کارفرمانیوز - در ماده ۵۱ قانون کار ساعات کار هفتگی کارگران قانون کار تعیین شده است. در ماده ۵۲ قانون کار نیز ساعات کار قانونی و موظفی کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی تعیین شده است. ساعات کار موظفی کارگران عادی برابر با ماده ۵۱ قانون کار و تبصره ۱ و ۲ از همان ماده ۴۴ ساعت مشخص شده است. ساعات کار موظفی کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور و زیرزمینی نیز در ماده ۵۲ قانون کار حداکثر ۳۶ ساعت تکیلف شده است. ماهیت برخی مشاغل و کارها و کارگاه ها به نحوی است که ساعات کار کارگران از مقادیر فوق بیشتر می شود. در چنین مواردی ماده ۵۹ قانون کار تکیلف را مشخص کرده است.ماده ۵۹ قانون کار چگونگی ارجاع اضافه کاری کارگران را تعیین کرده است. در تبصره ماده ۵۹ قانون کار حداکثر ارجاع اضافه کار در تبصره ماده ۵۹ قانون کار ۴ ساعت در روز است. در بند الف و بند ب ماده فوق ارجاع اضافه کار به کارگران منوط به موافقت کارگر و پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی است.

ساعات کار عادی کارگران با احتساب ۴۴ ساعت کار در هفته کارگران هر روز هفت و سی و سه صدم ساعت (معادل هفت ساعت و بیست دقیقه) می شود و مازاد بر آن اضافه کاری حساب می شود. اما در برخی کارها که ساعات کاری آن مختلط یا متقاطع و به نحوی است که به راحتی نمی توان ساعات کار موظفی کارگران و ساعات اضافه کاری کارگران را بدست آورد.
 
۱- ساعات کار قانونی و موظفی کارگران ۹۸ چگونه بدست می آید؟
 
برای محاسبه ساعات کار موظفی کارگران به راحتی از رابطه زیر استفاده کنید.
 
– از روی تقویم رسمی کشور تعداد روزهای غیر تعطیل (کسر روزهای جمعه و تعطیلات رسمی از کل روزهای ماه) را استخراج کنید.
 
– تعداد روزهای غیر تعطیل را در عدد ۷/۳۳ (هفت و سی و سه صدم) ضرب کنید تا ساعات کار موظفی کارگران در آن ماه بدست آید. بدیهی است ساعات کار موظفی کارگران در ماه های مختلف متفاوت خواهد بود.
 
۲ – ساعات اضافه کاری کارگران چگونه محاسبه می شود؟
 
پس از بدست آوردن ساعات کار قانونی و موظفی کارگران ۹۸ برای بدست آوردن ساعات اضافه کاری کارگران به صورت زیر عمل کنید:
 
ساعات کارکرد وافعی کارگران را از روی دفتر حضور غیاب، یا دستگاه حضور غیاب یا هر وسیله ثبت کارکرد کارگران به دست آورید.
 
ساعات کارکرد موظفی کارگران که در قسمت قبلی بدست آوردید را از ساعات کارکرد واقعی کارگران کسر نمایید تا ساعات اضافه کاری کارگران به دست آید.
 
۳ – روش محاسبه مبلغ فوق العاده اضافه کاری کارگران قانون کار چگونه است؟
 
پس از مشخص شدن ساعات اضافه کاری برای محاسبه فوق العاده اضافه کاری مربوطه به صورت زیر عمل کنید:
 
مزد روزانه کارگر را به عدد هفت و سی و سه صدم (۷/۳۳) تقسیم کنید تا مزد هر ساعت کار عادی وی بدست آید.
 
در متن ماده ۵۹ قانون کار تصریح شده مزد هر ساعت اضافه کاری ۴۰% بیشتر از مزد هر ساعت کار عادی باشد. بنابراین مزد هر ساعت کار عادی را در عدد ۱/۴ (یک و چهار دهم) ضرب نمایید تا مزد هر ساعت اضافه کاری بدست آید.
 
مزد هر ساعت اضافه کاری محاسبه شده  را در ساعات اضافه کاری بدست آمده در بند ۲ ضرب نمایید تا فوق العاده اضافه کاری متعلقه به کارگر در آن ماه بدست آید.
 
۴- جدول ساعات کار قانونی و موظفی کارگران ۹۸
 
برای راحتی کار ساعات کار قانونی و موظفی کارگران ۹۸ در طول سال و ماهیانه به صورت جدول زیر آماده شده است که می تواند برای محاسبات اضافه کاری کارگران در سال ۱۳۹۸ مورد استفاده قرار گیرد.
 
لازم به ذکر است که روز ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر برابر با ماده ۶۳ قانون کار علاوه بر تعطیلات رسمی کشور جزو تعطیلات رسمی کارگران حساب می شود.
 
 
ساعات کار موظفی در سال 98
 
منبع : www.edarekol.com
 
www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

 

 

کارفرمایان گرامی
 

در صورت تمایل می توانید صفحه اینستاگرام مشاوره کسب و کار و فروش و

بازاریابی ما را دنبال کنید یا از سایت ما به آدرس www.karfarmanews.com

استفاده کنید.اینستاگرام