کار مجانی


برخی از افراد بصورت کاملا مجانی برای کارفرما کار می کنند که کارمندان و خدمتگزاران خیریه ها از این جمله اند.با مراجعه به تعریف کارگر، کارفرما و قرارداد کار مشخص می شود که کار در ازاء وجوه نقدی یا غیر نقدی از ارکان تعریف رابطه کار تابع بوده و چنانچه کار بصورت تبرعی و افتخاری انجام شود اصولاً رابطه کار تابع محقق نشده و شمول مقررات قانون کار و یا هر مقررات استخدامی دیگر بر این رابطه مورد نخواهد داشت . یعنی تحقق رابطه کارگری و کارفرمایی و شمول قانون کار بر این رابطه مستلزم انجام کار از سوی یک طرف قرارداد و پرداخت مزد از سوی طرف دیگر است .
تلگرام کارفرمانیوز


کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان