جدول تصاعدی مزد


جدول تصاعدی مزد منتشر شده در بالا شامل ۱_ اولین ستون عمودی از دست چپ ۲_ اولین ستون افقی از پایین می باشد .۲_اولین ستون افقی از پایین سال شروع به کار کارگر خواهد بود.


۱_اولین ستون عمودی از چپ مشتمل بر سالهایی است که شما می خواهید دستمزد آن سال را بدانید.


#نقطه_تلاقی 


ستون عمودی سال شروع کار کارگر را دنبال کرده و ستون افقی سالی که میخواهیم مزد آن سال را بیابیم نیز دنبال نموده و نقطه تلاقی دو ستون برابر است با مزد روزانه کارگر با احتساب پایه سنوات سالیانه گروه یک .#مثال


به عنوان مثال کارگری که در سال ۷۶ (۷۶/۱/۱)شروع به کار نموده است مزد روزانه وی با احتساب پایه سنوات گروه یک در سال ۸۷ برابر است با ۷۶/۸۰۴ ریال .


همچنین کارگری که در سال ۸۵ (۸۵/۱/۱ )شروع به کار نموده است مزد روزانه وی با احتساب پایه سنواتی سالهای گذشته در سال ۹۷ برابر است با ۴۵۳/۸۷۹ ریال 


منبع:روابط کار