کارفرمانیوز - برخی کارگران هستند که به صورت 24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت کار می کنند. اما یکی از مواردی که همواره سوال این دسته از کارگران است این است که این قشر مشمول کدام فوق العاده می شوند.

طبق قانون روابط کار وزارت کار کارگرانی که کارشان در قالب 12 ساعت کار و 24 ساعت استراحت باشد به لحاظ اینکه شکل چرخشی کار آنان دو نوبتی بوده و یک نوبت آن در شب قرار می گیرد ,این نحوه انجام کار از مصادیق کار نوبتی صبح و شب و یا عصر و شب می باشد و مشمول 22.5 درصد فوق العاده نوبتکاری قرار می گیرند.


نوبت کاری


نوبتکاری و شبکاری


 1-.فوق العاده نوبت کاری کارگران نوبت کار چگونه محاسبه می شود ؟


جهت محاسبه در صد فوق العاده نوبت کاری کارگران یک واحد لازم است یکصد و هفتاد و شش ساعت اول کارکرد  هر کارگر در طول ماه از کارت تایمکس استخراج و سپس نسبت ساعاتی که در تعداد ساعات استخراج شده به ساعت شب (22 الی 6 صبح ) مقارن بوده محاسبه گردد . چنانچه نسبت محاسبه شده به نیم (نصف) نزدیک باشد فوق العاده نوبت کاری معادل 22.5درصد مزد و چنانچه به سی و سی صدم (0.33) نزدیک باشد میزان فوق العاده 15 درصد خواهد بود . به طور مثال چنانچه کارگر نوبت کاری در طول ماه 190 ساعت کارکرد داشته باشد و از 176 ساعت اول کارکرد مزبور حدود 87 ساعت به ساعات شب افتاده باشد فوق العاده نوبت کاری 22.5درصد خواهد بود .


2-آیا کارگرانی که 24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت می کنند نوبت کار هستند و آیا می توانند از فوق العاده نوبت کاری استفاده کنند ؟


کارگرانی که بر اساس قرارداد کار و شرایط کار مورد توافق 24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت  می کنند با عنایت به تعریف کار نوبتی موضوع ماده 55 قانون کار نوبت کار نبوده و محق به دریافت فوق العاده مربوط نخواهد بود ولی چنانچه با توجه به عرف و روال کارگاه به این قبیل کارگران وجهی تحت عنوان فوق العاده نوبت کاری پرداخت شده باشد دریافت آن جزء حقوق مکتسبه کارگران بوده و طبق روال گذشته به آن عمل خواهد شد .www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان