کارفرمانیوز - در بعضی از کسب و کارها مثل جایگاه های سوخت،کارگران مبلغی به عنوان انعام از سوی مشتریان دریافت می کنند که در اکثر مواقع کارفرمایان این واحدها اطلاع ندارند که این مبالغ که تحت عنوان انعام به کارگر پرداخت می گردد جزیی از حقوق دریافتی آنان است که در این پست به بررسی این مسئله و مستند قانونی آن می پردازیم.

1) به موجب ماده 190 قانون کار، مشاغلی وجود دارند که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد کارگران در آن مشاغل، به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود؛ بنابراین قانون گذار اجازه داده است که کارگران در مشاغلی نیز به کار اشتغال یابند که تمام یا قسمتی از حقوق آنان به وسیله مشتریان تامین می گردد؛ اما چنانچه حقوق ماهانه این   قبیل کارگران از جمله کسانی که در «کارواش ها» کار می کنند، از حداقل مزد موضوع ماده 41 قانون کار کمتر باشد، کارفرما مکلف است که مابه التفاوت مزد ماهانه آنان تا حداقل مزد را جبران نماید. همچنین کارگران مزبور از تمامی حقوق و مزایای قانون کار بهره مند بوده و به استناد ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است که آنها را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید.

رابطه کارگر و کارفرما

2) چنانچه در این قبیل از کارگاه ها، کارفرما نسبت به بیمه نمودن کارگران اقدام ننماید یا سایر حمایت هایی که در قانون کار از کارگران به عمل آمده است را در خصوص آنان رعایت نکند، کارگران می توانند برای احقاق حق به مراجع حل اختلاف کار مراجعه نمایند و مراجع مزبور مکلف هستند تا برابر قانون کار و مقررات تبعی آن قانون، به اختلافات رسیدگی و رای قانونی صادر نمایند.
www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان