اثبات ترک کار


بار اثباتی ادعای ترک کار کارگر بر پایه اصل فقهی البیته للمدعی با کارفرماست

پس کارفرما می بایستی فورا بصورت کتبی ترک کار کارگر را به اداره کار اعلام نماید.

کارشناسان ما در کارفرمانیوز آماده ارائه مشاوره در خصوص دعاوی اداره کار و موارد

مطروحه در قانون کار و بیمه تامین اجتماعی هستند.