روز جهانی کارگر


لازم به توضیح است مطابق ماده 63 قانون کار،روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت تعطیل رسمی ست و کارفرما حق ندارد کارگر را مجبور به کار نماید.بدیهی ست با توافق طرفین کار با پرداخت مزایای تعطیل کاری و ... منعی ندارد.