مطابق ماده 27 قانون کار "هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی ، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید ." بنابراین تنها راه فسخ قرارداد با توجه به صراحت ماده 25 داشتن آیین نامه انضباطی و تایید آن بر اساس مقررات مربوطه که در زیر شرح خواهیم داد و عدول کارگر از مقررات مصوبه آن می باشد که در زیر نمونه یک آیین نامه انضباطی جهت آشنایی شما و مقررات حاکم بر آن را بازنشر خواهیم داد.

آیین نامه انضباطی کارنمونه آیین نامه انضباط کار 


مراحل حوادث ناشی از کار


 مقررات تعیین موارد قصور و نقص دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباط کار 

در کارگاه ها، موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار 


مراحل حوادث ناشی از کار


اصلاحیه شماره 17648 مورخ 28/2/1390 شورایعالی کار در خصوص ماده 8 آیین نامه 

مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباط کار 

در کارگاه ها، موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار 


مراحل حوادث ناشی از کارنحوه تایید آئین نامه انضباط کار


آیین نامه انضباطی کارکنان کارگاههای شمول قانون کار ، بر اساس مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباطی کار در کارگاهها موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1388 وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ( تصویر مقررات مذکور ( که شامل مقررات مربوط به نحوه انتخاب اعضاء کمیته انضباطی و... می باشد ) در قسمت مقررات و دستورالعملها با همین عنوان قایل استفاده می باشد _ ، با هدف ایجاد محیطی سالم در جهت افزایش کارایی، ارتقاء بهره وری ، بهبود کمی و کیفی فعالیت ها ، حفظ شرافت و حقوق انسانی کارکنان ، بر حذر داشتن کارکنان از بی نظمی و کم کاری ، تنبیه کارکنان خاطی و حفظ و صیانت از نیروی کار ، توسط کارگاه ها تدوین و پس از تایید اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی ،  به مورد اجرا گذاشته خواهد شد . نمونه آیین نامه انضباطی کار در قسمت قوانین و دستور العملها ، در دستور العمل شماره 16 قابل مشاهده و بهره برداری می باشد. توضیحا اینکه اعمال تنبیهات ریالی در آیین نامه های انضباطی خلاف مقررات بوده و صرفا تنبیهات انضباطی و اداری قابل وضع می باشد. پیشنهاد می گردد در راستای افزایش بهره وری ، ضمن ممنوعیت کلی استعمال دخانیات ، انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی ( روانگردان ) و ممنوعیت استفاده از تلفن همراه حین کارکرد ، به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در کارکنان ، تشویقات نیز در آیین نامه های انضباطی لحاظ گردد .

 آئین نامه انضباطی کارگاهها پس ازتدوین توسط کارگاه و امضای اعضاء کمیته انضباطی ذیل کلیه اوراق آن ، به انضمام صورتجلسه انتخاب نماینده سرپرستان و نمایندگان کارگران یا اعتبارنامه نمایندگی ایشان ، معرفی نامه نماینده کارفرما و فرم مشخصات ( فایل آن در قسمت فرم های مورد نیاز قابل دسترسی می باشد )،  جهت بررسی اولیه به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان محل ، ارائه می گردد. پس از بررسی توسط کارشناسان اداره تابعه  ، ایرادات و نقائص احتمالی به طور مکتوب به کارگاه مذکور جهت رفع نقص اعلام می گردد .پس از رفع نقص و تایید اولیه آیین نامه مبنی برعدم مغایرت مواد آن با مقررات قانونی و صحت مدارک تسلیمی، نسخه ای از آیین نامه که تمام صفحات آن به امضا تک تک اعضا کمیته انضباطی کارگاه  رسیده ، جهت تایید نهایی توسط اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل به اداره کل ارسال  می شود. متعاقب تایید مراتب مذکور از سوی اداره کل و اعلام مراتب موصوف به اداره شهرستان ، ارسال فایل word مشخصات و فایل pdf آئین نامه تایید شده نیز، ضروری می باشد. پس از طی مراحل مذکورو تایید نهایی آیین نامه ،  یک نسخه (که تمام صفحات آن به مهر اداره ممهور گردیده ) ، جهت ابلاغ به کارکنان و اجرا ، به کارفرما  ارائه و نسخه دیگر در بایگانی اداره ضبط  و نسخه نهایی با مشخصات فوق الذکر جهت درج در سوابق بایگانی  به اداره کل، ارسال می شود.

مدارک لازم جهت بررسی وتایید آیین نامه های انضباط کار

تصویر صورتجلسه انتخابات نماینده کارگران یا اعتبارنامه اعضای تشکل کارگری کارگاه

صورتجلسه انتخاب نماینده سرپرستان

معرفی نامه نمایندگان کارفرما در کمیته انضباطی

دو نسخه از آیین نامه  که تمام صفحات آن به امضاء تک تک اعضا کمیته انضباطی رسیده باشد.

تکمیل فرم مشخصات آیین نامه انضباط کار ( فایل word  آن در قسمت فرمهای مورد نیاز ، قابل دسترسی می باشد )

ارائه فایل pdf آیین نامه نهایی تایید شده جهت درج در سوابقمنبع : mcls.gov.irwww.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان