مرخصی پرسنل


هر چند استفاده از مرخصی استحقاقی حق مسلم کارگر بوده و در قانون کار به آن اشاره شده اما این بدان معنا نیست که کارگر هر زمان دلش خواستو بدون کسب اجازه از کارفرما از این حق استفاده نماید و استفاده از مرخصی استحقاقی منوط به موافقت کارفرماست و کارفرما باید در صورت درخواست مرخصی استحقاقی از سوی کارگر موافقت یا مخالفت خود را در مورد استفاده کارگر از مرخصی اعلام نماید و فرم مرخصی شرکتها حتما باید محلی را برای اظهارنظر کارفرما تعبیه کرده باشد.

 با این توضیحات در صورتی که کارگر بدون اطلاع قبلی و عذر موجه در محل کار حاضر نشود این عمل در حکم ترک کار و غیبت وی بوده و کارفرما می تواند با اعلام ترک کار وی به اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی محل وقوع کارگاه،نسبت به فسخ قرارداد کارگر با جلب نظر اداره

کار اقدام نماید.

در صورت عدم توافق کارگر و کارفرما در خصوص استفاده از مرخصی،مطابق ماده 69 قانون کار،نظر اداره کار و امور اجتماعی قطعی خواهد بود.تسویه حساب کارگر کارفرما