کارفرمانیوز - ترک کار را صرفا می‌توان در مهلت مقرر جهت ارسال لیست بیمه (ماهی که ترک اتفاق افتاده است) انجام داد.البته لازم به توضیح است که موارد مطروحه در این مطلب مربوط به ترک کار در لیست بیمه است و در خصوص اعلام ترک کار در اداره کار باید در همان روز ترک کار،مراتب توسط کارفرما بصورت کتبی به اداره کار اعلام گردد.

ترک کار شامل موارد زیر بوده و درج تاریخ آن در لیست بیمه لازم است:

ترک کار بیمه شده از کارگاه به اختیار خود
اخراج بیمه شده توسط کارفرما
از کار افتادگی یا فوت بیمه شده
اعزام بیمه شده به خدمت سربازی

و در این موارد باید تاریخ دقیق ترک کار در لیست بیمه ثبت شود. این تاریخ همان تاریخی است که بیمه شده در سر کار خود حاضر نشده است.

به طور مثال: اگر بیمه شده تا امروز (٢٨ خرداد) در کارگاه مشغول به کار بوده و از فردا دیگر مراجعه نکند؛ تاریخ فردا (٢٩ خرداد) تاریخ ترک کار بوده و کارکرد وی نیز ٢٨ روز می‌باشد.

نکته مهم اینکه در خصوص استراحت پزشکی و بارداری؛ نباید ترک کار در لیست اعلام شود.


ترک کار


منبع: تامین اجتماعی و کارفرمانیوز 


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان