کارفرمانیوز - در این مطلب میخواهم درخصوص چگونگی و مراحل اخذ مفاصاحساب بیمه از شعب سازمان تامین اجتماعی با شما همراه باشم. همواره پس از اتمام قرارداد ، پیمانکار و یا اجرا کننده کار باید از شعبه محل اجرای کار ( همان شعبه ای که کد کارگاه و ردیف پیمان گرفته است ) برگه تسویه حساب و یا مفاصاحساب بیمه بگیرد.

برگه مفاصا حساب بیمه با توجه به ارائه نامه پایان قرارداد که توسط کارفرما صادر و در آن به مشخصات و اطلاعات قرارداد اشاره می شود صادر می گردد ( پس از درخواست پیمانکار مبنی بر صدور مفاصاحساب، کارشناس درآمد نامه ای به کارفرما ارسال می نماید تا اطلاعات قرارداد را که شامل تاریخ شروع و پایان، مبلغ ناخالص کارکرد، درصد مکانیکی یا غیرمکانیکی و … می باشد را برای شعبه ارسال نماید. ) پیشنهاد می شود که قبل از درخواست به بیمه از طرف پیمانکار نامه ای به کارفرما فرستاده شود و کلیه اطلاعات را بخواهید که برای شعبه مربوطه ارسال کند. پیگیر باشید تا پس از آماده شدن نامه، نماینده پیمانکار ( و یا شرکت ) نامه را گرفته و برای سازمان ببرد تا سریعتر این روند انجام شود. پس از آن، کارشناس نسبت به تعیین ضریب و محاسبه حق بیمه اقدام می کند و درصورتیکه فرم ابلاغ الکترونیک داشته باشید از طریق پرتال سازمان به پیمانکار (شرکت) ابلاغ می شود.به استناد به ماده 37 و 38 قانون تامین اجتماعی مفاصاحساب بیمه ، تسویه حساب نهایی با سازمان تامین اجتماعی می باشد

چه کنیم سریعتر مفاصاحساب بگیریم؟

چه کنیم که بدون پرداخت وجه مفاصاحساب بگیریم

پیمانکار در صورت اعتراض نسبت به مخاسبه حق بیمه می تواند ظرف 30 روز نسبت به آن اعتراض نماید که بایستی اعتراض خود را در فرم مربوطه نوشته و تحویل کارشناس درآمد دهد و اگر حق بیمه محاسبه شده مورد قبول باشد که پس از پرداخت مبلغ حق بیمه ، مراحل نوشتن مفاصاحساب آغاز می شود و معمولا در صورت عدم شلوغی یک هفته ای آماده و تحویل می شود.


همانطوری که قبلا هم درخصوص قراردادهای پیمانکاری مشمول مطلبی را منتشر کرده بودیم باید عرض کنم که قراردادها به سه نوع 1-طرحهای عمرانی 2- غیر عمرانی و 3- موارد خاص غیر عمرانی تقسیم می شوند و هر کدام نرخ خاص خود را دارند که در ادامه به آن اشاره می کنم 

قراردادهای عمرانی :

نرخ قراردادهای مشاوره ای 15.6 درصد که 3.6 درصد سهم پیمانکار و الباقی سهم کارفرما می باشد
نرخ قراردادهای پیمانکاری 6.6 درصد که سهم 1.6 درصد سهم پیمانکار و الباقی سهم کارفرما می باشد.

قراردادهای غیر عمرانی :

قراردادهایی که ارائه خدمات بوده و تهیه مصالح و قطعات مصرفی بعهده پیمانکار و بصورت مکانیکی باشد 7 درصد باضافه یک نهم (1/9) بیمه بیکاری یعنی 7.78 درصد 
قراردادهایی خدماتی و دستمزدی که غیر مکانیکی و قطعات و مصالح مصرفی بعهده کارفرما باشد نرخ محاسبه 15 درصد باضافه یک نهم (1/9) خواهد بود.
قراردادهایی که بصورت درصدی مکانیکی و غیرمکانیکی انجام شوند نیز قسمت مکانیکی با نرخ 7 و قسمت غیرمکانیکی با نرخ 15 درصد محاسبه خواهد شدمنبع : www.bimejo.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان