کارفرمانیوز - جدول حداقل مزد تمامی سال ها از ۱۳۶۷ لغایت ۱۳۹۷ را درادامه ملاحظه می فرمائید.این جدول می تواند در محاسبه حقوق و مزایای کارکنان بر اساس سال استخدام کمک شایان توجهی باشد.ردیف بالا سال استخدام و ردیف کنار سال محاسبه مزد را نشان می دهد.

جدول حداقل دستمزدwww.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان