کارفرمانیوز - با الحاق جزئی به آیین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات، دریافت گواهی تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی شد.

تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

به گزارش کارفرمانیوز به نقل از مهر،  مواد ۱۳، ۸۵ و ۹۱ قانون کار به ایمنی کار و نیروی انسانی تاکید دارد که در راستای اجرای این مواد آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری توسط شورای عالی حفاظت فنی و به استناد سه ماده قانونی مذکور تدوین شده است.

بر اساس آیین نامه تعیین صلاحیت ایمنی امور پیمانکارای مصوب شورای عالی حفاظت فنی، تمام پیمانکاران باید متناسب با نوع فعالیت نسبت به رعایت ملاحظات ایمنی، شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک، بکارگیری مسئولین ایمنی و فراگیری آموزش های ایمنی توسط کارگران و کارفرمایان اقدام کنند.

در همین راستا، با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصوبه هیأت وزیران، جزء (۱۳) به بند الف ماده (۸) آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات الحاق شد تا دریافت گواهی تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت کار الزام آور شود.

گواهی تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

طبق ماده (۲) این آیین نامه  تمام پیمانکاران باید صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اخذ کنند؛ همچنین طبق ماده (۳) آیین نامه مذکور کارفرما باید با پیمانکارانی قرارداد منعقد کند که صلاحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت کار و امور اجتماعی تایید شده باشد.

باتوجه به لازم الاجرا بودن کلیه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار مصوب شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، ضمن برخورد قانونی با پیمانکاران متخلف، از ادامه فعالیت این قبیل پیمانکاران در پروژه های در دست اجرا نیز از طریق مراجع قضایی جلوگیری می شود.

بر این اساس، در صورت وقوع حادثه ناشی از کار به دلیل بی‌توجهی به ماده (۲) این آیین نامه، می تواند بخشی از مسئولیت وقوع حادثه را متوجه کارفرما کند.


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان