پایه سنوات سال 98


پایه سنوات اعلامی پرسنل در سال 98 روزانه 23333 ریال تعیین گردیده که جمع ماهانه آن برای کارگران دارای یک سال سابقه 700000 ریال می باشد.این میزان در دو سال گذشته روزی 17000 ریال و ماهانه 510000 ریال تعیین گردیده بود.کارفرمانیوز پایگاه دانش افزایی کارفرمایان