کارفرمانیوز - در خصوص روزهای تعطیل،مرخصی ها و مخالفت کارفرما با تقاضای مرخصی

کارگر مقرراتی در قانون کار پیش بینی شده که آشنایی با آنها می تواند برای اداره 

مجموعه تحت مدیریت شما مثمرثمر باشد که در ده بند به آن پرداخته ایم.

1. جمعه تعطیل است


جمعه بر طبق فرض تمامی ایرانی ها یک روز تعطیل است اما اگر کارفرمای شما بخواهد شما را در روزهای جمعه به سرکار بکشاند، چه باید کرد؟


استفاده از تعطیلات هفتگی در هر حال برای همه کارگران مشمول قانون کار اجباری است و به کارگیری کارگران حتی با جلب رضایت و توافق کتبی آنها یا در شرایط استثنایی و اضطراری در روز تعطیل هفتگی بر خلاف حکم صریح قانون خواهد بود. بدیهی است چنانچه به دلایل مورد اشاره در ماده 62 قانون کار، کارگر در روز جمعه اشتغال به کار داشته باشد، حتی در موارد خاص و به طور موردی- ترتیب مقرر در تبصره یک ماده یاد شده الزامی است.


2. تعطیلی توافقی


آیا با توافق کارفرما می شود روز دیگری را به جز جمعه تعطیل کرد؟


تعطیلی یک روز معین در هفته به عنوان تعطیل هفتگی در همه حال و بدون هیچ استثنایی اجباری است و ایـــــن تعطیل علی الاصول در روز «جمعه» خواهد بود و تغییر آن به روز دیگری در هفته چنانچه در امور مربوط به خدمات عمومی نباشد و نوع یا ضرورت کار نیز آن را ایجاب نکند (که در صورت بروز اختلاف در این زمینه حل آن با مراجع حل اختلاف است) صرفاً با توافق طرفین امکان پذیر است.


3. پنج شنبه ها


تعطیلات پنج شنبه معمولاً موکول به این است که کارگران علاوه بر ساعات مقرر در پنج روز اول هفته (36 ساعت و 40 دقیقه) معادل 7 ساعت و 20 دقیقه ساعات کار مربوط به روز پنجشنبه را نیز در پنج روز مذکور انجام دهند و لذا در صورت استفاده کارگران از مرخصی استحقاقی در هر یک از پنج روز اول هفته، کارگر ذیربط علاوه بر یک روز مرخصی مقرره (7 ساعت و20 دقیقه) مربوط به آن روز در واقع یک ساعت و 28 دقیقه از ساعات کار مربوط به روز تعطیل توافقی پنجشنبه را نیز از مرخصی استحقاقی استفاده کرده است. در حالت فوق، چنانچه استفاده از مرخصی در طول هفته به طور کامل صورت گیرد، کارگر معادل ساعات کار هفتگی (44 ساعت) از مرخصی استحقاقی خود استفاده کرده است.


4.تعطیلات دولتی و شرکت های خصوصی 


به استناد بند یک ماده واحده مصوب مورخ 25/5/78 مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران با کسب نظر موافق روسای قوه مقننه و قضائیه می تواند به مناسبت بروز بعضی حوادث و وقایع بسیار مهم، بعضی نقاط یا سراسرکشور را تعطیل رسمی (عمومی) اعلام کند. بدیهی است تعطیلات رسمی و عمومی ناظر بر هردو بخش دولتی و خصوصی است.


مرخصی کارگران


5. مرخصی سالانه


طبق ماده 64 قانون کار میزان مرخصی استحقاقی سالانه کارگران 26 روز کاری در سال است و ایام تعطیل هفتگی یا تعطیل رسمی که بین روزهای مرخصی واقع می‌شود، جزء این 26 روز محاسبه نمی شود.


6. مرخصی های مانده یا استفاده نشده


در اجرای تبصره 2 ماده 14 قانون کار سابق، کارگر می توانست تا تاریخ 14/12/69 که قانون کار جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجرا در آمده است، حداکثر 24 روز مرخصی ذخیره داشته باشد، بدیهی است چنانچه کارگر از مرخصی خود استفاده نکرده باشد، مرخصی مزبور با اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران عیناً برای او محفوظ خواهد ماند و کارگر می تواند وفق مقررات ماده 69 این قانون از آن استفاده کند.


7. مرخصی تحصیلی


در مقررات قانون کار به غیر از مرخصی تحصیلی موضوع ماده 16 قانون کار که یکی از انواع مرخصی بدون حقوق است و استفاده از آن موکول به توافق طرفین است، پیش بینی خاصی در مورد تحصیل کارگران مشمول این قانون در موسسات آموزش عالی یا مأموریت آموزشی و نظایر آن به عمل نیامده است و استفاده از آن منوط به وجود مقررات آموزشی در واحد مربوط یا عرف و روال در کارگاه یا پیش بینی موضوع در قرارداد کار منعقده بین طرفین خواهد بود.


8. مرخصی استعلاجی


در مقررات قانون کار محدودیتی برای مرخصی استعلاجی کارگران مشمول قانون کار پیش بینی نشده است و به هر میزان که پزشک معالج تجویز کند، می توانند از مرخصی استعلاجی استفاده کنند. ضمناً این نوع مرخصی ها اعم از کوتاه مدت و درازمدت تابع ضوابط و مقررات قانون تامین اجتماعی است.


9.مرخصی ازدواج و فوت


مشمول این قانون در موارد ازدواج دایم، فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان حق برخورداری از 3 روز مرخصی با استفاده از مزد را خواهند داشت. این مرخصی با مرخصی استحقاقی سالانه کارگران بی ارتباط بوده و جداگانه قابل استفاده است. ضمناً زمان استفاده از 3 روز مرخصی موضوع ماده 73 قانون کار همزمان با فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان یا ازدواج دایم است و قابل انتقال و استفاده در زمان های دیگر نیست.


10. مخالفت کارفرما با مرخصی


منطبق با ماده 69 قانون کار، تاریخ استفاده از مرخصی با توافق طرفین تعیین می‌شود و در صورت بروز اختلاف، نظر اداره کار و امور اجتماعی قطعی خواهد بود. به این لحاظ کارفرما باید در صورت درخواست مرخصی استحقاقی از سوی کارگر موافقت یا مخالفت خود را در مورد استفاده کارگر از مرخصی اعلام کند. بدیهی است که در صورت مخالفت کارفرما با تقاضای کارگر این امر الزاماً به معنی عدم استفاده کارگر از مرخصی مورد درخواست نخواهد بود بلکه همان گونه که حکم ماده 69 مرقوم نیز تصریح دارد، نظر قطعی اداره کار محل در موضوع اختلاف معتبر و قابلیت اجرائی پیدا می‌کند.


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان