کارفرمانیوز - در اجرای ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار در دویست و هشتاد و دومین جلسه این شوار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در مورخه 97/12/27 با در نظر گرفتن معیارهای نرخ تورم و معیشت و نیز با توجه به شرایط بنگاه های اقتصادی در نهایت به نقطه مشترک رسیدند و میزان افزایش مزد ۹۸ قانون کار را تصویب کردند.در زیر جدول کامل حقوق و مزایای سال 98 را جهت محاسبه و اجرا تقدیمتان می کنیم.

محاسبه حقوق و دستمزد
محاسبه حقوق و دستمزد
محاسبه حقوق و دستمزد
محاسبه حقوق و دستمزد
محاسبه حقوق و دستمزد


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان