حق اولاد کارکنان


در قانون تامین اجتماعی به کمک مالی بیمه شدگان و مستمری بگیران دارای فرزند توجه شده است.


حق اولاد و کمک عائله مندی کارگران بیمه شده


در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی شرایط دریافت کمک عائله مندی و یا حق اولاد  به این صورت بیان شده که :


الف :به چند فرزند حق اولاد و کمک عائله مندی تعلق می گیرد؟


در ابتدا برابر با این قانون به حداکثر ۲ فرزند تعلق می گیرد.


در ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده از ۲۹/۴/۱۳۹۲ محدودیت تعداد فرزندان حذف شده و به تمام فرزندان حق اولاد یا کمک عائله مندی تعلق می گیرد.


ب:تا چه سنی به فرزندان حق اولاد و کمک عائله مندی تعلق می گیرد؟


به فرزندان تا ۱۸ سال تمام حق اولاد تعلق می گیرد.


برای فرزندان بالای ۱۸ سال چنانچه صرفا به تحصیل اشتغال داشته باشند و یا طبق نظریه کمسیون پزشکی ماده ۹۱ قانون قادر به کار نباشند حق اولاد تعلق می گیرد.


ج:مبلغ حق اولاد و کمک عائله مندی در هر ماه چقدر است؟


حق اولاد برای هر فرزند معادل سه روز حداقل مزد هر سال است.


د:شرط سابقه بیمه برای پرداخت حق اولاد و کمک عائله مندی چقدر است؟


بیمه شده باید حداقل سابقه ۷۲۰ روز بیمه را داشته باشد.


ه: پرداخت حق اولاد و کمک عائله مندی بر عهده چه کسی است؟


در ماده ۸۷ قانون تامین اجتماعی پرداخت حق اولاد و کمک عائله مندی بر عهده کارفرما است.


و : در صورت عدم پرداخت حق اولاد از جانب کارفرما کارگر چه کار باید بکند؟


در تبصره ماده ۸۷ قانون تامین اجتماعی هر گونه اختلاف در این زمینه درمراجع حل اختلاف اداره کار قابل  پیگیری است.


توجه : بنابراین ماده ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه شدگان اجباری شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار شمولیت دارد.


حق اولاد و کمک عائله مندی مستمری بگیران


در متن اصلی قانون تامین اجتماعی پرداخت حق اولاد و کمک عائله مندی برای مستمری بگیران وجود ندارد.


در تاریخ ۱۳۷۱/۱/۱ هیات وزیران با پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی در تامین قسمتی از مزایای جنبی  مستمری بگیران  پرداخت حق اولاد و کمک عائله مندی را تصویب کرد.


برابر با این مصوبه شرایط و نحوه پرداخت حق اولاد و کمک عائله مندی به بازنشستگان و مستمری بگیران به شرح زیر است :


مشمولان دریافت کمک هزینه عائله مندی عبارتند از :


۱-بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی مرد به شرط  داشتن عیال دائم ودر قید حیات .


(پرداخت کمک هزینه عا ئله مندی به مستمری بگیران مرد بازنشسته و ازکارافتاده کلی  که همسر آنان شاغل باشد بلامانع است )


۲- بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی زن که دارای شرایط زیر باشند :


الف- شوهر نداشته باشند.


ب- دارای فرزند یا فرزندان پسری با شند که سن آنان از۱۸سال تجاوز نکرده و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته ویا به علت بیماری و نقص عضو طبق گواهی کمیسیون های    پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون قادر به کار نباشند. در مورد فرزندان دختر در صورتی که دارای شوهر نبوده و اشتغال بکار نداشته باشد .


ج – به تنهایی متکفل مخارج فرزندان مذکور باشند و تاکید می گردد که صرفاً نداشتن شوهر موجب پرداخت کمک هزینه عائله مندی به زنان بازنشسته و ازکارافتاده کلی  نخواهد بود، بلکه می باید مستند به مدارک اثبات گردد که مستمری بگیر زن خود به تنهایی عهده  دار تأمین مخارج فرزندان می باشد .


علاوه بر شرایط مذکور چنانچه مستمری بگیر زن بازنشسته و ازکارافتاده کلی دارای شوهری باشد که اولاٌ تحت تکفل زن بوده و ثانیاٌ به تشخیص کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون ازکارافتاده کلی باشد پرداخت کمک هزینه عائله مندی به زن مذکور از تاریخ  ۱/۱/۷۵ به بعد بلامانع خواهد بود . (موضوع بخشنامه ۱۸ مستمریها)


کمک هزینه اولاد

کمک هزینه اولاد نیزهمانند کمک هزینه عائله مندی به منظور جبران قسمتی از هزینه‌های موضوع ماده ۹۶ قانون تصویب و از تاریخ ۱/۱/۷۱ به تمامی مستمری بگیران بازنشسته و ازکارافتاده کلی که دارای فرزند واجد شرایط هستند پرداخت میگردد . این کمک هزینه حداکثر تا سه فرزند قابل پرداخت بوده و مشمول کسر دو درصد موضوع ماده ۸۹ قانون نمی باشد مبلغ مذکور در مورد فرزندان چهارم و بعد که از تاریخ ۲۶/۲/۸۳ متولد شده یا می شوند پرداخت نمی گردد .


بر اساس بخشنامه شماره ۲۷ و ۱/۲۷ مستمریها مبلغی به عنوان افزایش کمک هزینه اولاد از تاریخ ۱/۱۰/۷۷ برای بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی در نظر گرفته شده است .منبع : www.edarekol.com