محمد قاسم پناهی ،سرپرست سازمان امور مالیاتی میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق و سال ۹۸ را ابلاغ کرد .


سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب در سال ۹۸ سالانه مبلغ ( ۳۳ میلیون تومان ) سیصد و سی میلیون ریال تعیین می‌شود.


میزان معافیت مالیات اشخاص موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ ( ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ) دویست و پنجاه و هشت میلیون ریال تعیین شد. 


این قانون شامل کلیه مشاغل و افرادی که بیمه برای آنها رد میشود و روند دریافتی مشخصی از یک کارگاه یا شخص را دارند ، می گردد. نحوه محاسبه مالیات بر درآمد و فاکتور هایی که شامل مالیات میشوند به صورت ذیل است .


هر سال با توجه به شرایط اقتصادی و رکود بازار و همچنین سرانه تولید و میزان تورم در کشور دستمزد سالانه و مالیات مربوط به آن تعیین میشود. مالیات حقوق سال ۹۷ هم در ابتدای همین سال توسط وزرات اقتصاد و امور دارایی مصوب و به همه افراد ذیربط از جمله کارخانه ها و ادارات ابلاغ شد. جدول مالیات حقوق سال ۹۸ برای همه افرادی که مشمول بیمه هستند و سایر افرادی که قرارداد مشخص دارند، لازم اجرا بوده و باید هر ماه مبلغ تعیین شده به حساب وزارت اقتصاد و امور دارایی واریز شود. مالیات حقوق سال ۹۸ بر اساس مجموع دریافتی یک شخص در پایان هر ماه محاسبه می شود. یعن میزان دستمزدی که هر فرد از جمع مبلغ پایه، حق اولاد، بن خوارو بار و حق مسکن دریافت می کند مشمول این قانون در سال می شود.


نحوه محاسبه مالیات حقوق سال ۹۸


مالیات حقوق سال ۹۸ تا سقف ۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان در ماه صفر است یعنی هر شخصی که ماهانه دو میلیون هفتصد و پنجاه هزار تومان حق السعی دریافت می کند از پرداخت حق دولت معاف خواهد شد . این مبلغ برای هر سال ۳۳ میلیون تومان است. برای افرادی که دستمزد دریافتی آنها در سال ۹۸ بیش از ۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان در ماه است، محاسبه مالیات حقوق سال ۹۸ به شکل ذیل انجام می شود.


افرادی که از ۳۳ میلیون تومان تا ۸۲٫۵۰۰٫۰۰۰  سالیانه دستمزد دریاقت می کنند، باید ۱۰ درصد از آن را به دولت بدهند.

اشخاصی که دستمزد انها ۸۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان تا ۱۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان در سال است، باید ۱۵ درصد پرداخت کنند.

حقوق بگیرانی که ۱۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان تا ۱۶۵میلیون تومان دریافتی سالیانه دارند، باید ۲۰ درصد جمع دستمزد و مزایا را حق دولت بپردازند.

افرادی که ۱۶۵میلیون تومان سالیانه تا ۲۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان دریافتی دارند، باید ۲۵ درصد به دولت بپردازند.

و در آخر اینکه اشخاصی که بیش از ۲۳ میلیون و ۱۰۰ تومان دریافتی دارند باید ۳۵ درصد آن را به دولت پرداخت کنند.

برای فهم بیشتر مطلب در زیر با یک مثال نحوه محاسبه مالیات حقوق سال ۹۸ را شرح می دهیم.


دلالی و کارگری


مثال در مورد محاسبه مالیات حقوق در سال ۹۸


حقوق و مزایای مشمول مالیات شخصی ۲۵ میلیون تومان می باشد.

محاسبه مالیات حقوق این شخص به صورت زیر میباشد


معافیت در سال ۹۸ به میزان ۲۷۵۰۰۰۰ تومان ماهانه میباشد.بنابراین


۲۵۰۰۰۰۰۰ – ۲۷۵۰۰۰۰ = ۲۲۲۵۰۰۰۰


پله اول (تا ۱.۵ برابر ۱۰ درصد)

یعنی:

۲۷۵۰۰۰۰ × ۱.۵ = ۴۱۲۵۰۰۰

۴۱۲۵۰۰۰ × ۱۰% = ۴۱۲۵۰۰*


پله دوم (از ۱.۵ تا ۲.۵ برابر ۱۵ درصد)

یعنی:

(۲۷۵۰۰۰۰ × ۲.۵) – ۴۱۲۵۰۰۰ = ۲۷۵۰۰۰۰

۲۷۵۰۰۰۰ × ۱۵% = ۴۱۲۵۰۰*


پله سوم (از ۲.۵ تا ۴ برابر ۲۰ درصد)

یعنی:

(۲۷۵۰۰۰۰ × ۴) – (۴۱۲۵۰۰۰ + ۲۷۵۰۰۰۰) = ۴۱۲۵۰۰۰

۴۱۲۵۰۰۰ × ۲۰% = ۸۲۵۰۰۰*


پله چهارم (از ۴ تا ۶ برابر ۲۵ درصد)

یعنی:

(۲۷۵۰۰۰۰ × ۶) – (۴۱۲۵۰۰۰ + ۲۷۵۰۰۰۰ + ۴۱۲۵۰۰۰) = ۵۵۰۰۰۰۰

۵۵۰۰۰۰۰ × ۲۵% = ۱۳۷۵۰۰۰*


پله پنجم (مازاد ۶ برابر ۳۵%)

یعنی:

۲۲۲۵۰۰۰۰ – (۴۱۲۵۰۰۰ + ۲۷۵۰۰۰۰ + ۴۱۲۵۰۰۰ + ۵۵۰۰۰۰۰) = ۵۷۵۰۰۰۰

۵۷۵۰۰۰۰ × ۳۵% = ۲۰۱۲۵۰۰*


بنابراین کلیه مالیات های هر پله رو جمع میکنیم که برابر است با کل مالیات حقوق شخص:

۴۱۲۵۰۰ + ۴۱۲۵۰۰ + ۸۲۵۰۰۰ + ۱۳۷۵۰۰۰ + ۲۰۱۲۵۰۰ = ۵۰۳۷۵۰۰


نکته۱: در پله اول وقتی گفته میشود تا ۱.۵ برابر معافیت یعنی ۲۷۵۰۰۰۰ × ۱.۵ که میشود ۴۱۲۵۰۰۰ و همین مبلغ ۴۱۲۵۰۰۰ تومان می‌بایست ۱۰ درصدش به عنوان مالیات پله اول محاسبه شود. (مثال فرضی)

در حالی که متاسفانه در بیشتر جداول مالیاتی که در کانال ها نشر میدهند در پله اول اشتباه محاسبات رو انجام داده اند.


نکته۲: میزان معافیت اشخاص موضوع ماده ۵۷ و ۱۰۱ ق.م.م سالانه ۲۵۸۰۰۰۰۰ تومان تعیین شده است.


توجه مثال زیر مربوز به نحوه محاسبه مالیات حقوق سال ۹۷ است


مثال: در شرکت داروسازی مرجان۴ نفر در بخش مالی کار می کنند که یکی از آنها ۲۳۰۰۰۰۰ هزار تومان در ماه و دیگری ۹۲۰۰۰۰۰۰ هزار تومان و نفر سوم ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان و چهارمین نفر ۱۶۱۰۰۰۰۰۰ تومان و نفر پنجم ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ در ماه حقوق می گیرند به ترتیب هر کدام از این افراد در ماه چقدر باید به دولت بپردازند؟


مالیات نفر اول که ۲۳۰۰۰۰۰ هزار تومان حقوق می گیرد:

مالیات حقوق سال ۹۷ این شخص در ماه صفر ریال است چون طبق مصوبه قانونی تمام افرادی که تا سقف ۲۳۰۰۰۰۰ تومان دستمزد دریافت می کنند از پرداخت این مبلغ معاف هستند.


مالیات نفر دوم که ۹۲۰۰۰۰۰ تومان در ماه دریافتی دارد:

این فرد تا سه برابر مازاد معافیت، دستمزد دریافت می کند و میزان پرداختی آن به دولت به صورت زیر محاسبه می شود:


حقوق سالانه=۹۲۰۰۰۰۰۰*۱۲=۱۱۰۴۰۰۰۰۰۰


تا ۲۳۰۰۰۰۰۰ از مالیات معاف است


۲۳۰۰۰۰۰۰-۹۲۰۰۰۰۰۰=۶۹۰۰۰۰۰۰


۶۹۰۰۰۰۰۰ رقم باقیمانده جزو گروه پایه اول محسوب شده و ده درصد حق دولت به آن تعلق می گیرد:


۶۹۰۰۰۰۰۰*۱۰%=۶۹۰۰۰۰۰ *۱۲=۸۲۸۰۰۰۰۰۰ مالیات سالانه ای که نفر اول باید پرداخت کند.


مالیات نفر سوم که ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان در ماه دریافتی دارند:

این فرد تا چهار برابر مازاد معافیت، مزد ماهانه دارد و مالیات حقوق سال ۹۷ او به شرح ذیل محاسبه می شود:


تا ۲۳۰۰۰۰۰۰ که از معالیات معاف است.


۲۳۰۰۰۰۰۰-۱۱۵۰۰۰۰۰۰=۹۲۰۰۰۰۰۰


۶۹۰۰۰۰۰۰-۹۲۰۰۰۰۰۰=۲۳۰۰۰۰۰۰


۶۹۰۰۰۰۰۰*۱۰=۶۹۰۰۰۰۰*۱۲=۸۲۸۰۰۰۰۰۰


۲۳۰۰۰۰۰۰*۱۵= ۳۴۵۰۰۰۰*۱۲=۴۱۴۰۰۰۰۰


۶۹۰۰۰۰۰+۳۴۵۰۰۰۰=۱۰۳۵۰۰۰۰ مالیات ماهانه


۱۰۳۵۰۰۰۰*۱۲=۱۲۴۲۰۰۰۰۰ مالیات سالانه


مالیات نفر چهارم که ۱۶۱۰۰۰۰۰۰ ریال حقوق ماهانه دریافت می کند به شرح ذیل است:

این دستمزد جزو پایه سوم و تا شش برابر مازاد معافیت محسوب می شود.


تا ۲۳۰۰۰۰۰۰ که از مالیات معاف است .


۲۳۰۰۰۰۰۰-۱۶۱۰۰۰۰۰۰=۱۳۸۰۰۰۰۰۰


۶۹۰۰۰۰۰۰-۱۳۸۰۰۰۰۰۰=۶۹۰۰۰۰۰۰


۲۳۰۰۰۰۰۰-۶۹۰۰۰۰۰۰=۴۶۰۰۰۰۰۰


۶۹۰۰۰۰۰۰*۱۰=۶۹۰۰۰۰۰ پایه دوم


۲۳۰۰۰۰۰۰*۱۵=۳۴۵۰۰۰۰ پایه سوم


۴۶۰۰۰۰۰۰*۱۵=۱۱۵۰۰۰۰۰ پایه سوم


۶۹۰۰۰۰۰+۳۴۵۰۰۰۰+۱۱۵۰۰۰۰۰=۲۱۸۵۰۰۰۰ مالیات ماهانه حقوق


۲۱۸۵۰۰۰۰*۱۲=۲۶۲۲۰۰۰۰۰ مالیات حقوق سال ۹۷ به صورت سالانه


مالیات فردی که ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال در ماه مزد می گیرد به شرح ذیل محاسبه می شود:

این مزد جزو رنج پایه چهارم و بیشتر از شش برابر مازاد معافیت محسوب می شود.


تا ۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال از پرداخت حق دولت معاف است.


۲۳۰۰۰۰۰۰-۲۳۰۰۰۰۰۰۰=۲۰۷۰۰۰۰۰۰


۲۰۷۰۰۰۰۰۰ ریال سه پایه ۶۹۰۰۰۰۰۰ و ۲۳۰۰۰۰۰۰ و ۴۶۰۰۰۰۰۰ و ۶۹۰۰۰۰۰۰ باید از آن مالیات کسر شود .


پایه اول :


۶۹۰۰۰۰۰۰*۱۰=۶۹۰۰۰۰۰ *۱۲=۸۲۸۰۰۰۰۰


پایه دوم :


۲۳۰۰۰۰۰۰*۱۵=۳۴۵۰۰۰۰*۱۲=۴۱۴۰۰۰۰۰


پایه سوم :


۴۶۰۰۰۰۰۰*۲۵=۱۱۵۰۰۰۰۰*۱۲=۱۳۸۰۰۰۰۰۰


پایه چهارم :


۶۹۰۰۰۰۰۰*۳۵=۲۴۱۵۰۰۰۰*۱۲=۲۸۹۸۰۰۰۰۰


۶۹۰۰۰۰۰+۳۴۵۰۰۰۰|+۱۱۵۰۰۰۰۰|+۲۴۱۵۰۰۰۰=۴۶۰۰۰۰۰۰ مالیات ماهانه


۸۲۸۰۰۰۰۰+۴۱۴۰۰۰۰۰+۱۳۸۰۰۰۰۰۰+۲۸۹۸۰۰۰۰۰= ۵۵۲۰۰۰۰۰۰ مالیات سالانه


انچه در تعیین مالیات حقوق سال ۹۷ اهمیت دارد، جمع دریافتی مزد و مزایا بوده که بر اساس آن محاسبات انجام می شود و تفاوت آن با سال قبل تغییر ضریب ۵ به ۳ است یعنی مالیات تا سه برابر مازاد دریافتی از ۲۳۰۰۰۰۰۰ به عنوان پایه در نظر گرفته شده است.


در تعیین مالیات میزان اضافه کار، حق شیت، درصد نوبت کاری و شب کاری و همچنین همه مواردیکه در فیش حقوق قید شود و به عنوان جمع حقوق و مزایا تعریف گردد، موثر خواهند بود. برای همین برخی کارفرمایان برای اینکه مبلغ کمتری بپردازند همه جزئیات مزد پرسنل خود را در فیش دستمزد قید نمی کنند و به اصلاح مبلغی از آن را به عنوان پشت لیستی پرداخت می کنند.


به طور کلی برای سال ۹۷ مالیات حقوق تا سقف ۶۹۰۰۰۰۰ هزار تومان ده درصد تعیین می شود البته از این ۶۹۰۰۰۰۰ باید ۲۳۰۰۰۰۰ کسر شده و به مبلغ باقیمانده ده درصد مالیات تعلق خواهد گرفت. هر شخصی هم که بیش از شش میلیون نهصد هزار تومان بگیرد، جزو پایه دوم محسوب شده و باید ۱۵ درصد مابه تفاوت تا دو میلیون سیصد هزار تومان را ساو پرداخت کند. به نسبت هر چقدر میزان دستمزد افرایش یابد به همان نسبت هم پرداخت حق دولت در این خصوص بیشتر خواهد شد.منبع : www.mohasebankhebreh.com