کارفرمانیوز - سایر سطوح مزدی بخشنامه مزد در مورد کارگرانی به کار می رود که سال قبل حقوق آن ها از حداقل بیشتر بوده است.در خصوص حداقل بگیران بصورت مبسوط مطالبی در سایت عنوان شده و در این پست به سایر سطوح مزدی می پردازیم ...

در بخشنامه های مصوب شورای عالی کار حداقل مزد به دو صورت بیان می شود:


۱-حداقل مزد سال ۱۳۹۷


۲- سایر سطوح مزدی بخشنامه مزد ۹۷


حداقل مزد به صورت عدد ثابت بیان می شود مثلا برای سال ۱۳۹۷ این مبلغ برای کارگران اعم از قرارداد دائم یا موقت مبلغ ۳۷۰۴۲۳ ریال تعیین شده است.


منظور از سایر سطوح مزدی بخشنامه مزد ۹۷ به کارگرانی اطلاق می شود که سال قبل حقوق آن ها از حداقل بیشتر بوده است. میزان افزایش مزد این اشخاص به صورت یک رابطه ریاضی بیان میشود.


مثلا در سال ۱۳۹۶ به این صورت بود که ۱۲ درصد مزد ثابت به علاوه روزانه ۶۷۶۸ ریال. در هر حال این عدد نباید از حداقل مزبور در بند قبل کمتر باشد.


و یا سایر سطوح مزدی بخشنامه مزد ۹۷ به میزان ۱۰/۴ درصد (ده و چهاردهم درصد) به علاوه روزانه مبلغ ۲۸۲۰۸ ریال افزایش یافت.


افزایش مزد کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل از سایز سطوح مزدی طبعیت می نمایند.


کارگر روزمزد


طرز محاسبه و مثال محاسبه سایر سطوح مزدی بخشنامه مزد ۹۷


فرض کنید شخصی در ابتدای سال ۱۳۹۵ در کارگاهی استخدام شده است مزد وی در سال های ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ به صورت زیر خواهد بود.


مزد سال ۹۵


چون تا پایان ۹۵ سابقه این کارگر از یک سال کمتر است پس پایه سنواتی تعلق نمی گیرد و مزد وی برابر با حداقل مزد ۹۵ یعنی مبلغ ۲۷۰۷۲۲ ریال خواهد بود.


مزد سال ۹۶


حداقل مزد ۹۶ برابر با ۳۰۹۹۷۷ ریال بود. چون سابقه این کارگر بیشتر از یکسال شده پس برابر با بخشنامه مزد ۹۶ علاوه بر مزد روزانه پایه سنواتی ۹۶ به صورت روزانه مبلغ ۱۷۰۰۰ ریال به این کارگر تعلق می گیرد. در نهایت مزد روزانه وی در سال ۹۶ برابر با ۳۰۹۹۷۷ ریال به علاوه ۱۷۰۰۰ ریال در جمع مبلغ ۳۲۶۹۷۷ ریال خواهد بود.


مزد سال ۹۷


حداقل مزد ۹۷ قانون کار مبلغ ۳۷۰۴۲۳ ریال تعیین شده است. چون در سال قبل مزد کارگر از حداقل مزد ۹۶ بیشتر بود بنابراین افزایش مزد وی از سایر سطوح مزدی بدست خواهد آمد.


در بخشنامه مزد ۹۷ افزایش مزد به میزان ۱۰/۴ درصد به علاوه روزانه ۲۸۲۰۸ ریال تعیین شده است.


بنابراین مزد این شخص از از جمع مزد سال قبل به علاوه ۱۰/۴ درصد مزد سال قبل بدست می آید برای سادگی محاسبه می توانید مزد سال قبل را در عدد ۱/۱۰۴ (یک و صدوچهارهزارم) ضرب کرده و با عدد ۲۸۲۰۸ جمع کنید که (۳۲۶۹۷۷*۱٫۱۰۴)+۲۸۲۰۸=۳۸۹۱۹۱ ریال می شود.


چون سابقه این کارگر وارد سال سوم شده پایه سنواتی ۹۷ به مبلغ روزانه ۱۷۰۰۰ ریال نیز به مزد محاسبه شده اضافه خواهد شد. در نهایت مزد روزانه این کارگر مبلغ ۴۰۶۱۹۱ ریال خواهد بود.


توجه : نکته ای که داخل این محاسبات وجود دارد این است که پایه سنواتی ۹۶ نیز به میزان افزایش مزد ۹۷ افزایش یافت. یعنی محاسبه این طور صحیح نیست که مزدپایه را جدا افزایش دهیم و جمع دو پایه سنواتی ۹۶ و ۹۷ را به آن اضافه کنیم.منبع : اداره کل


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان