تمدید قرارداد کار


‌ ‌ ‌

⚠️ هشدار به کارفرمایان و مدیران 


  در کارهایی که فعالیت آنها جنبه مستمر دارد وقتی مدت قراردادکار موقت منقضی می شود و کارفرما با کارگر قرارداد موقت دیگری منعقد نمی کند ، ادامه کار کارگر در کارگاه پس از انقضای مدت قرارداد کار و لو برای یک روز ، به منزله تجدید ضمنی قرار داد ، معادل مدت قرارداد کار قبلی خواهد بود.

بعنوان مثال اگر قرارداد کارگر سه ماهه بوده و پس از پایان مدت کارگر یک روز و حتی کمتر در محل کار خود حاضر گردد ، قرارداد وی به مدت سه ماه دیگر تمدید خواهد شد.


 بدیهی است چنانچه کارگر پس از سپری شدن مدت زمان معادل قرارداد قبلی نیز کماکان در واحد مربوط ادامه کار دهد و قرارداد جدیدی با وی منعقد نگردد ، در این صورت قرارداد وی با کارفرما از نوع قرارداد کار دائم محسوب می شود.

کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان