کارفرمانیوز _ بسیاری از مشکلات کارفرمایان در رابطه
با جذب خانمها و نوجوانان که درصد قابل توجهی از نیروی
کار کشور را تشکیل می دهند،ناشی از عدم آشنایی
کامل با مقررات حاکم بر این روابط کاری ست که سعی
کرده ایم در این مطلب تا حدودی در این زمینه به رسالت
خود که همانا اطلاع رسانی در جهت توانمندسازی و مصونیت
از مشکلات بزرگ حقوقی در آینده است عمل کنیم.1) شرایط کار زنان


انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن 180 روز است و تا حد امکان 45 روز از این مرخصی باید بعد از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توامان 14 روز به مرخصی اضافه می شود. بعد از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزو سوابق خدمت وی محسوب می شود. حقوق روزهای مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد. در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی، کار مناسب تر و سبک تری به او ارجاع می کند. در کارگاه هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان 2 سالگی کودک بعد از هر 3 ساعت، نیم ساعت مرخصی بدهد، این فرصت جزو ساعت های کار آن ها محسوب می شود. هم چنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آن ها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل مهدکودک) را ایجاد کند. آیین نامه اجرایی، ضوابط تأسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و بعد از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا گذاشته می شود.


2) شرایط کار نوجوانان

 
به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است. کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می شود و در زمان استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد.آزمایش های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یک بار تجدید و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط شود. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر می کند و چنان چه کار مربوط را نامناسب بداند، کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد. ساعت کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد. ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود که تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.


شرایط کار زنان


کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان