کارفرمانیوز - در اجرای ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار در دویست و هشتاد و دومین جلسه این شوار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در مورخه 97/12/27 با در نظر گرفتن معیارهای نرخ تورم و معیشت و نیز با توجه به شرایط بنگاه های اقتصادی در نهایت به نقطه مشترک رسیدند و میزان افزایش مزد ۹۸ قانون کار را تصویب کردند.

» طبق مصوبه بخشنامه مزد ۹۸ کارگران قانون کار از ابتدای سال ۱۳۹۸ حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم و یا موقت مبلغ ۵۰۵۶۲۷ ریال (پانصد و پنج هزار و ششصد و بیست و هفت ریال) تعیین شد.

» سایر سطوح مزدی کارگران قانون کار از ابتدای ۹۸ به میزان روزانه ۱۳ درصد مزد ثابت یا مبنا به اضافه روزانه مبلغ ۸۷۰۴۹ ریال افزایش می یابد.

» در هر حال مزد هیچ کارگری من جمله کارگران دارای طرح طبقه بندی مشاغل با اعمال افزایش سایز سطوح مزدی نباید از حداقل مزد ۹۸ کارگران قانون کار به مبلغ ۵۰۵۶۲۷ ریال کمتر شود.

» پایه سنواتی ۹۸ کارگران قانون کار روزانه مبلغ ۲۳۳۳۳ ریال خواهد بود. پایه سنوات به کارگران با یک سال سابقه کار و یا کارگرانی که یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته تعلق می گیرد.

» پایه سنوات ۹۸ کارگران طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ ۲۳۳۳۳ ریال بوده و برای سایر گروه ها طبق جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

محاسبه حقوق و دستمزد

» پایه سنوات ۹۸ کارگران فصلی به نسبت مدت کارکرد آنها تعلق خواهد گرفت.

» پایه سنوات به تمام کارگران دارای قرارداد دائم یا موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود. عوض شدن کارفرما چه به صورت پیمانکار جدید و … در صورتی که کارگاه ثابت باشد نمی تواند رافع مسئولیت کارفرمای جدید در عدم پرداخت پایه سنوات سال های گذشته که کارفرمای دیگری فعالیت داشته است باشد.

» بن کارگری ۹۸ کارگران قانون کار برای تمام کارگران اعم از دائم و موقت مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰ ریال تعیین شد و کارفرما مکلف به پرداخت آن به کارگران است.

» افزایش مزد کارگران و کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل و نحوه ی اعمال بخشنامه حقوق و دستمزد ۹۸ کارگران قانون کار طبق دستورالعمل های صادره از جانب اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

» حقوق و دستمزد دانش آموزان و دانشجویانی که در تعطیلات تابستان به صورت موقت در کارگاه ها مشغول به کار می شوند از بخشنامه حقوق و دستمزد ۹۸ کارگران قانون کار تبعیت نمی کند.

منبع : www.edarekol.comwww.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان