.

در نظام حقوقی ایران علیرغم مسئولیت سنگینی که کارفرما در برابر کارگر دارد، مسئولیت کارگر در این رابطه از بین نمیرود. هرچند اثبات آن در سایه مسئولیت سنگین کارفرما سخت میگردد، کارگر هنوز بر اساس قواعد عمومی می تواند مسئول قرار گیرد. با توجه به ویژگیهای این رابطه مسئولیت های خاص نیز در کنار چهره خاص قواعد عمومی برای کارگر ایجاد می شود، از یک طرف کارگر نسبت به انجام وظیفه شغلی خود متعهد است و برخی از مسائل این تعهد از جمله اعتصاب کارگران در نوع خود خاص است، همچنین با توجه به حوادث ناشی از کار مسئولیت کارگر در این زمینه نیز مورد بحث است و 
می تواند در حالتهای مختلف تصور گردد. در اکثر کارهای علمی در زمینه مسئولیت مدنی در روابط کار، همیشه تأکید بر مسئولیت مدنی کافرما بوده است و به نوعی مسئولیت کارگر همیشه در بوته ابهام قرار داشته است. این مقاله سعی در روشن نمودن  موضوع مسئولیت کارگر در برابر کارفرما دارد و از روش توصیفی تحلیلی در این راه سود برده است.

Liability in labour relations between an employer and employee, such as
other legal issues, is important. Work injuries are unavoidable and, now, in
accordance with Iranian liability law the burden of that liability on the
employer or employee is ineluctable. In this way, special rules, a
philosophical basis and general rules clarify the outcome. In Iranian law, in
spite of a heavy liability of the employer in front of an employee, with
regard to existing laws on this ground, liability of any employee exists and,
on the basis of general rules, the employee is still held liable. As for the
quality of this relationship, in spite of general rules a special liability also
accrues for the employee. Employees are obliged to undertake the duties of
their job and have responsibility with regard to some other subject matters
such as, in particular, strike ac. With regard to work accidents, the liability of
employee is involved and can be imagined under various conditions.دریافت کامل مقاله بصورت پی دی اف

دانلود
منبع : www.scj.sbu.ac.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان