کارفرمانیوز - اصولا وظیفه کار و تامین معاش زندگی بر عهده مرد است، این موضوع نه تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تاکید قرار گرفته است.  در واقع حقوق به تبعیت از دین اشتغال را از وظایف مهم مرد میداند، البته زن هم می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است همچنان به شغل خود ادامه دهد. 

البته اگر در قباله ازدواج در قسمت مشخصات طرفین در مورد زن نوشته شود کارمند،کارگر یا هر عنوان دیگر اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل خانم با او ازدواج کرده است دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال منع کند.  
  
نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد.  
  
 ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی می‌گوید: "شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. "  
  
 قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتا با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر. پس در این مورد که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر نظر مرد تعیین کننده نیست و قاضی است که باید نظر آخر را بدهد. 
لازم به ذکر است در هیچ یک از مقررات و قوانین لزوم کسب اجازه از شوهر برای اشتغال ذکر نشده است و کارفرما تکلیفی برای دریافت رضایت نامه از همسر در زمان اشتغال نخواهد داشت.

به استناد ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده : " کارفرما اعم از حقیقی و یا حقوقی هنگامی می تواند به استناد ماده 15 به خدمت زن شوهردار که در استخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلا به درخواست شوهر مبنی بر این که شغل زن منافی مصالح و حیثیت خانوادگی اوست رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشد.www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان